Vad händer i Sollerö församling

I Sool-Öen 2007 ”Sollerö församling” beskrevs församlingens organisation och verksamhet.

Under 2008 har beslut tagits av kyrkorådet på Sollerön samt i Mora, Våmhus och Venjan att från 2010 bilda en gemensam församling.

Fördelarna med detta ligger dels på det ekonomiska planet, dels på det organisatoriska.

Ekonomin

Allt tyder på att ekonomin framöver kommer att bli ansträngd – för församlingar som för samhället i stort. För församlingar märks det kanske i huvudsak i minskade intäkter genom kyrkoavgiften.

Fördelen med en gemensam församling blir bl.a. fler sammanlysta huvudgudstjänster.

Redan nu används möjligheten att (på prov) ha tre traditionella gudstjänster i månaden.

Tanken är att kunna ersätta några av de traditionella gudstjänsterna med exempelvis musikgudstjänster, veckogudstjänster, lekmannaledda gudstjänster av olika slag och inte minst gudstjänster tillsammans med alla goda krafter i vår bygd.

Organisation

Organisatoriskt är väl fördelarna att vi kan använda resurserna på nya områden. Viktigt är naturligtvis också att vi kan behålla vår verksamhet och kanske även utöka den.

Sollerö Prästgård/församlingshem, fylld med verksamhet.

Ett exempel som redan nu är sjösatt är att vi har fått en diakoniassistent. Detta har redan lett till samlingar på Stoltgården var 14:e dag, deltagande i kyrkliga arbetskretsens träffar var 14:e dag, gubbfrukost i Prästgården var 14:e dag, uppstartande av besöksgrupp m.m. Verksamheten med barn och ungdom har i dag en viktig och central plats.

Den omfattande verksamheten kan du läsa om i församlingens program eller på Internet www.morapastorat.se [webbadressen nyttjas ej längre.]

En präst med huvudsaklig placering på Sollerön är planerad så fort någon väl lämpad sökande finns tillhands.

I och med sammanläggningen kommer Sollerö kyrkoråd från 2010 att ersättas med ett gemensamt råd för den nya församlingen – ersätter i princip dagens kyrkonämnd.

Representanter för Sollerön kan då i det nya rådet föra fram frågor och ärenden för Sollerön.

Vid kyrkovalet i september avgörs vilka som kan representera Sollerön i det nya kyrkorådet – det är alltså viktigt att vi ställer upp och avger vår röst.

En ersättning för det nuvarande kyrkorådet blir Sollerö kyrkogrupp. En grupp sammansatt av frivilliga, intresserade – en idégrupp. Beslut tas av kyrkorådet, men kyrkorådet kan delegera till kyrkogruppen.

Engagemanget i gruppen skall bygga på personlig vilja – ej mandat. I gruppen skall ingå representant från kyrkorådet samt någon från personalen som har insikt i verksamheten.

Grupperna skall vara periodiserade för till exempel ett eller två år och antalet max sju personer.

Förhoppningen är att även ”unga” kan ställa upp om det gäller kortare perioder. Vidare kan olika typer av projekt läggas på vissa personer. Hur gruppen ska arbeta finns det inga klara direktiv för ännu. ldeer från församlingsmedlemmar är alltid välkomna.

Negativt och positivt

Finns det då inga negativa följder av denna – för många – kontroversiella förändring? Självklart hade vi helst sett att vi fått behålla en egen församling och enligt tradition fått ha en egen präst. Tyvärr finns inte längre den möjligheten varken ekonomiskt eller personellt. Jag tror dock att ur detta kan någonting nytt och positivt växa fram.

Låt oss hjälpas åt i detta viktiga arbete! Det är viktigt inte minst för den yngre generationen och för kommande Solleröbor.

Mats Lafvas
ordf kyrkorådet