Ä suld bi kalas boti Svarvmasgard å ä va mytji bestyr å stök minn ä så suld vårå. Däm slattet å bäket å stod i so stur faliet. Trapp Ann äldå minn ållt så va å add fräga jätt par åv kelinggum tä jop til. 0 fljog yvyrållt å bestyret å kringget si. Dömda oder båd kelingger djärd ä däm kund däm o. Ur ä nu va så stod däm ata bordi å rallet litä um nå så add ända i socknen. Trapp Ann köjtet fobi å såg däm stodd dan. Då galet o a däm: ”Kringgir id, kringgir id, än ent so noga vänd ir djärir bar ir kringgir id ….. ”

Ä va fösst ä byrdå bi någu föreningg så suld ta and um fistjä å däm byrdå seli fistjkort a däm så tog si nån abårr, lagd neti äld rudd svirvel. Lind Andes i Bängsarvi add båt å va utå sjom mytji. Jätt tag add ann rutt västum Soldi fö tä met litä. Mäss ann äldå minn ä kam Svarver Kal bota onum i jänn ana båt. Kal, så suld va såmän fistjpolis, byrdå prat minn Lind Andes um fistjkort å um ann add tjöpa nå släjkt. Lind Andes vålet full int eta nå vidare å brydd int si um tä svårå. Svarver Kal vårt issin å stället si upi båtn å byrdå ät minn nävån a Lind Andes. Ur ann nu bar si a så bar int ä si bätter än ann snyvlet yvyr äskräldä å damp uti sjon. Då ann kam upyr å fikk skållan uppum vatnä så galet ann a Lind Andes att ann suld jop upp onum.
Lind Andes: ”Jä-ä, int vet i um i a nå fistjkort så i kan dra upp släjk tåssker. …. ”


Å do tidn då laga stjyftä add inna so långgt att ä byrdå bi färdåt, fingg åller så add nå egor pekåjt fä lantmäterim var däm vild a sätt stjyft äld säjnä lindor åjtlagder. Ä va mångger så vårt usams då bäst martji va gäv tä ega. Bälter Andes add litä egor ann o män ann tykkt ä byrdå ljotn yr ur fok bar si a så ann säjd: ”I få full va glad um i få ä så e inåmin takdrupi”.


Jänn ana så int va so nogadn upå ”pek-dan” va Amusull Andes i Gruddbudum – ann så däm bruket kåll fä Sjörövern – fä sä ann add ärtå jätt tag ur fok pratet å divideret var däm vild a egor, säjd ann: ”I e då nögd um i få jätt par kvadratmeter åttå tjörto”.


Fösst däm add fändji ström jän å Soldn va ä branug dåli ledningger åjtter i byUin. Vässt va ä då ä va ur såm älst minn vatn i Ryssåni. Å djikk full a mjäst ström båtå båkkam da ä bodd mytji fok. Däm så bodd längst bårt add ibland bar så ä sågåjt såmä tågljos ini lampon. Men lysrekningger kam ä å postim läjk säkert så prästn säjd amen i tjörtjon.


Jätt tag add ä ve dåli minn ström dan i Bängsarvi å då Sturull add fändji lysreknindji djärd ann si je vänd båta Amus Mas (Björkqvist) så add telefon. Sturull lånet donda telefon å drog i vevi jätt tag å fräget Lavas Ilda i växlim: ”Fåj kumå bota Jugå Niss i Ryssum ann så a and um eta elektriska”. Då Ilda add kåppla, säjd Sturull: ”Ärå nu Jugå Niss. Sa du dra å litä nu så i si tä leså lysreknindji”.


Joan Lind å Bälter Andes råktes utåni Koopen. Ä va fässt ä add vurti sykkelveg yvyr Sundä a Mora. Andes add sykeln minn si å tälet um fä Joan att ann suld djärå je vänd a Mora.
Joan: ”Um du ändå sa däjt kan du full tjöp åjt jänn putäll a mi”. Bälter Andes luvet åjt ä. Joan Lind väntet någä dågå å då ann sä råket Andes fräget ann ur ä add vurti minn donda putälln ann add tjöpa a onum.
Bälter Andes: ”Du vet ur litt ä e att putäller kunn fårå sund. I tänkt att ä add ve synd um donda putälln add feri sund så i tog å dråkk yr ann mäss i fo emat. Å ä va tur ä fä i åket nidi däjtjä fäm gångga”.
Lavas Järk add int sitt til Bälter Andes upå någä dågå å djikk bota ann fö tä sjå ätter onum. Andes låg å va dålin. Då Järk kam emat ättbaker tälet ann um ur ä va:” Andes add vurti so ljot snuvån um logdasnåti fö ann add ve åjt å fästa å sä add ann vurti liggänd sunåni Solärber å bar aft jänn tunn sykkel yvyr si så add aft tre ekrär bårträ – så ann a full läj i drag möjtå”.

Jätt ana tag add ä ve nå så add fesund i motorsåjen fö Lavas Järk. Ann fo nida Nordals Arne. Ä va bar nå skruver så add losna å va bårtä. Järk fikk tre skruver åv Arne så lagd däm upå distjen.
Arne: ”Kan du ta däm son ä?”
Lavas Järk: ”Ja, fånt i go två gångg anas då ä”.


Då körn va a Ståkklum upå doda utställnindji, va ju Rullpers Selma minn i körim. Ä va mytji fok å trångt ållumstass. Ur ä nu vårt så add nånn stuli pundjen fö ännä. Pänger va bårtä. 0 add aft pundjen i väskon så ärd a dräktn å väsko bruket ju kvinnfotji a pingländ fråmåni magdn. Då ä vårt tal um eta å um int o add känt åv nå, säjd o: ”Jo – nug känd i nånn så va dan å gramet men i trodd då full att ä va nånn så add ärli avsikter”.


Då Rullpers Selma suld fyll fyrti år tykkt o att o suld ställ till minn litä kalas så o tog å bäket buller å tjöpet nå småbrö. Så bod o däjt jänn oper kelingger, koket kaffe ä sätt fram a däm. Däm såt runt bordi å dråkk å duppet åv brö så fanns. Selma röjtet si å säjd: ”Ja duppir nu – duppir åv ållt så e mäss i koker litä påtår”. Sä djikk o uti tjötjä å sätt å je pann til. Sä ä add koka upp djikk o ättbaker bota kelinggum å suld slå i påtåri. Då o kam frama bordä stället o si å tittet åjt yvyr bordä å säjd: ”Täj uj uj – vändi brö ä gor a då ….. ”


Mäss Krångan Mas djikk näst nå kvinnfok upå friningg, vårt ä so att ann va i Utåmör näst Mås Mejt jätt par-tre gångg. Ur ä nu va så vårt ä so att Mejt vårt upå sytn. Då Krångan Mas fikk redå ä säjd ann: ”I djäv gamblen i Mås Mejt i då int o told mer”.


Jänn dag råktes Krångan Andes å Bomen åttåni tjörton. Däm stanet till å byrdå språk släkså gambel kaller bruk djärå. Däm byrdå prat um ur gambier däm va. Krångan Andes: ”Fåj sjå – ur gåmål e du nu då?”
Bomen: ”I e åtti år i – äld du då?”
Andes: ”Ja, i e yvyr nitti i”
Bomen: ”Äfter ä å att du gor jän frå nå då ä”.


Rullpers Andes i Bängsarvi add jätt såmä kafe dan nidi Båtåjsbåkkam. Andes va so att då anadd täj si nånn brännvinssup så vild ann djänn skröjt um pängger å vänd ann egd åv släjkä. Jätt tag kam ann ini kaffestugu å suld betal nå brö. Ann tog upp pundjen å fiplet da nidi jätt tag. Punddjen va stinn men ä va full mjäst rekningger å paperlapper. Då ann add äldå jätt tag kam ann upp minn jänn fämtilapp milå pekfingri å tymlindjen å äld upp ann ä säjd: ”Vänd e då eta fö litn jänn så a kemi in milå pänggum”.

Bus Niss tälet um ur ä va jätt tag däm add spylå upå jätt kalas i Bråmåbudum. Däm add iti gått a si å ä fanns full nå tä drikk ata o. Tryskladi va donadn å ä suld bi dans da. Fotjä såt å åt ländj å sä danset däm so stur faliet ini ladn. Ä va sopa å fint å däm add täj in björkräjs å sätt upp ätter väggum. Däm så va budiger add ljot roli donda kväldn så däm fikk åldå spylå el nåti. Framter mot fyrtidn upå mårgon tykkt däm full att ä fikk va nug så däm byrdå flukk nid instrumenti fö tä fårå dan frå. Då kam Mittjel Ull å krysset tvertyvyr govä å rätt bota däm å fräget:
”Når byrjes etan jän då?”

Helmer Nilsson
Teckningar: Margit Andersson