1977

Äventyr i timmerskogen

Foto: Anders Sten Det har skrivits många, gånger om skogsarbetets friska och kanske i viss mån romantiska liv, ...

Mötet med fåglar i Solleröskogen

Sparvuggla på Solleröskogen. Teckning av P.O. Nordell Marskväll - Vårvinter - Uggletider. På bitvis glashala ...

Ordlista

rådnskogsråbegantidig hösttjyrikontjynärkornamotali detta sammanhang ej riktigt kryrepärbättrarJonsbylfarbror ...

Siljansfors försökspark

Del av 1764 års karta utvisande omtvistade skogsmdrker närmastSiljansfors bruk. Observera att Vika byamän gjorde ...

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i "Sool-Öen 1972 påbörjade krönikan från 1791, troligen författad av dåvarande kyrkoherden ...

Stenåldersboplatser inom Sollerö socken

År 1867 påträffade Resar Lars Persson från Utanmyra en s.k. nätsticka på tre alnars djup i Agnmyren på Sollerön. ...

Till läsaren 1977

Sool-Öen serverar sin sjätte årgång. Bidragen tryter inte, tvärtom tenderar koket denna gång att svämma över sina ...

Tolla Johan – Sollerömålarnas nestor

Så vitt vi vet har ingen s.k. dalmålare i äldre tider kommit från Soll, även om dalmålarna hämtat motiv härifrån, ...

Um rådn å trulldom å släjkt

Um an byrjärå minnåsi släjkt däm pratät um rådn å trulldom, släjkä så va gamblär då i va ungg, så kannint an ana ...

Ung i skogen

Första gången jag fick följa far till skogen var 1907. Jag var 16 år då och hade gått och läst för prästen året ...