Trefnad – En logetidning

En av Solleröns första tidningar.

Ännu finnes några minnesgoda personer på Sollerön som kan komma ihåg ett försök att ge ut en tidning i Sollerön.

Det har inte gjorts så många försök med lokaltidningar på Sold och därför är det av intresse att sjuttio år efter tidningens första nummer kunna redovisa att samtliga tidningar under en tioårsperiod finnes arkiverade i logen ”Dalarnas Ögonstens” arkiv.

Tidningen utkom med sitt första nummer (Nr 0 Profnummer) i december 1899. Redaktör var B. Erik Matsson och utgivare Håll Nils Matsson.

Tidningen utkom i början med ett nummer varje månad, men av olika anledningar minskade tydligen antalet under åren, och sista upplagan har nr. 5 och utgavs som jubileumsnummer år 1909.
Många olika ämnen och aktuella förhållanden har behandlats och någon brist på lokala förmågor som medarbetare har det inte alltid varit.

Redaktörer och medredaktörer har växlat, men den som tydligen varit ansvarig utgivare för de flesta numren har varit Håll Nils Mattson i Kulåra. Det kan vara lämpligt att återge redaktörens ledare från jubileumsnumret år 1909.

Trefnad tio år

Ärade läsare!

I medvetande af vår allt mer och mer tilltagande oförmåga och olämplighet som tidningens redaktör, är det ej utan stor ängslan och med skälvande knän vi våga framträda inför Eder denna högtidsstund med ett litet anspråkslöst jubileumsnummer.

”Trefnad”, Logen Dalarnas Ögonstens tidning ”Enighets” efterträdare fyller nu tio år och det torde därför vara lämpligt att kasta en blick tillbaka på tidningsverksamheten inom logen.

Tidningen ”Enighet” var den första litterära banbrytaren inom logen Dalarnes Ögonsten, för att ej säga inom Sollerö kommun. Den utkom åren 1893-94 ”tillfälligtvis en gång i månaden” som det står angivet på densamma, och redigerades under sin korta men ärofulla tillvaro av br. M. A. Eriksson som sannolikt också tagit initiativet till detta företag som säkert varit till mycken nytta och nöje för logen. — Heder åt den mannen!

I december 1899 överraskades logen av tidningen Trefnads profnummer och det var nog flera än vi som tänkte: Hvad månde blifa af detta barnet?

Tidningens ändamål var att utan kostnad för logen, såsom namnet angifer, sprida trefnad inom logen. Under de två första åren redigerades Trefnad av dess grundläggare br. Erik Mattsson hvilken även sedermera på ett så förtjänstfullt sätt bidragit till att gjöra den värdefull och underhållande.

Det är ej mindre än tolf utav logens medlemmar som under dessa tio år lämnat bidrag till tidningen och däraf många rätt värdefulla sådana. Det tillkommer nu icke oss att här värdesätta våra medarbetare, vi vilja blott ur högen nämna signaturerna Ambrosius, Andreas, 011e, L. C. o. s. v.

Trefnad har under årens lopp utkommit i inalles 45 nummer.

Ifrån 1905 väljer logen hvarje år redaktör samt en litteraturkommite af tre personer, tillhandahåller blanketter för tidningen samt utdelar ett pris af 50 öre för det bästa bidraget i hvarje nummer.

Vi få nu till slut uttala vårt hjärtliga tack till alla våra läsare och framför allt medarbetare för all välvilja och det intresse som kommit tidningen till del under dess tioåriga verksamhet, samt uttrycka den förhoppningen att den fortfarande under samverkan mellan våra litteratörer måtte blomstra och i sin mån bidraga att sprida trefnad och bli till välsignelse för vårt arbete.

Kulåra i december 1909.
Red.

Jag skall avsluta arkivforskningen med ännu ett prov ur det sista bevarade numret av tidningen.

När Trefnad i dag med anledning af sin 10-åriga tillvaro utger sitt jubileumsnummer är det icke annat än på sin plats att strö en blomma för skaparen af den Trefnad som vi alla haft nöje utaf och som logen Dalarnes ögonsten utan gensägelse kan vara stolt öfver nämligen Redaktör Håll Nils Matsson.

Att redigera en tidning och redigera den så, som han är inte mångom gifvet, detta är det minsta vi kunna säga honom vid detta tillfälle. Jag vill spara på profetior, men min tro är att tider skola komma då Trefnad skall bli en kulturhistorisk klenod av oanat värde och för detta resultat ha vi i främsta rummet att tacka honom.

Allas önskan är därför förvisso att han ännu under minst en period måtte sitta vid Trefnads redaktionsbord.
E. M. (Erik Mattson)

Det har gått sextio år sedan tidningen utgavs men vi har ännu anledningar att minna om vad som varit och tacksamt notera att det finns bevarat.

Sollerön den 20 april 1972.
Bond Erik