Vad sig i Sollerön tilldragit

under år 1971

Eftersom Sollerö-krönikan i sin nuvarande utformning utkommer för första gången i år, har vi tillåtit dess krönikörer att också ge något av bakgrunden till verksamheten i respektive organisationer. Dessa rapporter täcker helt naturligt ej alla verksamheter, och vi är tacksamma få rapporter även från andra områden till ett kommande år.

Sollerö Pensionärsförening

Sollerö Pensionärsförening bildades på hösten 1967 och fick från början en rätt god tillslutning. Föreningen, som är ganska livaktig, har under det gångna året utom kvartalsmöten haft besök av ungef. 200 av Mora Pensionärsförenings medlemmar, som önskade få ”se Sollerön i körsbärsblommans tid.” Dagsutflykter har också företagits, till Selens fäbodar och Siljansfors skogsmuseum, resa mot okänt mål, som blev Fryksås, och en bussresa till Pensionärernas dag i Rättvik. Femton medlemmar deltog i en sex dagars resa till Båstad, med utflykter i den trakten, och till Köpenhamn.

juli månad hölls en auktion på handarbeten, textilslöjd och träslöjd till förmån för föreningens kassa. Två studiecirklar, förlagda till Gesunda och Sollerön, har studerat olika ämnen, mest frågor angående mat och motion men även om de äldres sociala förhållanden i nutidens samhälle. Vid ett tillfälle har då sjukkassans föreståndare från Mora, Sven Eriksson, deltagit och informerat om de olika reglerna.

Föreningen har nu c:a 100 medlemmar. Nuvarande styrelse består av Anders Myhr, Nils Lund, Mås Anders Olsson, Selma Göransson och undertecknad.
Johanna Braf.

Studieförbundet Vuxenskolan

Det var blott några stycken, ett dussin knappt.
Det var långt mellan byarnas tjäll
men på halkiga vägar de kommo ändå
till ett möte var torsdagskväll.

Det var muntra ord och betänksamma ord på
bygdens sävliga mål
kring ett bord, där aprildagens blåsippskörd stod
och glimmade blygt i sin skål.

Det var ovana grepp kring penna och bok det
var blickar med längtan och dröm, som
förstummats och stängts vid dagarnas tramp vid
spis, vid spade och töm.

Så börjar Kerstin Hed sin dikt Studiecirkeln, och just så gick det till när den första SLS-cirken bildades på Sollerön en aprildag 1935. (SLS = Svenska Landsbygdens Studieförbund).

Det ämne man startade med var kommunalkunskap. Enligt protokoll från första sammanträdet beslöt man, att deltagarna skulle tala svenska vid sammankomsterna!

Den cirkel, som så att säga utgör stommen för den nuvarande verksamheten, bildades år 1950 inom SLKF och har sedan dess under alla år troget hållit samman och arbetat vidare med skilda studieämnen, till nytta och glädje för deltagarna.

År 1956 bildades Sollerö SLS-avdelning. Sedan dess har verksamheten ökat år från år och fler och fler cirklar har kunnt rapporteras. Här har ett stort arbete nedlagts av frivilliga krafter i folkbildningens tjänst. SLS heter numera Studieförbundet Vuxenskolan och sedan hösten 1969 tillhör Sollerön storavdelningen Övre Dalarna.

År 1971 har 20-talet cirklar varit i verksamhet på Sollerön med ett deltagarantal av nära 200.

Studierna spänner över ett mycket stort ämnesområde, från skogs- och jordbrukskurser, juridik, deklaration, bokföring, medborgarkunskap och språk till kurser i träslöjd, klädsömnad och matlagning, olika slags konstsömnad och batik samt miljövård, kulturhistoria, främmande länders seder och bruk m. m., m. m.

Cirkelsammankomsterna hållas i kommunalhuset, skolan och deltagarnas hem, och studierna stimuleras av expertbesök och studieresor.

Vid vårterminens slut anordnas en gemensam kursavslutning för alla cirklarna med bl. a. utställning av kursalster. Vid årets avslutningsfest medverkade Per Johannes med dalahistorier och deklamation och Sollerö Hembygdskör sjöng vårsånger. Dessa våravslutningar har blivit tradition och motses med förväntan av cirkeldeltagarna.

När sedan all rapportering är slutförd och årsmöte hållits blir det några veckors ”sommarlov”. Och när så hösten nalkas och kvällarna blir mörka samlas vi på nytt i kurser och cirklar till studiearbetet under mottot

Kunskap — kamratskap — trevnad
Ingegerd Bond

Centerns Kvinnoförbund

Sollerö-avd. av C. K. F. — eller Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund (SLKF), som det då hette — bildades år 1943. Den har sedan dess varit i livlig verksamhet med förenings- och ideellt arbete. Redan 1944 började CKF arbeta på att få igång hemhjälps-verksamhet samt lämna bidrag därtill, och de fortsatte därmed, tills kommunen övertog ansvaret för denna verksamhet. Kurser har anordnats ’och studiecirklar arbetat med de mest skiftande ämnen, t. ex. madrasstoppning, provdockor, matlagningsdemonstrationer, hemslöjdsutställningar m. m.

Avdelningen har under 1971 hållit 16 möten. Den 20-21 april anordnades en bussresa till Stockholm och riksdagen, där Birgitta Hambraeus var ciceron. Den 3 juni gästades Säterdalen, och sommarresan gick mot norra Dalarna till Trängslet och Nipfjället.

Bland anslagen kan nämnas 100:- kr. till U-landshjälpen och 300:- kr. till gångmatta i kyrkan. Gardiner till ett värde av 185:- kr. har skänkts till orienterarnas stuga i Mångberget. Den 12 dec. anoardnades julbasar med försäljning m. m. av olika slag, och bruttoinkomsten blev 4.220:- kr.

Som en sammanfattning av den snart 30-åriga verksamheten vågar styrelsen framhålla, att Sollerö CKF-avdelning efter bästa förmåga sökt fylla sin uppgift att tillvarataga bygdens och dess kvinnors intressen ur politisk, eknomisk och ideell synpunkt. Styrelsen under 1972 består av Margit Stunis, sekr., Ingegerd Andersson, kassör. Ingegärd Bond, Frida Björkqvist och undertecknad, ordf.

Lill-Anna Bälter.

Sollerö Kooperativa Kvinnogille

Koop. Kvinnogillet bildades år 1937 och arbetar efter de stadgar som utarbetades när rörelsen började omkr. 1914. Senare tiders strukturförvandling har medfört, att många gillen har utplånats, och Sollerö Koop. Kvinnogille är ett av de få, som ännu är aktiva.

Protokollförda sammanträden hålls vanligen en gång i månaden under höst och vinter. Under 1971 har två studiecirklar arbetat, den ena med ämnet ”Klädsamt”, den andra ”Om kött”. Båda cirklarna har omfattats med stort intresse.

Gillet har nästan från starten bedrivit husmodersgymnastik, de senaste 25 åren med Stina Olhans som energisk och duktig ledare. Carin Ericsson har lett motions- och barngymnastiken. Bådas insatser har varit varmt uppskattade.

En bussresa har företagits till Hornberga i Orsa under den gångna sommaren, där högmässan i kapellet och besöket i den fina pojkbyn var höjdpunkten.
Nuvarande ordf. är Agnes Häll.

Sollerö Röda Kors-Krets

Utdrag ur verksamhetsberättelsen för år 1971.

Kretsen har anordnat en sjukvårdskurs med 20 deltagare. En fotvårdsstol har inköpts, och julgåvor för drygt 500:- kr. har delats ut. Kretsen stod som värdar för Mora-Orsa avd. av DHR:s årsmöte med middag. C:a 120 handikappade deltog i detta.

En gåvoauktion, som inbringade drygt 2.000: — kr. har hållits. Kretsens andel i årets riksinsamling var 504:- kr.

Till Flykting 71 skänktes 1.000: — kr. 50 filtar förmedlades till ’Ostpakistan genom höstens filtinsamling.

Medlemsantalet vid årets slut är 218, en ökning med 6 medlemmar. Styrelsen vill framföra ett varmt tack till byombud, de olika kommitteerna samt alla övriga, som på olika sätt stött verksamheten. Styrelsen består av:
Märta Eriksson, ordf. Karin Tomth, sekr. Margit Stunis kassör Ester Dunder, v. ordf. Anna Norin, förrådsförv. Lars Håll Anna Erkers Johanna Persson Due Brodin

Sollerö Unglotta-avdelning

Avdelningen är en lokal ungdomsförening för flickor i åldern 11 —25 år. Under år 1971 var medl.-antalet 37 st.

35 sammankomster har hållits under året för 2 grupper = 70 ggr. Sysselsättning under dessa har varit orientering, fotboll, korvgrillning, lekar, sång och dans, föreningsteknik, naturkännedom, sjukvård, mun mot mun-metoden m. m. Man har i viss mån samarbetat med Mora Lottakår.

Ett lotteri har anordnats med 2.000 st. lotter, som gav en vinst på 1.992 kr.

Orientering utövas mest. Sollerö Unglotta-avd. har för andra året erövrat Frans G. Bengtssons vandringspris, som är 1:a pris i tävlingen mellan Sveriges över 300 unglotta-avdelningar. 35 unglottor har avlagt orienteringsprov under året. Ledaren för avd. Ann-Britt Göransson har under året genomgått ungdomsledarutbildning i SLK:s regi. 25 unglottor deltog i ett 2 dagars vinterläger i Särna. Styrelsen har bestått av följande:
Ordf. Ann-Britt Göransson Sekr. Sylvia Måhsan Kassör Ulla Göransson
Övriga ledamöter: Marinne Nordahl, Solvor Nilsson, Anna-Lisa Olsson

Sollerö Idrotts förening

Utdrag ur verksamhetsberättelse för år 1971

Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning:

Ordf. Helmer Jönsson, v. ordf. Lars Svensson, sekr. Sven-Erik Karlsson, materialförvaltare Sven Leander samt Erik Eriksson.
Suppleanter har varit Bo Jansson och Bengt Stolth.

Medlemsantalet är 238 (231), därav 184 (176) sen., 21 (21) jun., 33 (34) damer samt 39 hedersmedlemmar. Föregående års siffror inom parentes.
Under året har hållits 3 föreningsmöten och 10 protokollförda styrelsesammanträden.
Föreningens idrottsverksamhet har varit av god omfattning med stora framgångar speciellt för slalom, rodd, fotboll och ishockey.

Motionsloppet Siljan Runt fick åter rekorddeltagande och var tillsammans med Solleröloppet förnämliga idrottsarrangemang.
Ekonomiskt gav de båda arrangemangen för första gången ett överskott.

Midsommarfestligheterna som kan genomföras tack vare de omfattande arbetsinsatserna från medlemmarna blev i år en stor ekonomisk framgång. I detta sammanhang påpekas nödvändigheten av en fortsatt insats av medlemmarna. Midsommarfesten blir alltmera betydelsefull för hela föreningens ekonomi.

Ombyggnaden av föreningslokalen har fortskridit enligt beräkningarna och torde vad beträffar byggnadsarbetena slutföras under januari månad. På grund av en reducering av det beräknade statsbidraget kommer finansieringsplanen att något överskridas. Ansökan om statsbidrag till målningen har inlämnats till Arbetsmarknadsverket och beviljas denna torde de ursprungliga beräkningarna hålla.

Omläggning av fotbollsplan samt nyanläggning av träningsplan, löparbana samt avbytarbås vid ishockeyplan har utförts. Väsentliga planeringsarbeten har utförts inom parkområdet. Tältplatsen har utökats och förbättrats ytterligare.

Supporterklubben har i likhet med tidigare år lämnat betydande bidrag till idrottsverksamheten vilket med tacksamhet noteras.

Styrelsen vill till sist framföra sitt och föreningens tack till alla som medverkat till de goda resultat som uppnåtts under det gångna året.

Sollerön i januari 1972
Helmer Jönsson Sven-Erik Karlsson
Lars Svensson Sven Leander Erik Eriksson

Sollerö Missionsförsamling

Sollerö Missionsförsamling bildades på 1890-talet. I början höll man sina möten och sammankomster i hemmen, och de fick därför namnet stugmöten. Verksamheten och intresset växte, och tanken att bygga en egen samlingslokal blev mer och mer aktuell. Vid sekelskiftet byggdes det nuvarande missionshuset. Det fanns ingen kassa att ta medel ur, men medlemmarna skänkte timmer och arbetade frivilligt, tills huset stod invigningsklart 1901. Församlingen har under sina 70 år bedrivit evangelisk verksamhet på olika sätt, genom gudstjänster, möten av olika slag, juniorverksamhet, söndagsskola m. m. Under årens lopp har en lång rad pastorer varit anställda. År 1968 kallade församlingen pastor Jan Nordin gemensamt med Mora Missionsförsamling.

Församlingens arbete finansieras genom gåvor och offer av medlemmarna, kollekter, missionsförsäljningar m. m.

År 1970 stod missionsförsamlingen som värd för Ansgariemötet, vilket är ett stormöte för hela Dalarnas församlingar. Under 1971 har ett stort antal norrländska symöten hållits med olika gästande talare och sångare. Förutom gudstjänster på söndagsförmiddagar och kvällar har man haft fäbodmöten i Mångberg och Flenarna. I sept. hölls ett evangelistjubileum. Det var 1921 års kurs som möttes igen på Sollerön efter 50 år. Bland deltagarna var Anders Öhman, Rothagen, som var 86 år.

Under vintermånaderna har söndagsskola hållits i Gesunda. Ledare för denna har varit Irjan Anna Andersson, Anna Kisnis och Helny Jönsson.

Karin Tomth, Jan Nordin