Vet ni att

I Sollerö kommun hade kommunalnämnden för drygt 100 år sedan uppgifter som i dag ligger på facknämnder att besluta om. Protokollet den 1 juli 1877 berättar för oss följande:

Framställdes af ordförande ett brev från klockaren Olof Sutter härstädes, hvilken anhåller att hans ersättning såsom vaxinatör för skyddskoppympningen måtte förhöjas till 15 öre för hvarje barn hvilket af kommunalnämnden beviljades hvarje barn som fått antagliga ympkoppor.

Den 24 mars 1876 skulle man ta ställning till byggnaden på prästgårdstomten som i dag 1979 fungerar som lokal för Kyrkans ungdom.

Man beslöt följande: Blev efter förut framställda frågor öfverenskommit att fönster i den nya bagarstugubyggnaden i Prästgården skola vara i vanlig form, 6 rutor i varje öppning av 14 och 16 tums glas.

Dörrar i bagarstugan göras i 6½ qvarter breda, i Drängkammaren 6 qvarter breda, vanlig höjd.

Timringen utbjöds på entreprenadauktion. Fick betalas 75 öre per kors, 3 kronor per öppning, eller i ett för allt högst 150 kronor. Protokollet slutar: Blifver icke antagligt anbud, får byggnaden med dagsverken upptimras.

Under många år skulle kommunalnämnden fördela spannmål till fattiga sockenbor och detta har man noggrant redogjort för i protokollsboken. Den 29 oktober 1878 skrev man in följande överenskommelse i protokollet:

Kommunalnämnden överenskom med NN att han skulle skjöta sina båda bröder A och 0. Så väl kläder som föda och husrum emot ersättning i ett för allt av tre kronor i veckan. Som av fattigkassan hwarje månad utbetalas, och dessutom nödig vedbrand och skor för de vansinniga A och O.

Denna lön tager sin början från och med den 29 oktober detta år. Dock är icke NN för denna lön skull bunden vid att hafva sina bröder instängda, utan må de få gå som förr. Blott de icke tigga.

Vet Ni att: De barn som skickades ut att tigga, lärdes att göra det hövligt, genom att bjuda att smaka på barkmjöl och det bruna, torra barkbrödet. (Odencrants i Garbergs gästgivargård i Atvdalen.)

När flickorna, särskilt » Venjans-tultorna«, i sina lappade kjortlar blev hånade för dessa: »Kommer ni från lapp-land, ni?« skulle de niga och svara: »Bätter lappen älld olä!« (bättre lappen än hålet).