Växter i Klikten och gravfältsområdet

Vid den kompletterande inventering av växter som gjorts i området har hittats 258 arter. Av fräken och ormbunkar har hittats 12 olika arter, därav är ängsfräken och kärrfräken mindre allmänna, träjon och stenbräken tämligen sällsynta.

25 arter av träd och buskar finns, de flesta är vanliga arter men några ovanliga finns, nämligen häggmispel i ett exemplar och lika antal berberis enligt Färjes Sollerö Flora. Druvfläder, som betraktas som en raritet, är ganska vanlig här.

Gräs och halvgräs upptar 44 arter, många av dem svårbestämbara. Ångshavre har här enda lokalen i kommunen. Luddhavre är också sällsynt. Madrör kan även ses liksom flera starrarter. Av dem är fågelstarr en raritet.

Av örterna har 1 77 arter blivit sedda. I Agnmyren växer brevkaveldun, svalting, missne, gäddnate, andmat och svärdslilja. Samtliga är ovanliga arter. Agnmyren är enda lokalen i kommunen för andmat som liksom svärdsliljan är sällsynt. Akleja hittas sparsamt nedom kapelltomten och backsmörblomma växer i de flesta gravrösen på Bjärsåkern. Blåsipporna fanns förr i riklig mängd i förkastningsbranten vid Agnmyren men har tyvärr minskat i antal år från år. Backruta och ängsruta förekommer vid kapelltomten, den sistnämnda är en sällsynt art. På samma plats och även vid Agnmyren har setts trädgårdsnattviol.

Vid Lärkas gård i Klikten växer backsmultron (fragaria viridis) och anträffades där för bara några år sedan. ”De lärde” tvistar om vilken art av smultron som den tillhör eftersom den egentligen inte finns så långt norrut. Den tycks dock trivas här på Sollerön. Häckvicker, humlelusern, vildvin, rosettjungfru/in och gullvivva finns sparsamt i sluttningen vid Lärkas gård. Majviva tycks bli allt sällsyntare i trakten, endast ett exemplar blommade i Klikten under förra våren. Akervinda sågs för flera år sedan i ett röse vid åkervägen. Snårvinda växer i snåren nedom kapelltomten och nässelsnärja har anträffats i ett röse vid östra delen av Bjärsåkern.

Bitterskråp. Bladens diameter normalt cirka 40- 50 cm. Foto: Arne Andersson.

I Agnmyren fanns förr förekomst av vattenbläddra men har nu fått ge vika för kraftigare växter. I några rösen på åkern på Utanmyrasidan finns färgkulla. Bitterskråp (petasites japonicus) hittades första gången 1985 och förekommer nu på två ställen i området. Den har artbestämts av expertis och finns här på enda växtplatsen i trakten. Arten är sällsynt i sydligaste delen av landet.

14 trädgårdsväxter och 258 vilda arter noterade till december 1988. En del av de nämnda växterna finns avbildade i Sool-Öen 1986. De vanligaste arterna i området känner säkerligen de flesta till men det finns skäl att omnämna de mera sällsynt förekommande.

Arne Granerot i Färnäs har varit behjälplig med att inventera gravfältsområdet och Klikten. Även Bengt Oldhammer i Mora och Kjell Nilsson i Häverö har bidragit med växtuppgifter som gör inventeringen fullständig i det intressanta området.

Uhlas Arne Andersson


TRÅDGARDSBUSKAR

Korallkornell, Ölands tok, Bukettspirea, Doftschersmin, Gullris, Syren

TRÅDGARDSPERENNER

Riddarsporre, Toppklocka, Ångsklint, Stormhatt, Praktlysing

FRUKTRÅD OCH BÅR.BUSKAR

Vildapel, Surkörsbär, Vildpäron

KÄRLKRYPTOGAMER

Åkerfräken, Ängsfräken, Sjöfräken, Skogs fräken, Kärrfräken, Örnbräken, Majbräken, Träjon, Hultbräken, Stenbräken, Skogsbräken, Ekbräken

TRÅD OCH BUSKAR

Tall, En, Sälg, Krypvide, Asp, Glasbjörk, Krusbär, Svarta vinbär, Rönn, Häggmistel, Brakved, Olvon, Berberis, Gran, Jolster, Gråvide, Svartvide, Vårtbjörk, Gråal, Röda vinbär, Hägg, Kanelros, Hallon, Druvfläder, Pors

GRÅS OCH HALVGRÅS

Vass, Vårbrodd, Ängskavle, Storven, Madrör, Grenrör, Kruståtel, Luddhavre, Flyghavre, Hundäxing, Rörflen, Timotej, Krypven, Rödven, Piprör, Tuvtåtel, Bergslok, Ängshavre, Darrgräs, Ängsgröe, Vitgröe, Kärrgröe, Mannagräs, Fårsvingel, Kvickrot, Hundstarr, Fågelstarr, Vasstarr, Slidstarr, Blekstarr, Blåstarr, Vårfryle, Sengröe, Fjällgröe, Rödsvingel, Ängssvingel, Trindstarr, Vårstarr, Styltstarr, Vispstarr, Hirsstarr, Flaskstarr, Vägtåg, Ängsfryle

ÖRTER

Bredkaveldun, Missne, Gräddnate, Ekorrbär, Svärdslilja, Gårdsskräppa, Hästskräppa, Bergssyra, Vanlig pilört, Åkerbinda, Svinmålla. Våtarv, Fältarv, Gökblomster, Vitblära, Backnejlika, Akleja, Smörblomma, Backsmörblomma, Vitsippa, Ängsruta, Penningört, Svalting, Andmat, Ormbär, Liljekonvalj, Brännässla, Krusskräppa, Ängssyra, Trampört, Ormrot, Åkerspergel, Sandnarv, Grässtjärnblomma, Hönsarv, Rödblära, Smällglim, Kabbleka, Majsmörblomma, Revsmörblomma, Blåsippa, Backruta, Jordrök, Backskärvfrö, Lomme, Åkerkårel, Sommargyllen, Bäckbräsma, Trädgårdsnattviol, Kärleks ört, Smultron, Kråkklöver, Vårfingerört, Norskfingerört, Humleblomster, Glansdaggkåpa, Betes daggkåpa, Humlelusern, Rödklöver, Alsikeklöver, Kråkvicker, Gökärt, Harsyra, Vildlin, Revormstörel, Johannesört, Åkerviol, Mossviol, Ängsviol, Mjölkört, Kärrdunört, Hundloka, Backrot, Björnfloka, Vitpyrola, Björkpyrola, Blåbär, Ljung, Majviva, Skogsstjärna, Åkerrättika, Åkerkål, Strandgyllen, Sandtrav, Gul fetknopp, Stenbär, Backsmultron, Gåsört, Tysk fingerört, Bladrot, Älgört, Valldaggkåpa, Blålusern, Vitklöver, Skogsklöver, Kärringtand, Häckvicker, Gulvial, Skogsnäva, Rosettjungfrulin, Smålänke, Styvmorsviol, Kärrviol, Sandviol, Norrlandsviol, Amerikansk dunört, Hästsvans, Kummin, Strätta, Klotpyrola, Klockpyrola, Lingon, Odon, Gullviva, Videört, Vattenklöver, Åkervinda, Snårvinda, Nässelsnärja, Rast, Förgätmigej Akerförgätmigej, Vårförgätmigej, Jordreva, Brunört, Hampdån, Toppdån, Rödplister, Knölsyska, Akermynta, Gulsporre, Majveronika, Dyveronika, Teveronika, Ärenpris, Vattenbläddra, Ängskovall, Groblad, Rödkämpar, Vattenmåra, Vitmåra, Gulmåra, Buskmåra, Sumpmåra, Vänderot, Åkervädd, Ängsvädd, Knölklocka, Blåklocka, Ängsklocka, Färgkulla, Rölleka, Nysört, Baldersbrå, Gatkamomill, Renfana, Prästkrage, Gråbo, Hästhov, Bitterskråp, Gullris, Korsört, Krustistel, Vägtistel, Kärrtistel, Borsttistel, Åkertistel, Rödklint, Harkål, Hästfibbla, Klasefibbla, Åkermolke, Svinmolke, Maskros, Hagfibbla, Flockfibbla, Skogsfibbla,

14 trädgårdsväxter och 258 vilda arter noterade till dec. 1988.

BILD: Klikten och gravfältsområdet Vegetationsöversikten
ingår i Mora kommuns projektarbete ”Vikten med Klikten ”.