Till läsaren 2000

Den 29:e årgången av SOOL-ÖEN kan nu presenteras för gamla och nya läsare. Flera omständigheter kan noteras som styrker att SOOL-ÖEN befäst sin ställning som eftertraktad hembygdsskrift. En av dessa är att ständigt nya skribenter medverkar. I föregående års SOOL-ÖEN fanns tiotalet debuterande medarbetare – en mycket glädjande tendens. Likaså att även unga medarbetare visar känsla för SOOL-ÖEN och lämnar sina bidrag.

Ett annat kriterium på att SOOL-ÖEN är en omtyckt bygdedokumentation är att äldre upplagor tenderar att bli slutsålda. Detta pekar på att boken fått ett antikvariskt värde. Som bekant utkom den första SOOL-ÖEN år 1972 och många läsare som skaffat sig nyare upplagor vill gärna göra sin samling komplett. Från 1972 har boken regelbundet utkommit vid midsommartid. Redaktionen bemödar sig att vidmakthålla denna tradition.

SOOL-ÖEN har vid olika tillfällen belyst våra förfäders livsvillkor på vår ö. Stor vikt har lagts på vikingatiden – en viktig era för oss. Detta accentuerades ännu mer under det gångna året då det dels förekom studiecirklar med arkeologiska förtecken och dels utgrävningar på gravfältet i Bengtsarvet. Många solleröbor deltog och aktiviteterna leddes av sakkunniga arkeologer. Flera uppsatser berör ämnet i årets SOOL-ÖEN. Såväl i arkeologi som i andra historiska förlopp liksom i umgänget med natur och fauna blir utbytet rikare för envar om man undersöker – uppfattar – upplever. Med eftertanke kan man erinra om Sven Stolpes ord: ”Det förgångna är nuets måttstock”.

SOOL-ÖENS redaktion vill framföra ett varmt tack till sponsorer och medarbetare för ekonomiskt bistånd och litterär delaktighet.

Redaktionen

Hur såg det ut på Sollerön för hundra år sedan? Vyer från kyrktornet blev populära motiv för många fotografer. Ovanstående bild är visserligen tagen några år efter förra sekelskiftet men visar ändå hur landskapet såg ut vid denna tid.

Gamla vägen mot Rothagen leder västerut från kyrkan. Närmast till vänster finns Almaskolan och bakom skymtar Böljonsgården. Till höger syns gamla postens lokaler med gaveln mot vägen (tidigare var det affärslokal). Det stora uthuset tillhörde bolagsgården, tidigare Bölgården, som Korsnäs AB köpte in. Ovanför huset skymtar skorstenarna från gamla mejeriet (Utsikten).

Vid vägslutet i Rothagen kan skönjas gårdar som numera skattat åt förgängelsen. En kringresande förlagsfotograf tog denna bild på en idyllisk sollerövy under tidigt 1900-tal.

Red.