När Ryss Kari fick ersätta barnmorskan

En episod ur farmors rika minnesalbum, med berättar- ”klåda”, jämförelser, kommentarer om då och nu. Hennes stående uttryck, när hon vid hög ålder, med glasögonen uppflyttade i pannan, satt och läste dagstidningarna var: ”Ukk ä a vurti!” Så ock denna dag, läsande stora rubriker om B B:s vara eller inte vara, om barnmorskors funktion i samhället m m

”Ä va int fråga um nå släjkt, då i fick joop Budlass Ann, då o suld få jän kripp, mäss vir va-um i Jesundum å gätätum. – Ita va i mittn åv 1880-tali, å ä add vurti begani. Vir vaum nästan sjover dan sud i ändam, odär fotjä add feri emat a Soldn fö tä slå. I vaum ju nämst grannär, å i visst att ä va snart tidi o suld föda. Så då i add motji um kvälldn å gart frå mi viktigästa, djick i ati gardn fö tä sjå ätter ännä, – å då add o just fändji krippän!

O låg å kni fråmå yppispisn, da o add je stur mysugryt utå, så kokät fö fullt, å älldå flukkät bark, å kol, å stickor, å skrap åv unggam. – Navälsträndjän add int o gart nå a, så i kringgät mi tä släjt-ir mi någä årstråd å knöjt-åv an, sä tog i knäjvän så låg upå spisälldn å skar åv an min. – I add år då sidu, så däm dan tät å mi – å nu e i nästan utå.

– Sjå ättär mysugryton du Kari, säjd o a mi undå för undå, ä va viktigär ä, än krippän å o sjov.

– Ä va bar so upå o tidn. Män i fick då on båti sändji ätt slus fö tä tag-att si litä, då i add dona åv krippen å linda an min ä så brukli va.

– Vänd add däm fö krippkläd upå o tidn då?

– Jo, först så va ä jänn litn fyrkantån linnelapp tä lägg yvir navlan, å sä je navälbind, sä va ä je liti mjok tygslitu, så däm kållät fö lillslättn, så sulld vårå i gren, å sä va ä sturslättn, å an sulld go umkringg krippän å el nist deln å väjkas umkringg värt ben, så däm vårt alldeläs gämadär. Sä va ä je bred stadugär tygrems, så däm kållät fö livä, älld gördäln, min band tä knöjta, ja ä kund va min los band o. Donda nådd frå armolum å nida rovän å sulld åldiop el byltä.

– Vänd add däm upptil då, add däm söma nå stjortor ä?

– Näj, tok, ä va då int nå släjkt ståt då sidu, utan ä va tä lind-in armär sumules, min jätt stjok så djick yvyr ryddjän,å umkringg armär, såmä föband. Utåmin da tog an jänn sjal äld nån ana fyrkant, så an vek såm ä åvukläd å lagd yvyr ärdär, å lagd i kors framyvyr bröstä å knöjtät ijop ä att. – Ä va rasnd noga min o, att beni sulld va ioplindadär, fö däm sulld bi rättär. – Utåni ållt ita va ä tä ta jän stursjal äld nån filt, älld vänd så fanns tä sväp-um, änd frå uppyvyr å nid umkringg fötär, ä va bar ogor, så va framäligär.

– Näj, nå krippkläd sömät däm full int, förrän däm sömät kålltn, å ä va sumu mönstär frå ä däm va gryvälkrippär, däss däm sulld byrjå i skåjlam, ja – långt ättär o. Donda va sömadn min jätt liv min ärmär, så ä va snart a tä byt åjt, då unggär add gryvla sund nist deln, äld växa yr.”

Morgonen efter var väl Budlass Anna i lagården och höll på som vanligt, som om ingenting hade hänt.—Det var inte att stå rådlös för någonting förr i världen, antingen det var fråga om födslar eller hädanfärd.

Bälter Kisti

Släjkt  sådant
motji  mjölkat
ätt slus  till slut
rovän  stjärten
framäligär  synliga
kripp  barn
älldå  höll på
gämadär  gömda
sumules  sammaledes
gryväl  krypa
gätätum  vallade
dantät  tråkade, retades
armolum  armhålorna
ärdär  axlarna
donda  den där
beganihösten