Till läsaren 2006

En av våra största författare och litteraturorakel -Alf Henriksson -hävdade på sin tid att boken var mänsklighetens absolut största uppfinning jämte hjulet. Han an­ såg att tidningar, radionyheter och TV-bilder har sin begränsade tid och går snabbt in i glömska och förgängelse. Utan att förringa den nya datoriserade nyhets­ förmedlingen kan man inte med bestämdhet veta om ett framtida virusangrepp kan utplåna databankernas lagrade kunskap. Hållbarheten i den enormt sofistikerade nya tekniken är det omöjligt att sia om. Henriksson menade att boken har de bästa förutsättningarna för mänskligheten att kunna tillgodogöra sig de lagrade kunska­per som finns tillgängliga, allt från antiken och framdeles.

Även om SOOL-ÖEN bara är en liten krusning på ytan i litteraturens ocean, kan man dock med lite fantasi påstå att denna lilla krusning som åstadkoms av SOOL­ ÖEN i närheten av Siljans vattenyta, lättare kan ses i det lokala perspektivet. En bygd blir mycket fattigare kulturellt sett om den inte på något sätt blir dokumente­rad. Vår hembygdsbok SOOL-ÖEN är ett litet anspråkslöst bidrag till att vår bygds annaler sätts på pränt i blickar bakåt och i nutid. Viljan att dokumentera vad som hänt i vår historia och vad som händer i våra dagar är beundransvärd och engage­manget är värt allt beröm. De alster som produceras genom åren kan bli en ovärder­lig skatt för kommande generationer. Böcker drabbas inte av destruktiva virus som kan utplåna dess budskap.

Ingen kunde från starten 1972 förutspå att vår hembygdsbok SOOL-ÖEN skulle föra en 35-årlig tillvaro. En välvillig läsekrets kan dock konstatera att årets utgåva har nått denna för en lokal publikation aktningsvärda ålder. En vågad gissning kan även vara att boken kommer att fortleva ytterligare en tid så länge som den tas emot med sådan uppmärksamhet som hittills. Så länge som öns befolkning har intresse för äldre levnadsförhållanden, nutidens skeenden och andra företeelser i trakten, så länge kommer vår hembygdsbok att läsas.

Varje år finns nya skribenter med i SOOL-ÖEN och alla är välkomna med berättel­ser om ämnen som ligger dem varmt om hjärtat. Innehållet i boken är starkt varierat för att fylla vitt skilda intressen. Redaktionskommittén riktar ett varmt tack till alla som lämnat bidrag till SOOL-ÖEN, såväl innehållsmässigt som ekonomiskt.

Redaktionen

Fr.v Anders Flint/ 1890, Håll Jöns Larsson/ 1881, Jons Anders Persson/ 1889 och Flint Per Larsson/ 1872.
Foto: Johan Öhman omkr. 1915.

Cykeln i den form vi minns den, började bli vanlig i våra trakter i början av 1900- talet.

Den var av stor betydelse för samfärdseln mellan bygderna, och människor som förut varit vana att gå eller i bästa fall haft tillgång till häst kunde få ett bekvämare och lättare färdsätt. Vägarna var förvisso inte alltid i sådant skick att det gick att cykla bekvämt, men sådana bagateller oroade säkert inte de unga velocipedryttarna.

Det var nog ungdomar som i första hand försökte skaffa cyklar i denna tid, men det var kanske inte många som lyckades spara ihop vad en cykel kostade. En ny cykel var den verkliga ”statusprylen”, säkert likvärdig med en ny Volvo eller Mercedes i våra dagar. Bilden visar fyra förhoppningsfulla solleröynglingar som med sina fina cyklar poserar för fotografen.

Redaktionen