Istorior 2022

Teckningar: Sara Halvarsson

Karls Anton stod utåminn åjsi å såg-åjt frusin då Bengts Bror kam å knallät. An let att an add ärt att Anton å kelindji add älldå separera.
– Jo,ä stämmer. Vir delätum upå åjsä, o fikk insäjdo å i fikk åjtsäjdo.


TV Pär va jänn reparatör åv säj tid. An fo runnt i gardum å språkät å skruvät upå uläjk transistorär å TV-apparatär. Mjäst åv va ä bar tä sätt i kåntaktn. Ättär någä år i branshim byrd TV Pär å tyttj att ä va bå unödit fö onum, å synd umm fok tä böv betal fö nå släjkt simpält. An va ju innt dyr, männ någu kron sulld an full a ändå.

Jänn kvälld rindjät Gambäl Stina å va alldeläs rolos. O å kalln ännäs add tänkt si att dämm sulld sjå Hylands Hörna, männ ä villd innt si nå. TV Per frägät umm kåntaktn såt-i ordäntli?

Jodå, kåntaktn va i, å ä let bra, män billdn va rasnd suddån. Ä va dämm säkrär upå, bå o å kalln.

Då TV-Pär klev yr biln kam Gambäl Stina åjt utå trappo å let att an bövd innt kumå in nå, dämm add rekna åjt vänd ä va fö fel; Dämm add byta glasogor minn verodrum!


Upå 50-talä vårt ä modärnt minn resoklubbän, ä va je föreningg fö sumårjästär. Ä kam fok frå el Svärje så villd klämjop si i gambäl ärbär så stod utå gardum. Dämm tykkt ä va intressant tä bruk skalus minn fler burur dar ä va tä tårk si minn je moratiningg. Dämm så kam frå Ståkklum villd int jämt låssas umm att dämm va dar frå, fasst ä ärdäs ju föstås.Berra va jänn släjk söderkis så sulld bjodtil å gäm undå dialäktn genum tä språk rasnd smått. An tränät å tränät.

E-n m-j-ö-l-k å e-n k-o-r-v, å e-t-t p-a-k-e-t ä-g-g t-a-c-k.

Täjjo, ä ärdäs nära på innt nå att an kam frå Ståkklum. An tog fart å djikk in i nämmäst budi å språkät son smått. Nisans Kari så va ata kasson böglät ländj upå Berra inå o frägät;

– E du frå Ståkklum? Jo, so va ä ju, ur kund o vitå ä?
– Eta e emslöjdi ä, svärät o.

Teckning: Sara Halvarsson

Dundär Johan funderät mytji upå menindji minn läjvi. Då an add näta jop jänn stakk åv pängg bar ä åv sudyvyr i Eropa dar ä sulld finnas klåsstär å karrär så add studera i mångg år. Dämm måst full a red-å ä. Jodå, ä va bar tä kumå in å språk minn dämda studera karrär i säjnä långgrukkär min låjva. Dånn så va mjäst studeradn, å add minst år upå nakkam, sulld tålå umm fö Dundär Johan vänd så va menindji minn läjvi, männ då sulld Johan fösst rekän ur mångg grasstråd ä fanns mäss sumårn va, å sä sulld an kumå ättbakär. Ä djärd Dundär Johan. An fikk fi ini jänn litn kåmår dar dämm täpät att je uvålin dör umm si. Dunder Johan fikk vitå vänd så e menindji minn läjvi värä, sä måst an luvå tä innt tålå umm ä fö nån.

Å ä ant an gart älld.

Teckning: Sara Halvarsson

Bond Sara å Bond Emma va två systrär så va rasnd frommär åv si. Inggän åv dämm add duvå fin-att nånn karr så ä va nå minn, så dämm vårt gambälkullor båd två å stanät kvär i Bondgard. Jänn kvälld, då dämm add ve båti bönåjsä i Jesundum å djingg yvyr långgbankumm såg dämm att ä kam jänn karr ättär dämm. Bondkullor duvd tråvå upå så dämm älld karrn jänn bra bit ättär si, män då dämm närmät si Vatubuttn begripät däm att ä va bäst del upå si, så jedör åv dämm kund emat å slå larm. Ä va ju innt svårt tä rekän åjt vänd jänn ukunnån karr kund ta si fö minn jätt par fröknär släkså dämm.

Karrn sättåv ättär Bond Sara, å Bond Emma kringgät si ljotäst o duvd fö tä ta si emat å skaff jop. O add innt inna mer än inåni döri då Bond Sara kam puständäs ättär. Bond Emma frägät ur o add gart fö tä skåkå åv si busn. Jo, då kallskrapä add inna-att on add o kringga si tä dra upp tjoslan. Kalln add vurti rasnd förvånadn, männ tverstana å byrtå knäpp upp brakko. Bond Sara add vänta däst ann add brakkon nid vi fotknåjlum å sä va ä bar tä kringg si emat.

– Je kelingg minn tjoslan upp köjtär fortär änn jänn karr minn brakko nidär!


Nisans Kari add äntäligän fändji si jänn karr. O add ve i Siljansnäs å fun-att si jänn Lars Svensson, ann sulld få jätt Nisans Lars då an add buföra a Soldn. Bådär add vesänn mobiltelefån så dämm stjikkät meddelande upå. Jänn kvälld ladät o upå litä äkstra å skrivät:

“Umm du luftär upå je ros, ta jätt äkstra andetag fö mi, umm du sov, djäv mi däjnä drömär, umm du jät, småkå jänn bit fö mi. Umm du drikk, ta jänn litn klunk, bar fö mi.” Nisans Lars svärät:

– I sit uti skalusä, vänd vill du att i sa djärå?!

Teckning: Sara Halvarsson