Vet ni att

Förnafallet, d.v.s. nedfallande barr, kottar, torra grenar och dylikt i en normal barrskog kan uppskattas till c:a tre ton per år och hektar.

Granbarrets livslängd i Syd- och Mellansverige är 7-10 år, medan det i norra Sverige lever upp till tjugo år.

År 1930 var dagpenningen i skogen 4.50. Maten kostade i matlag 1.35 pr man och dag. Lönen till kockan var 10 öre pr man och dag.

Skogsbolagen Korsnäs och Bergslaget hade år 1929 tillsammans 250 personer och 70 hästar i arbete på Sollerö-skogen. Dagens siffra är 18 personer anställda för de båda bolagen.

Produktionen pr dagsverke i avverkningsarbete hos större skogsarbetsgivare har tredubblats mellan 1964 och 197 4 eller från 3 till 9 skogsm3

Tillväxtförlusterna i Sverige kan på grund av insektshärjningar under senare år ha ”ätit upp” hela den tillväxtökning man räknat med genom skogsgödsling.

Kvarliggande vindfällen eller obarkat virke i skogen eller i vältor vid väg ger upphov till massförökning av skadeinsekterna granbarkborren och större märgborren (den senare angriper tall).

Snytbaggen angriper nyplanterade plantor. Av de under senare år skogsodlade hyggena i vårt län har, oberoende av ägarekategori, endast c:a 1/3 tillräckligt antal överlevande plantor.

Man kan förvänta ännu sämre plantöverlevnad på de hyggen, som planterats efter förbudet att använda DDT för skyddsbehandling av plantorna mot snytbaggegnag.