Ur gamla protokoll

Kommunalnämndsprotokoll från

15 April 1866:

– »nemden« hade att besluta om en begäran från »Härr Handlanden August Isaksson att få anläga Ett magasin för utminutering af brändvin och andra spritdrycker. – – En Sådan minuterins anstalt Ledande till en Lätare åtkomst af Brändvin och Sållunda en ökande Dryckenskap borde Såsom högt fördärflig helt och hållet förvägras.«

Böl I. Andersson Ordförande

7 April 1867:

– Blifvit inlemnat En Skrift underteknad af Bos Erik Ersson, Tålla Olof Olsson, Buspers Nils Olsson, Ryss Anders Andersson, Håll Nils Matsson med Begäran att till förekommande af dett Lönkrögeri Som här Bedrifvit och för hvilket många Blifvit fällda Till Höga bötter Komunalnemden ville tillstyrka och framstella att ett Brändvins minuterings magasin blefve inrätat där en hvar när Som hälst Kunde Erhålla Sitt behof af dena Nödvändighets vara.« Begäran avslogs, då en »Sådan inrätning ingalunda Skulle förminska uttan tvärtom öka förtäringen af Brändvin – och ansågs af Nämden oböfvligt här Då en hvar Som anser Brändvin vara ett värkligt behof uttan Svårighet Kan förse sig därmed utti mindre partier i Mora så ofta han Behagar.«

8 Juni 1873

»För att i någon mån inskränka det olyckliga superiet som under senare tiden på ett förskräckligt sätt tilltagit, och förorsakar otaliga oordningar, och måtte lända till både allmänt och enskilt förderf och elende« stadgas följande:

1. Att försäljning af Bränvin, vin eller andra Spritdrycker af hvad namn som helst – – varder helt och hållet förbjuden.

2. Öl får icke säljas inom Socknen från och med Lördags afton kl. 6 till och med måndags morgon kl. 8 vid vite af 20 Rd rmt för hvarje gång -.

3. Då de inom Socknen boende hanlande Som vin afyttra så beklagligen deraf förorsaka dryckenskapslasten inom denna församling så i fölgd deraf förstöres hus och häm, samt dessutom nu börjat att vid uppköp och försäljning af varor till sina kunder Bortskänka Bränvin och vin i större och mindre mängd, så att deras rum likna öppna krogar, så ansåg sig kommunalnämnden tvungna söka stäfja detta ofog och beslöts att den köpman inom Socknen, som vid handel vare sig med köp eller försäljning af köpmannavaror i eller omkring sina rum, eller inom sitt område bortskänka spritvaror, vin eller öl eller försäljer Bränvin eller andra spritvaror vare sig i större eller mindre partier, har förverkat sina rättigheter som köpman inom Socknen.«

8 Nov. 1874:

-handlanden Oscar Schollin anhåller »att få å sina gårdar och Magasin i Häratsarfvet och Mångbro försälja Bränvin och andra Spritvaror i mindre parti«, vilket icke beviljades.

22 October 1876:

– »frarnstäldes af ordf. huru det skulle ställas med den alt mer förderfvande vinhandeln inom Socknen. – Beslutades att härefter all handel med vin och maltdrycker – måtte vara helt och hållet förbjudna, – – –

14 October 1877:

– – – »att Handlanderna Oscar Schollin och Sol Lars Jönsson i Häradsarfvet, Lars Lejon i Utanmyra och Trapp Lars Andersson i Gruddbo och Skogvaktaren C.J.Althar i Mångbro Måtte fr.o.m. den lsta Dec detta år varda förbjudna från all vidare utöfning med handel af vin och maltdrycker. Som flera af dem blifvit förut bötfällda och likväl synes fortfarande i vissa fall öppen försäljning då personer i nästan hela veckor der gå berusade. «

22 April 1883:

– – vända sina krafter – – emot den vinhandel som på nytt bedrives här, hvarigenom dryckenskapen i hög grad befrämjas och oordningar föranledes. – beslöts att handlanderna Anna Nilsson i Häradsarfvet och Skräddar Erik Andersson i Utanmyra måtte – varda förbjudna all vidare handel med icke allenast vin utan äfven Öl – – –

(Undertecknat av bl.a. L. Dalin, Mats Olof Larsson