Istorior 2003

Sutter Andes i Bråmåbudum vårt so rasnd usams minn kelindjän jätt tag. Däm äldå trättät minn veroder je el viku, bå åjt å inn. Ibland va ä så ä ärdäs yvyr el byn. Å int villd nånn åv däm djä si äld. Ä va månggär så byrdå fonder ur eta suld sluta. Ä brukät vårå so att ä va kelindji så bestämmät män isn gånndjän vild int Andes djä si. Männ sä jänn dag kam Sutter Andes nårda Mittjel Ull å byrdå språk minn onum. Ättär jätt tag säjd ann: ”Joo, vet du – vir amm ve usams dan emä, männ i går slo i allt nävån i bordä så kaffekuppär uppät”.

Mittjel Ull: ”Ja män – vänd säjd kelindji då då?” Sutter Andes: ”O van’t em nå”.


Snikker Margit å Rull Ann i Gruddbudum djärd lag å djikk båti tjörto jänn sundag. Ä va Thunberg så va präst å ann predikät yvyr syndär å frälsningg å släjkt. Ann slutät minn tä säj: ”Varen icke rädda när ni går hem från kyrkan. Satan lurar icke på eder ty han är slagen i bojor”. Dämda kelinggär pratät litä um eta då däm djingg emat ättärå. Sumu kväld va ä jätt sturt möt boti Misjonsåjsi då ä suld kumå jänn släjkän evanjelist däjt. Dömda kelinggär tykkt däm suld go däjt o å ärå vänd donda add tä säja. Evanjelistn stodd dan å pratät um syndumas fölåtäls å ur dält ä va tä bi frälst. Sä säjd ann: ”Tagen Eder i akt denna kväll, ty Satan lurar på Eder med sina frästelser bakom varje härbesknut i afton”. Då skuffat Rull Ann ati Snikker Margit å säjd: ”Näj a du ärt – ann a sluppi losan sä i mårgås”.


Ä va jätt tag Stunis Ull dan i Norby i Utåmör tälät um ur ä add ve förr i tidn. Stunisgard va ju längst nård dan i Norby alldeläs ata fjerun. Då säjd ann: ”Ja, i minns då ur ä va upå säxto då ä va so mytji vatn i Syljam um lådin. Ä va so mytji så ä djikk långgt upi fjosladi a våss. Män ä djärd full int så mytji fö i fikk då fyr abbårrär i ruttfällum i add djildra i ladn”.


Ållmas Andes i Bängsarvi va jänn åv fösstum så djikk båtå folkögskåjlam dan i Mora. A sä va ä Olans Ull i Kulårum å Agmans Andes upå Båkkam. Jätt tag ättärå va ä je sokkenstämm å dämda tre byrdå språk um ur ä add ve. Olans Ull tykkt att ä add ve rasnd bra, män Agman reknät upp vändi pängg eta add kåsta, ä va bå matn å dyrt add ä ve minn åjsrom å mytji ana. Då säjd Olans Ull a Ållmas Andes: ”Ja – dan ärär du ur litä ann få fö pänggär nu fö tidn”.


Ä va jätt tag då pangsjonärsförenindji suld jätå i lag dan nidå Jugen Jon da ä va släjku matserveringg. Ä va beställa plankstek minn päron å morötär. Ållär åt gått a si män då däm byrdå bi färdågär å mjästor va mättär, tykkt Rapp Andes: ”Ä va då snart a tä slipp flåså päronum – män tä betal fåjlt fö tä jätå upå je dritu stjärbrädu, ä vet i då int um ä e nå tä sto ättär”.


Fö jätt tag sä va ä rasnd gävt minn släjkä danskväldär dan ostå Olum da dansbano va. Ä va uppträdande o, minn uläjk artistär så va tjändär i el Svärje. Jänn gångg va ä jänn råkksånggär så kållät si fö White Bear så va da. Ann jättät full nå ana föståss män ä suld ju va so att däm add åll möjli artistnamn möjtå.

Då ann add gart frå si suld ann få betalt fö att ann add sjungga – ann add bedjära sjuundra kronor. Just då ann suld kvitter åjt pängga kam Masjärk Albin inå kontorä. Ann tykkt visst int donda sånggärn va nå vidare så då ann ärd ur mytji ann suld få, säjd ann: ”Sju undra – ä va då gambäln – ä e ju vir så äddum bort aft sju undra fö att ann add su få kumå jån”.


Krippär kunn få til ä så ä kan bi rasnd roli – so ustjyldit ä nu kan vårå. Åll lärk add fylla jämnum årum å add aft kalas. Däm add båkå bå bullär å nå tårta kalasi. Stig va int so stur då å add fändji småkå nånn tårtbit å ann tykkt eta va rasnd gått. Ä kam månggär däjt å uppvaktät och fingg mytji duppa ata kaffe. Sä va ä någä så kam sisst åv ållum. Då va ä bar jänn litn bit kvär åv tårton å Stig add vurti luvådn jänn bit til så däm ställät undå fö dånn deln. Mäss dömda sistor äldå duppät kam Stig frama däm å säjd: ”Ha ha – bar ir a gändji sum vir få tårta”.


Förr i tidn brukät Lavas lärk arbet i lag minn Rapp Andes då däm va åjt å planterät å rättät til tröjgardär. Ann brukät vårå näst Andes å Tråmbu Kari rätt kringgt. länn dag då Andes å lärk kam att frå arbet någumstass, kam lärk ina Kari å va tåsstån. Ann fikk jätt sturt glas vatn så ann dråkk yr. Då ann ställät frå si glasä säjd ann:
”Ä-ä, ädd i vitå att vatn add ve so gått, ädd i då ålldär druttji nå ana”.


Jätt ana tag add Rapp Andes å Tråmbu Kari kemi sams minn Lavas lärk att ann suld kumå emat a däm å jätå litä klimp å päron. Eta va framtär mot vittrim fyri adväntsjågdn. Ä tog jätt bra tag inå Järk kam däjt så Kari å Andes byrdå bi undrumär um ä add ända nå minn onum äld ur ä kund va. Män ätter jätt bra tag kam ann, å däm frägät vändfö ann va so sen.
”Jo” säjd Järk då, ”å vårt so att i stanät til litä fö tä sjå ur Trapp Las add jolstjylta”.


Fö någä år sä ställät Idrottsförenindji til minn nå däm kållät fö Superstartävlinggär vänn mismår dan ostå idrottsplanim. Ä va uläjk undli grenär tä täväl i å ä kam ljotmytji fok däjt så villd sjå dömda tjändisär så tävlät. Däm bod inn mångg tjänd stjännor frå el Svärje å frå utlandi o tä vaminn å täväl upå sköj. Jätt år va ä Gunde Svan å Krister Abrahamsson å Thomas Gustafsson å jättpar finnär – HaITi Kirvesniemi å Juha Mieto. Ä va bar HaITi så kund prat svänsko.

Då tävlinggär va färdågär va ä so att ållär vårt budigär nida Gunter upå jätå. Ata bordi vårt ä tä berätt istorior å ä vårt mångg skratt. Donda Thomas va rasnd tä få til ä roli. Ä vårt full nå soldisotrior o. Ållär runt bordä add nå tä berätt. Då röjtät si donda Mieto – ann va bå långg å bred – å ållär trodd att ä suld bi je roli istoria. Mieto säjd då: ”Toalett” å ä vårt läjk mytji skratt a ä o.


I sydär Flenum e ä je fäbud da ä e läjkäst såm ä va åv gåmålt. Däm så va da villd a ä so å fö dö så äld däm å minn tä lägg å jätt nytt spåntak upå je åv stugum. Däm va flerär så joptäs a minn eta – Bergmark å Bus Järk å Åll Las å någä til. Däm add nå masäkk minn si så däm add lagt upå jätt bord dan å täktn. Mäss däm äldå dan upå tatji, ärd däm jänn bil så stanät dan nid vi väjm. Ättär jänn fläkk kam ä jätt slod åv turistär inå täkti. Da fällät däm upp nå bord så däm sätt si kringgum. Däm såt dan jätt bra tag män sä galät jänn åv däm: ”Får vi beställa här”. Däm trodd nug att ä va nå serveringg dan. Dömda karrär upå tatji såg å verodär jätt tag män sä galät Bus Järk ättbakär: ”Då få ir nug vänt däst a mänä å sjå um ä bi nå dågg å grasi um ir su ir få nå”


Ä va ölgjakt je began västi skoim. Tråmbu Kal å Lundberg i Jesundum figdäs a ättär jänn veg båti jätt ändj da däm suld ställ si. Lundberg va full int mytji tä jägär å ann va rasnd fösiktin minn bysson. Å tä slatt va ann ålldär minn upå. Bäst ä va dömda bådär djingg dan fingg däm sjå jänn stur ölguks så stod utå je mör brevi däm. Då tykkt Lundberg: ”Stjot du Kal så a nånn ammunisjon minn di”.


Stolt Axel i Ryssum fo i gardum å !as åv mätärär a strömim fö Ryssabolaji fö nå tag sä. Ibland va ä so att pöjtän fikk vamin å fi onum mäss ann !as åv. Ä va ju so förr att ä vårt mytj i kaffedrikkningg i gardum då ann kam bota nånn så ann känntäs att. Jänn dag kam däm boti jänn gard da däm vårt budigär upå kaffe å duppa. Pöjtjän fikk sitt ata bordi å fikk jätt mjokglas å nånn bullä ata. Axel add ju litä bråttum fö tä boti ana gardär så ann röjtät si å tåkkät fö kaffe å djikk bota dörum. Då fikk pöjtjän tag i armim a onum å sä säjd ann: ”Fadä- sum vir go red ä, ä e ju jänn bull kvär upå fati”.


Ä va jätt tag mäss kristidi då kaffe å mytji ana va ransonera. Ä va månggär så va bedjivigär upå tä drikk kaffe så ä va rasnd svårt tä få ä tä räkk til. Jänn dag suld ä bi släjkt symöt näst Snikker Margit i Gruddbudum å däm bod däjt prästn så va Ruben Daniels fö ann suld leså nå Guss ord fö däm. Däm suld drikk kaffe å dupp litä mäss, så däm sätt si ata bordi. Margit säjd a däm att däm suld vårå så godär å ta åv ä så va. Sä säjd o att i släjkä tidum fikk ann ju be a Gud att kaffe suld småkå nåssånär gått. Ruben add red inna småkå jänn kupp, så ann passät si då tä säj: ”Här hjälper det nog varken med tro, hopp eller böner – här hjälper det nog bara med bönor”.


Solbyddjär a ålldär ve bljogär tä språk minn prästum um ållt möjli. Mäss Nyvall va präst å Soldn predikät ann jän sundag um donda Jona så damp uti sjon å vårt uppitin åv jänn valfisk. Ätt gusstjänsti kam Bond Mas i Kulårum tä språk minn prästim yvyr eta. Mas tykkt ä Jet undli um ä add kunna gändji til sonä. Nyvall säjd då a onum att ä djikk full tä fräg onum sjov bar däm add kemi upi immäln. Då tykkt Bond Mas: ”Män um int ann add kemi däjn upp då?” Då svarade Nyval!: ”Ja – då får du väl tillfälle att fråga honom själv på det andra stället då”.


Helmer Nilsson