Klimp å päron

Nån gångg vänn månad bium vir budigär tä kumå båta fastär fö tä jätå klimp å päron, i å någä til. Klimp å päron, ä e släjkt så va sundassjätå ä, åv gåmålt. Ä a Gudrun, kelindji Bråmå Albin, nämna litä um i Sool-Öen frå 1995. Ä kan va månggär da å jätå, bå ått å ti kann ä sitt ata bordi. Ä bi bar flerär å flerär så kumå båta ännä å jätå, så i brukär sköj minn ännä å säj att, eta kumm tä slut minn att du kumm tä få duk jätt långgbord utå gardim ä.

Ä djikk ju prat um att ä sulld bi je bok minn soldjätå i fö je tid sä, männ i duv innt ålld mi däst dada botji kumm, utan i !att ä kummå ini Sool-Öen iställä, ur ä gor til tä kokklimp.

Ur djär o då fö tä don släjkt gått jätå? 0 kokär någä ben, så e ättär någu tjyr älld kvått, å så ä e tjöt kvär upå, minn så mytjy vatn att ä stor att um beni. 0 a afft uti sålt å kryddpipär o. Fet våta så bi måst småkås så ä bi lagum sålta. Tjötä så e koka son, gor ä tä jätå såm ä e minn koka päron, älld ilag minn klimpän. Då kann ä läggas upå jätt fat fö si upå bordi. Fet våta måsst ällas genum jänn syl så ä bi rent frå tjötbitär.

Nu gor ä tä byrjå minn odra,så ska va uti,rötär,bå kålrötär å morötär sku va minn,palstämakk kan ä va minn um ä finns. Ä tar långg tid tä kok rötär,så ä e tä byrjå minn dämm. Je sak tä kumm jug då rötär su stjärås e tä int djärå fö små bitå. Sä e ä tä råskålå päroni å värm fet våta,fet våta ska byrjå koka då mann lägg uti päroni. Bruk så stur päron så dämm kunn delas i fler delär då dämm koka. Då päroni e alvkokadär gor ä tä byrjå lägg uti klimpän å rötär så e nästan kokadär.

Klimpän djär o åv väjtmjöl å vatn,i jänn rätt fast deg,jätt par ägg blandär o uti o,um o a,männ ä bi då läik gått utå. Dejän lägg o uti gryto minnje stur matstjed, å rödär um litä inmylå,så int klimpär fasn jop i båttnim å gryton.

Son mytjy brukär o fö tä kok uti je ti litärs gryt:
½ kg morötär-kålrötär 2 kg päron
5 litär fett vått pärsilja
sålt kryddpipär

Klimpän djär o åv:
I ½ litär väjtmjöl
1 litär vatn
2 ägg

Son gor ä til tä don släjk gått jätå. Provir,ä e ljotgått!

Bi ä fö mytjy tä jätå upp minn jänn gångg, så gor ä då bra tä latt ä fros i lagum stur bitär, å täin upp ä dån dan ann bi klimptom.

Jänn åv klimpjätrum
(Ullas Arne)