Till läsaren 1984

Vardagen dominerar vår tillvaro men kryddas understundom av såväl planerade avbrott som oväntade händelser, som kan ge mening och innehåll i relationer. människor emellan. Kyrkliga högtider och världsliga begivenheter avlöser vardagens enahanda. Fester och sammankomster i glädje och sorg var ofta förbundna med seder och bruk som numera är minnen, förbehållna ett fåtal, men dock värda att räddas ur glömskan. Detta skulle kunna ge en antydan om årets tema. Sool-Öen presenterar ett urval av skildringar som har anknytning till sedvänjor i samband med högtider av skilda slag. Några anspråk på fullständighet i urvalet finns inte, men det ger dock små glimtar av ett mångfacetterat liv från förr och fram till nutid. En uppföljning av vår serie om byar och bomärken finns också med.

En brokig skara medarbetare har välvilligt ställt sina bidrag till förfogande och har därmed gett Sool-Öen det breda folkliga underlag som har varit vår ambition.

Redaktionskommittén har i år en ny medarbetare, Håll Nils Matsson, som övertagit kassörssysslan eftersom Lars Nyström av hälsoskäl avsagt sig uppdraget. Håll Nils har nära släktskap med sin namne och kan ge Sool-Öen värdefulla bidrag i det framtida arbetet.

Ett stegrat intresse har mött redaktionskommittens strävan att göra Sool-Öen till en källa för kunskap om vår hembygd och dess historia. Redaktionen vill uttrycka en förhoppning om att årets upplaga blir till glädje för en allt vidare läsekrets.

Redaktionen