Istorior upå soldmål

Istorior

Istorior

Bond Mas va tjörtjvärd å add egor upå mångg ställ å Soldn. Ä va ann så sald Yrjanggard i Bängsarvi a agronomim så ...
Istorior

Istorior

Krångan Mas å Bom Lass add ve västi sjom å lagt mjärder jänn dag. Sä fo däm däjt å suld ta upp däm. Då fingg däm ...
Istorior

Istorior

Bus Per add såmän trafikbil förr i tidn. Jänn logdaskvälld stjussät ann någä lårker a Siljansnäs upå dans. Bälter ...
Istorior

Istorior

Då Nyvall just add vurti präst å Soldn äld ann å minn tä flytt inn ållt ann egd ini prästgardn. Då ann äldå minn ...
Istorior

Istorior

Jätt tag va ä släjkä evanjelister jän å Soldn. Ä va möt boti Misjonsåjsi nästan vänn kvälld. Jänn åv kvälldum add ...
Istorior 1993

Istorior 1993

Ä suld bi kalas boti Svarvmasgard å ä va mytji bestyr å stök minn ä så suld vårå. Däm slattet å bäket å stod i so ...
Istorior 1994

Istorior 1994

Ä va jänn gångg Bom Lass o Sörbu Lass add fändji åggningg nårdi ÖVdalim. Ä va långt upi skoim å däm kam int nidå ...
Istorior 1999

Istorior 1999

Ä va då däm suld til minn doda bastu dan i Solräjs. Dömda så add and um ä djingg i gardum å fösötjät tä få nå ...
Istorior 2000

Istorior 2000

Sturull i Bängsarvi (ann jättär Krång Olof Jönsson i tjörtjbotjän) va djyft minn Ållpär Ann å däm add branug mångg ...
Istorior 2001

Istorior 2001

Mäss Ruben va präst jän å Soldn bodd ann dan i Prästgardim. Da va ä jätt sturt rom upå andär vånindjän å i eta ...
Istorior 2002

Istorior 2002

Ä va jänn dag då Tråmben add kemi frå Björkum minn äst å trilla. Då add ann stana til dan ata Stjyrbäkk i Jesundum ...
Istorior 2003

Istorior 2003

Sutter Andes i Bråmåbudum vårt so rasnd usams minn kelindjän jätt tag. Däm äldå trättät minn veroder je el viku, ...
Istorior 2004

Istorior 2004

Bäkk Järk i Bråmåbudum äld mytji åv å sprändjät minn dynamit då däm grov brunnär å då däm vild a bårt stubbär å ...
Istorior 2005

Istorior 2005

Rullpers Andes i Bängsarvi va båtå marknadn i Mora jänn gångg fö ländj sä. Ä va branug mytji affärär ann djärd ...
Istorior 2006

Istorior 2006

Mäss Bosse Wallin va präst jän å Soldn, brukät ann a släjku gusstjänst nårdi Kliktim um lådin, i do tidn då ...
Istorior 2007

Istorior 2007

Fö rasnd ländj sä va ä jänn så jättät Sar Niss så va skåjlmästär å Soldn. Ä va so ländj sä så ä va int so vanli ...
Istorior 2009

Istorior 2009

Jänn gångg fö någä år sä va Lavas Järk osti Morn å ägg si nånn vid. Ur ä nu va så glatt ä så öksi fo litä snett å ...
Istorior 2010

Istorior 2010

Krångan Mas va boti skoim å tjörät timber jänn vittär. Ä va nå stjyft dan uvåni Fjärdim å ann bodd i je fäbustugu ...
Istorior 2011

Istorior 2011

Jänn sundas-fyrmidag kam Lavas lärk bota Tråmbu Kari i Gruddbudum. Järk add täj si jänn fäst kväldn fyri så ann va ...
Istorior 2012

Istorior 2012

Ä va jänn pöjk så jättät Kal dan i Gruddbudum, så add afft-jop ä jänn branug tä fläkk minn je kull så jättät ...
Istorior 2013

Istorior 2013

Mås Einar add jänn knåjl Mås-Einar add afft jänn knåjl upå tjinnbenä je länggär tid. Ätt sluss fikk ann lov tä ...
Istorior 2014

Istorior 2014

Ä byrdå minn att Bom Axel add ve västå sjon jänn svängg i sänn Volvo 240. Då ann sulld emat bar int ä si bättär ...
Istorior 2015

Istorior 2015

I Jesundum va ä tre syskon så bodd ilag. Ålljop add vurti gamblär å tyllågär. Gambläst gambälkullo sulld go ...
Istorior 2016

Istorior 2016

Foto: Torbjörn Nääs Sturull Gunnar add flytta a Borlänge. Då ann kam emat i jänn gol fin Opel Rekord, galät ...
Istorior 2017

Istorior 2017

Lärkastugan. Foto: Torbjörn Nääs Glad-Järk add fylla tre år. Ann språkät bå svensko å soldmål. Jänn logdag kam ...
Istorior 2018

Istorior 2018

Gambäl Ivar add väkksa upp nä Flint Andes. Dämm vant släkt nå, män Andes skrivätå Ivar bå gardn å skojän, ann kund ...
Istorior 2019

Istorior 2019

I Bengsarvi a dämm jänn stur fässt nid vi ånggbåtsbryddjon värrt år. Bå kelinggär å karrär sån´t man nästan visst ...
Istorior 2020

Istorior 2020

Teckningar: Sara Halvarsson Stur Niss add ländj ve irriteradn upå att kelindji onumas add skaffa jätt jökur. ...
Istorior 2021

Istorior 2021

Teckningar: Sara Halvarsson Krånggan Stina add jänn karr så jämt trodd att o add nå fö-si min ana karrär. Ä ...
Istorior 2022

Istorior 2022

Teckningar: Sara Halvarsson Karls Anton stod utåminn åjsi å såg-åjt frusin då Bengts Bror kam å knallät. An let ...
Istorior 2023

Istorior 2023

(Ä e flerär så a kemi minn istorior, å då bi ä so att stavnindji å dialäktär bi litä uläjjk – ifall ir ...
Någä Sold ’istorior til

Någä Sold ’istorior til

Ä va jänn gångg upå do tidi då Thunberg va präst å Soldn. Ätter je gusstjänst jänn sundag um begani, kam ann tä ...