Kvännbullär

Kvännbullär – nyttåt å gått. Foto: Carin Wass.

(30 bullär, undjifär)
4 dl kvännmjöl*
6 dl vatn

Kok upp vatnä å slå ä yvyr mjölä, röd jop å !att ä svålås dässt ä bi finggärvarmt.


2 pkt jässt
4 dl jummt vatn
3 tstj sållt
2 tstj kumå (kummin)
2 mstj brösirap
½ dl matåli älld 50 gr smällta margarin
12-13 dl väjtmjöl spesial (frå Kopän)

  • Läs upp jässtn uti vatni å blannd ä + sållt, kryddor å feta nidi kvännmjölsrödo.
  • Röd nidi väjtmjölä så ä bi jänn lagum deg å arbet an krafftåt, ällst minn jänn ”assistänt”
  • Latt dejän jeså minnst 40 minutär. Båkå åjt runnd bullär så få jeså upå plåtär 30 minutär.
  • Grädd i 200-225° , 8-10 minutär.

Bus Cari i Jesundum


Bond Erik – mjölnär i skvaltkvännän Foto: Margit Andersson
*Kvännmjöl - vänd e ä då? Allt mjöl kumm full frå nå kvänn?

Jo son e ä: Ita mjölä kumm innt frå uku kvänn såm-ällst, utan ä kumm frå Väjks- å Skradärkvänn i Månggåni, innt så långgt frå Månggbro. Ä e jänndässt skvaltkvänni så finns kvär å såkknän, å ä e Embygdsförenindji så eg on. Ä va förästn fösst åjsä så förenindji kam yvyr, 1915.

Jänn sunndag vänn sumår e ä ”kvänn-dag”, å då kumm ä jänn mjölnär boti doda kvänni. Ä brukär fö dä mjässta va rug å väjt så an blanndär jop å mal. Sä kokäs ä gröt i je jänngryt yvyr yppin jälld, å fok få tjöp å småkå, minn bermos å mjok. Å sä få dämm tjöp eta fin mjölä så gor tä bruk a bå gröt å bak. Ä e rasnd ummtykkt, eta kvännmjölä!

MA