Sötvåsst å mysuklabbär

Sötvåsstn kokär man åv mjok så e tjikkvarm. Ägor tä kok åv mjok så a veeri kållt o, männ ä bi int läjk bra, tyttj mångg gammblor. A mjotji ve kåld måsst o värmas däst o bi lagum vann tä a finggrä uti, inå ä gor fö si tä äll uti löpvatnä. Ä finns däm så kåll ä fö käsvatn o, å ä kumm åv att däm a täj löpmågån åv kåvär då dämm a slatta. Sä a dämm tårka ann. Sä va ä tä lägg ann i blät uti litä vatn inå dämm a byrtå djärå sötvåsst älld ana våst. Då våta i löpmågån e yrklämma gor ä tä tårk ann å bruk ann fler gångg då man djär våsst.

E mjotji tjikkvarm äld värmadn, ska löpvatnä uti. Ä e lagum mytji tä ta je matstjed löpvatn uti fam litär mjok. Sä lyftär mann åv ketiln åv spisim jänn fläkk så mjotji få löpa. Bar ä syns att mjotji av löpa, bruk dämm ta jänn tunn knäjv å dra runt braddi å ketilln å sä djärå jätt kåss minn knäjvän mitt i ketilln å sä ställ ketilln utå spisn attä. Nu ska ä kokas upp å sä sto å sjod i fler täjmär. Då ä a koka alv tidi bruk däm äv uti sukkär, jänn kaffekupp uti fäm litär mjok. Sä e ä bar tä a tolmod tä !att ä sjod dässt sötsåsstn e färdån. Ä kann ta sju-ått täjmär inå ä e färdåt. Då ann e kokadn e ä bässt umrn sötvåsstn få sto å svålås i mysu så a vurti uti ketillim, anas kann ä bi sandåt i sötvåsstim.

Ä va nug je kunnst tä kok sötvåsst upå vidåspisim, älld i yppispisim. Ä va tä lägg uti lagum mytji vid å få ä tä kok lagum fort. Nu fö tidn då eläktriska finns, e ä ju bar tä bräjd upå någä knappär.

Sötvåsst ä va riktin kalasmat ä åv gåmålt. Ä add dämm då någä djyftät si älld då nånn fyllät jämnum årum älld då ä va nå ana kalas. Däm tykkt int ä va nå riktit kalas um int ä fanns sötvåsst upå bordi. Äva jänn fin sid dämm add då. Dämm joptäs a i gardum å dämm så va budigär båti nå kalas djikk båti dånn gardn kalasä suld va minn dånn mjokskvättn dämm kund undvårå.

Ä e då bra att ä e någä så en litä ynggär så a byrtå lär si tä kok sötvåsst, så järn, släjkän sid kann livå kvär framyvyr å få vårå kvär fasst gamblor a dräjåv. Männ ä e Iitä armli att nu fö tidn kok dämm sötvåsst bar då ä bi joli. Ä tar läjk långg tid tä djärå sötvåsst, umm ä sa kokas åv 5 älld 20 litär. Ur öånggt ättbakär i tidn dämm a älldå koka sötvåsst gor ä nug int tä ta redå, männ ä e nug säkärt mångg undra år.

Etanjän tar mann:
Fämm litär mjok
Je stur matstjed löpvatn
Jänn full kaffekupp sukkär

Mysuklabbär gor ä tä djärå uti mysu så bi ättär sötvåsstn. Fösst djärd dämm jänn deg åv mjöl å vatn. Kvånnmjöl add dämm mjäst förr-, rugmjöl kunnd ä finnas i summ gardum, männ väjtmjöl va int so vanli. Dämm tog jänn lagum degbit i nävå å djärd ann rund, 3-4 tum tvert yvyr å 5-6 millimetär tjåkk.

Mysu kokäs å dömda klabbär läggas uti jänn å jänn, någä i tajä, å kunn va färdåtkokadär då däm fljot upp. Då gor ä tä byrjå jätå klabbär i lag minn mysu älld mjok. Mysuklabbär ä e full nå så bar dämm så e gambläst i traktn så vitä vännd ä e. Kannstji kunn dämm minn å si ur nå fasmor älld mormor a koka släjk båti någu fäbud då dämm va småär.

Dejän a klabbum bi lagum um mann tar två delär mjöl å jänn del vatn. Jänn å jänn alv litär mjöl å sju desilitär vatn å litä sålt e lagum fö tä få fämto klabbär. Ägor bra tä kaväl åjt dej än dässt ä bi lagum tjåkkt å ta åjt klabbär minn jätt måt så en 3-4 tum tvert yvyr.

Mysysmör djärd dämm åv mysu o. Då sylät dämm mysu å kokät upp on. Sä sträjät dämm uti mjöl, litä i tajä å rödät umm noga så innt ä vårrt nå klimpär. Ä suld va såmän jänn tunn slet velingg så fikk sto dässt ann add vmti kålld, anas kunnd ä bi sandåt. Då ä add vurti kållt va ä gått tä strjokå å jätå upå nå brö dämm add.

Mysysmörsvåsst ä e läjkt mysysmör. Ä djikk til so att dämm rödär uti litä mer mjöl så ann vårt årdär då ann add vurti kålld. Ä sulld bi så å1t att ä djikk tä stjärå stjivor å lägg på brö å jätå.

Ållt eta a fastär tålå um fö mi ur ä gor til, ur o minntäs att ännäs fasmor add gart. Ä a i skriva upp ättär ännä.

Ullas Arne