Sveriges första spelmansstämma

hölls i Gesunda Av professor Mats Rehnberg Sedan omkring en mansålder har det hållits spelmansstämmor i olika delar av vårt land. Numera utgör de en slags folkmusikkonserter, som blivit alltmer uppskattade av en växande publik.…

Je lådigs-veis

Diktad av Rull Anders Jönsson och införd i "Trefnad" nr 4 den 13/5 1905. Ja, nu a lådin kemi min grönt å fugällåt varändaste nåt. Å nu så gor i åuttär å stjot åut män båt å rur jätt slag utå vejtjän å fin att plassär,…

Så sjöngo de gamble

En torpare spelar psalmodikon i stugan vid spiselhällen, och toner om Salem och Libanon förljuva den fattiga kvällen. — — — Anders Österling. Har någon annan tolkat den folkliga sången så vackert, — och så riktigt!…

Visa inför kommunsammanslagningen

Skriven i december 1970 Mel. Sverige är mitt allt på jorden. Soldi är vårt allt på jorden! Intet är som Soldi kärt, första stegen, soldmålsorden där av far och mor jag lärt. Där vi gömt i alla dagar på en dröm som ej…