Ur vir djärdum grynkårrv

I brukär go ina fasstär å sitt näst ännä å språk jänn fläkk inmylå. Mångg gångg bi ä tä språk umm vännd dämm åt förr i tidn. Fasstär byrdå yvyr att o add ve nässt fasmor säinä i Mångbjer då o add gart grynkårrv. Sjov add o gart kårrv a joln mångg gångg. Summ innt vir ta å djärå någä kårrvär vir o, då ä e ju snart joli, tykkt i då. Ä kunnum vir, säid o, så då tar i å flukkär framm ä så böväs, så djärum vir kårrv umm någä dågå.

Gryni sa ju blätas å tjötä sa kokas, ä sa va nå kräld tä va uti å bland kårrvsmetn, så ä e mytjy tä bestyr uti inå ä gor tä byrjå. Jän e ä så böväs fö tä djärå jänn duktin stakk minn grynkårrv.

  • 2½ tjilo Kvånngryn
  • 2 tjilo Fläsktjöt älld Kåvtjöt.( ä gor tä ta uti litä tjötfäss o) 2 tjilo Päron, råär männ skålådär.
  • 4 matstjedär Sållt.
  • 2 testjedär Väitpipär.
  • 2 matstjedär Kryddpipär. I matstjed Ingefära.
  • I desilitär Päronmjöl.
  • 20 metär Stjinn (Fjälstär).

Kvånngryni sa ju läggas i blät i vatn dan fyri kårrvän sa djärås. Tjötä sa kokas så långt fyry så ä innär svålås inå ä bi meli. Råpäroni su skålås å stjärås i lagum stur bitär å målås. Gryni sa ällas upp upi nå så vatnä kann rinn åv.

Kårrvsmetn blandäs.

Nu e ä tä blannd iop ä uti jätt trug älld ana kräld. Bruk nävå å blannd minn, ä bi bässt, då kännäs ä bässt då ä e bra blanda. Stjinnä sa spolas genum minn kållt vatn inå ä dras upp upå kårrvvånnä, sä e ä tä dra igångg kvänni å djärå kårrvän.

Fjälstri fyllas minn lcårrvsmetn.

Platt-til kårrvän å knöit åv ann i lagum långg längdär ättär annd ann kumm yr kvännän. Pikk-å olä upå kårvstjinnä fyry kokningdji så innt kårrvän sprikk fö rnytjy. Ä e dämm så innt ta uti nå päron o,männ dämm kok päron å jätå kårrvän ata, jän e päroni red uti så ä e bar tä jätå kårrvän såmm ann e.

Kok upp kårrvän i vatn å !att ann sjod i jänn kvart-tjugu minutär fyry matn.

Jän e fasstär minn kårrvän så vårrt isn gåndjän.

Så tair å goir ilag någä usåld å djärir kårrv, ä e bå roli tä ålldå minn då mann e flerär så jopas a, å gått tä jätå.

Ullas Arne