Gud jag är så glad att din kyrka finns

Så börjar Britt G. Hallqvist en bön. Det vore underbart om vi envar kunde instämma i den bönen och kanske med tillägget: ”Gud jag är så glad att din kyrka finns också här i Sollerö socken!” Kyrkan vill nå ut till alla hem genom de olika församlingsaktiviteterna – inte för aktivitetens och statistikens skull utan för människans skull. Arbetsformerna kan vara mångahanda och kanske till synes enkla, vardagliga och långt ifrån liturgiska eller centralt kyrkliga men ändå ställda i Guds kyrkas tjänst.

När en församlingspräst ser tillbaka på ett församlingsår, så tycker han nog ofta att det är mycket alldagliga aktiviteter han får syssla med – men han vet också att det är redskap som Gud behöver i sin kyrka. Visst kan det vara stimmigt på Kyrkans barntimmar när de minsta. på 4-6 år invaderar församlingssalen. I tre grupper på tillsammans 46 st. får de lyssna – leka – lära. För prästfrun vore detta en orimlig uppgift, om inte frivilliga krafter ryckte in och hjälpte till. Kyrkans barntimme vill ge barnen insikt i evangeliet med hjälp av enkel framställning, lek och pyssel.

Sjungen till Herrens ära – och körerna i alla åldrar inflikas i Guds kyrkas medarbetarstab. Under arbetsåret har så väl barn som ungdoms- och kyrkokören medverkat i kyrkan vid en mängd gudstjänster och även förhöjt och fördjupat samvaron vid olika församlingsträffar. Kyrkokören har medverkat offentligt inte mindre än 29 gånger under året.

Kyrkans Ungdom, det betyder ungdom som gläds och trivs i sin lilla ”Q-la” på ungdomars vis, men som också finner vägen till kyrkorummet och gudstjänsten på ett naturligt sätt. I ”föreningen Q” får ungdomarna själva styra och ställa med lokal- och programfrågor. Under året har de haft gitarrcirkel, hobbykvällar, filmaftnar, gästprogram, julmarknad som inbringade c:a 3 000 kr. netto, resa till sjömanskyrkan i Gdynia, – som ju naturligtvis var den stora upplevelsen, – men i centrum för allt av församlingens ungdomsarbete står Guds kyrka.

Arbetskretsarna – Guds härliga redskap i vår församling. De båda kretsarna i Gesunda och på Sollerön har tillsammans sytt 76 ihop c:a 10 000 kr. under år 1971. Sollerökretsen har förutom gåvor till olika rikskyrkliga ändamål under året kompletterat gångmattorna i kyrkan. Nu har Sollerö kyrka helt nya mattor i hela kyrkan.

Gesundakretsen har ett mål i sikte: Gesunda bönhus i förnyat skick för gudstjänstlivet i byn.

En mycket minnesrik dag för Solleröborna under år -71 var ”Sollerö-dagen i Mora”. Kyrkorådet hade väl aldrig kunnat drömma om den väldiga tillslutningen. Det var en skön syn, när kyrkbåtarna från Sollerö med kyrkfolket sakta och värdigt gled in vid kaj i Mora och människomassorna trängdes för att se och ta emot och för att sedan till bristningsgränsen fylla helgedomen i Mora. Många har undrat om en dylik ”Sollerö-dag” skall ordnas varje år – men kyrkorådet har uttalat sig i den saken och menat att vart tredje år vore lämpligt. På så sätt skulle Våmhus och Venjan kunna ordna en liknande dag i Mora de mellanliggande åren. En Guds underbara dag var det!

Fäbodgudstjänster är verkligen Guds kyrka med väldiga tempelvalv. Under sommaren har flera sådana gudstjänster fått äga rum i Åsen, Mångberg, Lövberg, Flenarna. En gudstjänst, som många solleröbor fäste sig vid, var ”pilgrimsgudstjänsten” i Mali bambo den 13 augusti. Det var ungdomar från hela stiftet och från olika samfund och kyrkor som var på vandring från Orsa runt Siljan. Efter gudstjänsten i Malibambo vandrade de vidare till Åsens fäbod i kvällsmörkret. Till Rossberg följde många solleröbor med och upplevde gemenskapen att få vandra tillsammans den gamla pilgrimsvägen genom skogen.

Vandra tillsammans gällde det också den första fastemarschen, som ordnats mellan Mora kyrka och Sollerö kyrka och till vilken 120 församlingsbor från Mora och Sollerö hade slutit upp. Fastemarschens motto har blivit ”att vandra med varandra för andra” – ett synnerligen gott motto i Guds kyrka.

Från de många olika yttre aktiviteterna i församlingslivet till centrum i Guds kyrka – gudstjänsten. Kyrkor kan vara så olika utsmyckade, men som någon har sagt ”den skönaste prydnaden i Guds hus är den gudstjänstfirande församlingen.” Visst kan det 77 ibland vara glest besatt i Sollerö stora kyrka – den stora kyrkan i den lilla församlingen, därför är vi också glada över vår Lillkyrka i sakristian. När man ser på de siffror, som vid årsskiftet skall skickas till domkapitlet och gäller antalet gudstjänstbesökare under året, blir man ändå ganska överraskad och glad. Besök vid högmässan uppgick för Sollerö kyrkas del till 6.505 och vid gudstjänster vid andra tillfällen än högmässa till 4 106.

Kollekter uppgick till 13 300 kr. – gåvor av olika slag till 9 501 kr. – summa insamlade medel 22 801 kr. Det är inte sagt för att visa statistik, utan för att visa att Guds kyrka står öppen för mångas längtan och kärlek.

Så får denna församlingskrönika avslutas med att prästen i Sollerö församling får bedja: ”Gud, jag är så glad att din kyrka finns också här i Sollerö socken!” Britti G. Hallqvists bön vill jag vidarebefordra till dig och önska, att den också kunde bli din:

”Gud jag är så glad för att din kyrka finns. Där talar du direkt till mig. Där ger du mig syndaförlåtelse, rening och ro. Där blir det lättare för mig att bedja, tacka och lovsjunga. Där utger din Son sig för mig vid nattvardsbordet. Där upplever jag gemenskap med de nu levande och de för länge sedan bortgångna. Där lyfts jag ut ur min trånga värld in i ditt väldiga sammanhang.”

För detta tackar jag dig av hjärtat, min Gud.”

Gösta Schmidt