Vet Ni att

Sollerö kommuns yta är: 411,8 kvkm. Själva öns yta är: 20,5 kvkm. Sollerön är 8 km lång och 4,5 km bred. Siljan är 4 mil lång, 2,5 mil bred och 120 m djup. Solleröns högsta berg, Säliträdberget, är 597,2 m högt. Gesundaberget…

”Gud jag är så glad att din kyrka finns!”

Så börjar Britt G. Hallqvist en bön. Det vore underbart om vi envar kunde instämma i den bönen och kanske med tillägget: "Gud jag är så glad att din kyrka finns också här i Sollerö socken!" Kyrkan vill nå ut till alla hem genom de…

Vad sig i Sollerön tilldragit

under år 1971 Eftersom Sollerö-krönikan i sin nuvarande utformning utkommer för första gången i år, har vi tillåtit dess krönikörer att också ge något av bakgrunden till verksamheten i respektive organisationer. Dessa rapporter…

En alfwarsam klädedrägt

Utdrag ur Soph. Magd. Församlings kyrko-Råds och Sockne Protocoller. År 1793 den 6 October voro samtlige Sophia Magdalena församlings Socknemän, efter 8 dagar förut skjedd pålysning och tillsägelse, tillsammans uti Sockenstufwan…

Sollerö Capells laga skillnad

I Sollerö församlings arkiv förvaras en handskriven "Kort berättelse. Handskriften är varken avslutad eller undertecknad men är i beaktande av uttryckssätt och handstil med största sannolikhet skriven av dåvarande kyrkoherden Henrik…

Lutter-Ull

glimtar ur en livshistoria — "Nu går Lutter-Ulls tackor på sjön." — "0 bögles! säjd Lutter-Ull." — "I sätt a matvalsn släkså Lutter-Ull." - Vem man än frågar av de gamla har de någon historia eller ordlek efter Lutter-Ull.…

Ryssa kraftverk

Mats Liedman och Anders Brodin. Foto: K. Lärka. Utdrag från en intervju med Mats Hedman, Ryssa, om hur Ryssa kraftverk kom till, inspelat på band av Johan Erlandsson år 1957. Mats Hedman var då fyllda 84 år, och vi låter honom…

Hur kom Sollerö IF till?

Några minnen och fakta De första spadtagen. Pionjärerna på bilden äro från vänster, stående: Matts Gustav Persson, Karl Niss, Anders Stunis, Anders Myhr, Carl Ohlsson (Smock), Bus Karl Matsson. Sittande: Jannes Häll, Ejnar…
,

Sollerösöm och sollerösömmar

Sollerösöm el. soldsöm, som den också kallas, är en sort av prydnadssöm, som förekommer nästan uteslutande på Sollerön. Namnet har inte uppkommit här utan användes först i Mora, där man på så sätt ville härleda dess ursprung…

Je lådigs-veis

Diktad av Rull Anders Jönsson och införd i "Trefnad" nr 4 den 13/5 1905. Ja, nu a lådin kemi min grönt å fugällåt varändaste nåt. Å nu så gor i åuttär å stjot åut män båt å rur jätt slag utå vejtjän å fin att plassär,…

En afton i S. S. B.

(Sällskapet för Soldmålets Bevarande.) Striden om dialektens vara eller icke vara har blossat upp. Som bekant beskylls här i övre Dalarna dialekterna för att vara orsaken till elevernas bristande kunnighet i svenska språket. Vad man…

Trefnad

En av Solleröns första tidningar. Ännu finnes några minnesgoda personer på Sollerön som kan komma ihåg ett försök att ge ut en tidning i Sollerön. Det har inte gjorts så många försök med lokaltidningar på Sold och därför…

Så sjöngo de gamble

En torpare spelar psalmodikon i stugan vid spiselhällen, och toner om Salem och Libanon förljuva den fattiga kvällen. — — — Anders Österling. Har någon annan tolkat den folkliga sången så vackert, — och så riktigt!…

Några fornminnen äro här icke kända …

"Några fornminnen sedan förkristna tiden äro här icke kända, ej heller några handlingar rörande öns äldre historia . . ." Hög i närheten av kapell-området. (Ansågs tämligen orörd, varför Dr Hallström valde denna hög…

Vad rösena gömde

Det finns sägner om en skatt, som skulle finnas nedgrävd i rösena i Bengtsarvet. Många har försökt att gräva upp den. Några har tigande i midsommarnatten sett en skymt av skinande guldsaker och kittlar med silverpengar. Men ingen…

Mina kyrkvärdar

När jag den 1 juli 1931 tillträdde kyrkoherdetjänsten på Sollerön, togs jag vänligt och välbehövligt omhand av mina två första kyrkvärdar, Bond Mats och Mårten Anders. De var båda originella, särpräglade personligheter och kompletterade…

Visa inför kommunsammanslagningen

Skriven i december 1970 Mel. Sverige är mitt allt på jorden. Soldi är vårt allt på jorden! Intet är som Soldi kärt, första stegen, soldmålsorden där av far och mor jag lärt. Där vi gömt i alla dagar på en dröm som ej…

Är vi Mora-bor?

Kanke en något underlig frågeställning, när almanackan visar april 1972, ändå är den på sätt och vis motiverad, när man skall försöka redovisa för situationen före och efter det historiska datumet 1/1 1971, då Solleröborna åter…

Sool-Öen genom tiderna

Av Redaktör Anders Olsson Vår nordiska fornhistoria har mycket länge legat dunkelhöljd, och ännu kan ingen med bestämdhet säga när det nuvarande området för Västerås stift nåddes av kristen förkunnelse. Sakkunskapens vittnesbörd…

Sollerö sockenvapen

Intresset för sockenvapen och sockenfanor i Dalarna var stort under 1940-talet. Att så var fallet får tillskrivas dåvarande regementschefen vid Dalregementet överste Karl Hörnfeldt samt dåvarande landsantikvarien Svante Swärdström i…
, ,

En presentation

Det är nu snart 200 år, sedan tuppen på Sollerö kyrktorn vände stjärten åt Mora — enligt hävderna — men nu får den nog vackert vända dit näbben igen för att överhuvud få något i den. Fast sanningen att säga var den väl inte…