Tä go i skåjlam förr

Tä go i skåjlam förr va int nå läjk såm ä e nu fö tidn. Fö män del så byrd i å i småskåjlam i mittn åv tjugutalä. Att nån fiät mi däjt först dan ant i nå minn åv. Så i kanstji a itta däjt sjov. Litä finär röstadn va i full, möjtå, min kni-brack, plös-ätt, å nävärskonär. Litä rädd va i full o tä go fobi Stark-fjos. Starttjän liivd å bood i fjosi min säjnä tjynär, å donda kalln tyckt i såg-åjt litä falin. Så ä va nug inte bar namnä så djärd ä intå. Sä kanstji i djärd mi je vänd inå Bruter-gard, så ligg nårdåmin Stjyrbäck. Da brukät däm åld-til min trystjän um beganär. Å ä va ju mytji tä sjå da fö jän litn plös släkså i. Trystjän djick min ånggmasin då. Ä add int inna släj genum så mytji min eta eläktriska.

Ata åkersgrindi add int i tid tä stana. Anars bruketum vir smöpöjker åld til da å tjän iop våss nån fämöring. Äld um ä kamm nå ärrskap, då ändät ä att ä kund bi nån väitslant o ibland.

Skåjlan värä va je fäbustugu närd i ändam åv Jesundum. Um dågå stjötetum vir jäldnindji sjovär vir krippär. Sågätum å klovum vidn upå rastär, å kullor bar-in an upå armim. Ä va yppyspis, å da brann ä el dågå um vitträn, då ä va kållt. – Lärrinna så vir addum va då nogadn tä lär våss, män o va ujämn i umöri. Så täskär å låjvär va då vanli. Låjv fick an um int an kund läxo. Um an int fattät nå åv ä så fick an ändå mer låjv. Jän örfyl fick an um an add jän plump i skrivbotjän. Eta blitjä å doda pänno så an suld åldå duppa va int så litt tä stjöt si min intä. – Jän gångg addum vir utflykt så vir skuldum skriv um. Då vir addum fändji ä rätta, suldum i skriv-in ä i fin-botjän min blik. Så i tänkt att i suld djärå ä riktit fint å skriv långg, fin yvyr-å understapulär. Men då fick i jän ryktin örfyl. I add gart däm föö långger!

Skolklass i Gesunda, 1932 samlad utanför den nya skolan på Brändan och med ny lärarinna.
Stående: Glad Frida, Kulär Märta, Smis Signe, Boll Lisa, Lisslanders Lisa, Flint Märta, Flint Ingrid, Vass Elsa, Vass Bror, Lilly Sterner, Smis Nils. Sittande: Vass Bertil, Kulär Sven, Algot, Valter, Lund Nils, Bossl Arvid.

Donda skåjlan va ä bar två klasser i. Jeen årä va ä först å tridi klass, å nästa år va ä and er å fjärdä .. – Först um morgon sjunggätum vir ”Din klara sol”, å dar ättär finggum vir sittj å rall jän fläck. 0 villd full a red å um ä va nå nyyt i bym, lärrinna. Å vir visstum ju jätt å ana bå um fok å-. Män o told int sköj. Jätt tag så suldum i narr on utå bruni, då ä va först juni. Vir säjdum a on att va nå utå bruni. Å sä då o kam-åjt å suld sjå vänd ä va, så galätum vir ållijop upå jän gångg: ”Först juni kan an narr fruni utå bruni!” – Män då vårt o jälåk å Jet att ä va då dä dummesta o add ärt. Kanstji o tyckt int um att vir kållätum on fö fruni, då o va gambälkull.

Förästn så tyckt o nug int um nå karrär äld, fö dån deln. Fö um ä kam nån släjk nån utå väijm, så int o käntäs att, så finggum vir kringg våss å dra nid gardinär å sä krjop under bänkär å gäm våss. Sä tjikät o full litä åttå gardinim. Å sä då ann add gändji föbi, å int ä va fali nå länggär, finggum vir krjop fram attä.

Upå frukostrasti djick o emat å åt, män vir addum ju masäck min våss vir. Då vir addum iti, suldum vir full pass våss å ras litä, å då vårt ä full jätt bra ljoder i stugun. -Um ostär då snjon add kemi brukät ä kumå jän kall å tjör föbi utå vääim. An add full ve upi Nåtbjer å täj si någä vidåspråtå upå tjokan. Å an add jän uks i skaklum. Men lassä skot-å, å uksan va så dålin tä åld-att, fö an va ju utå skonär. Så an åkät å rovän fyri lassi inmilå. Å ä va då je syn, så ä bogät å tä åld si å int glisa. Fast ä va förbudi ä o -!

Gunnar Fältgård

Ordlista

skåjlan -skolan
kni-brack -knäbyxa
plös-ätt -plösmössa
vitträn -vintern
täskär -smällar
låjvär -luvar
kringg si -skynda sig
bogät å -kostade på
glisa -le, flina
ant i 􀀯 har jag inte
fjos -lagård
tjynär -kor
uksä -oxe
rovän -ändan
beganär -tidiga höstar
nårdåmin -norr om
ata -bredvid
åttå -bakom
röstadn -klädd
ralla- skvallra, småprata
ljodär- oväsen
trystjän- trösken
kripp-barn
gäm-gömma