Till läsaren 2003

Solleröns centrum vid kyrkbacken (Båkkan) har fått en ny och tilltalande profil när nya sockenhuset SOLD! står klart. De höga gavelspetsarna gör byggnaden till ett blickfång vid sidan av kyrkan och den mättade rödbruna färgtonen på den sandstensbeklädda väggen utmed vägen ger huset ett gediget och vinnande intryck. Arkitekten Erling Sjöberg har lyckats med att ge byggnaden en spännande exteriör samtidigt som interiören är funktionell och smakfull.

Innanför väggarna finns tre huvudfimktione1; dels cafeteria, som har varit ett länge närt behov på centrala Sollerön, dels besökcentret där man även riktar blickarna utåt internationellt och använder benämningen Visitors Center. Där kan besökarna anvisas Solleröns natur och övriga attraktiona Dels även den museala delen som består av bildspelsrum, en yttre galleria med olika teman ji-ån Sollerön och ett inre vikingamuseum med originalföremål från vikingagravar. Museet inrymmer även Sollerö Hembygdsförenings textilsamlingar samt en butik.

Nya sockenhuset SOLDI fyller en viktig funktion för alla som finner intresse av att besöka Sollerön. Det är en stor tillgång och bidrar till att sätta ön på en mera framträdande plats i det historiska perspektivet med betoning på vikingatiden.

Redaktionen

Till läsaren

”Maaler og digter, tag hinanden i haanden
kom op till Dalarne
det fattige land er rigt paa skjönhed og poesi
rigest dog ved Siljan-Söen”

Så skrev den danske sagoförfattaren H.C. Andersen när han 1851 gjorde sin resa i Dalarna. Siljan med vår lilla ö var alltså en upplevelse som tidigt tilltalade kulturpersoner utanför vårt lands gränser. Andersen uppmanade diktare och målare att söka inspiration vid Siljan. Detta ledde till ett betydande uppsving för traktens kultur eftersom uppmaningen lockade många konstnärer och författare till Dalarna och Siljanstrakten.

Vi som har förmånen att betrakta vår storslagna natur dagligen, förtröttas inte av detta utan förnöjes i stället av va1je skiftning i ljus och färger allt efter dygnens förlopp, efter årstider och meteorologiska variationer. De ger oss ständigt fina upplevelser av vår omgivning. Vår tidiga allmogekultur fascinerade tillresta forskare och konstnärer, en kultur som spirat ur Dalarnas självägande socknemäns samhällsstruktur. Sedan medeltiden har den utgjort en fast grund för landets frihetssträvanden – därom vittnar många historiebeskrivningar.

Vår hembygdsbok Sool-Öen kan måhända i någon mån inspirera till en tro på bygdens framtid. Medvetenhet om det föregångnas betydelse för nutida utveckling är av stor vikt och bidrar till att bättre möta framtiden med tillförsikt och med respekt för förfädernas strävsamma arbete. Det som var deras framtid är nu vår tid. Sool-Öen kan bli en spegel bakåt och ett fönster framåt.

Till en ökande medarbetarskara och en välvillig krets av sponsorer riktar redaktionen ett varmt tack. Bägge kategorierna är en förutsättning för hembygdsbokens framtida fortlevnad. Årets utgåva är den 32:a i ordningen och kan varmt rekommenderas till en trogen läsekrets.

Redaktionen