Till läsaren

Det händer att man får frågan; när kommer nästa Sool-Öen ut? En sådan fråga visar att vår hembygdsbok har blivit en slags institution på Sollerön. Punktligt har den kommit ut sedan 1972. Många ser med förväntan fram emot att ta del av innehållet i den kommande utgåvan. Detta gläder redaktionskommittén eftersom vår strävan är att kunna presentera ett och annat som kan väcka intresse hos läsekretsen.

I ett tidigare skede fanns det olika teman i boken. Det visade sig vara svårt att fylla en hel bok med artiklar som rörde respektive års tema. Därför övergavs detta upplägg och i stället söktes en variation av innehållet som intresserade en bredare krets av läsare. Variation är att visa fragment från historisk tid, beskriva nutid och ha synpunkter på framtiden. Att dokumentera nutiden är förenat med vissa svårigheter. Det som händer i dag är som bekant historia i morgon. Vad är så betydelsefullt i dag att det har intresse för framtida forskare? Det kan finnas material i äldre dokument om sådant som alltjämt dröjer kvar i människors medvetande genom det folkliga berättandet. Det som inte dokumenteras i nutid försvinner i tidens vimmel. Gångna tiders betydelse för utveckling till nutid är viktig. Vilka faktorer har egentligen påverkat oss? Klart är att äldre livserfarenhet lägger den grund på vilken dagens civilisation vilar. Så är det även i den mänskliga tillvaron. De egna erfarenheterna och intrycken utifrån formar oss till mogna människor som kan fatta egna beslut, finna vår nisch och kanske inse att man nog gärna kan visa en smula ödmjukhet inför livet. Detta kan ge oss anledning till eftertanke. Genom att variera ett innehåll från gången tid till framtiden, vill Sool-Öen påvisa förhållanden och tankar som kan leda till sådan mognad. Kanske kan det ge oss perspektiv på tillvarons utveckling och på ödets outgrundliga svängningar. Många skribenter vill genom sina artiklar påvisa förhållanden och förmedla synpunkter och kunskap om vår lilla ö.

Redaktionskommittén tackar alla medverkande som bidragit till att årets Sool-Öen kommit till stånd. Nya skribenter tillkommer för varje år och glädjande är att artiklarna rör sig över ett brett spektrum. Ett varmt tack riktas också ti11 de sponsorer som gör utgivandet möjligt. Ett alternativ att bekosta tryckning med annonser förkastades på ett tidigt skede eftersom det med rätta ansågs att materialet snabbt kunde bli inaktuellt och att helhetsintrycket av boken stördes. Vår läsekrets inbjuds sålunda att ta del av årets Sool-Öen.

Redaktionskommittén

Bilden visar ett nattligt åskväder som drog fram över Sollerön för en tid sedan. Foto: Erik Pettersson

Vädret

Detta ständigt aktuella ämne har varit ett vanligt samtalsämne i alla tider Önskemål att kunna påverka vädret har varit många under den korta tid som jorden varit befolkad. Nu har dock vetenskapen kommit med en teori att vi trots allt har en viss skuld till det som händer i den atmosfär som omger jorden. Den olja och annat som vi hämtar upp ur jorden och bränner har visat sig innehålla ämnen som gör att det liv som vi är vana vid inte kan fortsätta. Det är främst den mängd koldioxid som bildas vid förbränning av olja och kol som ansamlas i atmosfären och hindrar värmeutstrålningen från jorden. Att vi människor skulle kunna på­ verka och förhindra denna klimatförändring är knappast troligt. Den globala enighet, som detta skulle fordra, har aldrig funnits på jorden och kommer väl aldrig att finnas heller.

Redaktionen