Gäslkalln

Moon
tälet umfö mi
ur ä add ve
å ur ä kund bi
i tidum så a fe
ifäbudum

Gäslkalln
i åll yngst årum
fick jesumen va
int långt a tårum
tä ansvarä ta
fö tjynum

Kryturi
fing gnågå svardn
ä däm kund kumå a
int innum rogardn
da suld ä ana va
å lindum

Skojän
e so väjdum å fåjl
tä gät i vänn dag
ta minn litä såjl
slät} i kuppam nå tag
a takkum

Mjotji
i käldon suld svålås
smörä suld tjinnas
agerknupper målås
ållt djärå innas
ä såjrnet

Tjyner
djing i skoim um dågå
va ifjosum um nåti
I måst vamin å sjå-å
e någu kvär dan båti
i räjsi

Vatn
tä bjärå å vid tä klava
yst våstn å jätå dona
kok mysu å i skoim tjova
längtas ätter mona
dan emä

Kaffe
um kvälda å bränn kulkall
berätt um gambel tider
ä så a ända å nå ana rall
ä skranket i nå lider
um nåti

Pöjker
kund kumå um kvälda
knakket å vild inn
lägg utå nå stikk å jälda
tro um ann emin
donda

Åjtter
täktn ä jolet å skval!
å tjyner däm rjot
snätt åv nån undlin kall
å nå djet så va ljot
nå rådn

Nåti
då tånker kumå å go
undrum ur ållt sa vårå
å doda så a Merikon fo
ur sa ä va, ur sa I f årå
Jramyvye

Småslogan
släjn å ta je lovtåjt
åv bäst blanum så finnas
kring si mäss ä åld upp åjt
jänn sumår til tä minnas
a vittrim

Buför
emat jätt eltfläd
tjyner emifjosi su sto
röstum tä nå ana kläd
å båti tjörtjo go
um sundan.

Mas Helmer