Tä djärå blodbull

Då dämm slattät i gardum förr i tidn,så vårt ä tä ta redå ållt så djikk tä bruk tä jätå älld a nå ana. So djärd dämm minn blodn å ä djikk tä djärå fler maträttär åv ann. Vanligäst va nug blodbull.

Blodbull ä djärd dämm nug i åll gardum då dämm add slatta nån kvått älld kåv. Slattät,ä djärd dämm mjäst åv då ä add vurrti ostn å kålld tidi låg fråmmåni. Fö tä få blodn tä sto si nå länggär tid så djärd dämm blodbull,då kunnd dämm få tårrk upå je stångg uti ärbri älld nå ana ställ da lufti kamm a bra. Då dämm sulld jätå sä,va ä tä ta in jänn älld fler bullär å brot sund i lagum stur bitär å lägg i blät dämm i litä sålta vatn jänn fläkk inå dämm vårrt kokadär dässt dämm va biotär. Ä ändät full att ä vårrt änggrär i bullum umm innt dämm add inna tårrka riktit,männ dämm add ju bar iti blodbull dämm o,så ä va bar tä pet yr dämm.

Dämm djärd jänn deg åv blod,svagdrikka,flot,jäst,sålt,sirap,mjöl å kryddor. Dej än bäkät dämm åit tä runnd bullär,minn jätt ol mitt i älld dämm djärd längdär så dämm vek iop tä jänn ringg. Bullär gräddät dämm sä i ungnim i bagärstugun i gardim älld båti nån gard da bakungnän va jäldadn. Ä djikk läik bra tä grädd i ungnim i spisim ini stugun o. Blodbull brukät dämm jätå minn jänn väit sås å minn stetja fläsk ata,älld minn bar bermos ata.

Tråmbu Karin å nybåkå blodbullär.
Nygrädda blodbullär så ligg å svålås.

Jän e ä jätt resäft upå blodbull så e såm dämm a gart förr å såm fasstär mäj djär än idag. Son brukär o djärå, å eta djär o dejän åv.

2 kg rugmjöl.
1 litär blod.
7 dl. svagdrikka.
Litä sukkär.
1 msk. sålt.
2 dl. mörk sirap.
200 g istär älld ana fett.
1/3 tsk väitpipär
½ tsk ingefära
(1 tsk mejram)

O rödär jästn minn sukkrä, sylär blodn å vispär iop ä minnjumma drikka. Sä djär o jänn deg åv degspadä o a blanda iop å minn nästan ållt mjölä, jästn å såltä, sä få dejän jeså däst ann a vurti dubbält so stur. Sä värmär o sirapän, blandär uti feta å kryddor å rödär nidi ä i dejän, böväs ä så tar o uti mer mjöl.

0 äv upp dejän upåjätt mjöla bakubord, å arbetär minn ann så ann kännäs bra tä ålldå minn. Djär runnd kakur å !att dämm jeså å naggär dämm inå o gräddär dämm i bakungnim, äld i ungnim i spisim ini stugun i lagum varm ungn. (200 gr. i 20 min). Då dämm a vurrti kålldär spårås dämm torrkadär, älld som nu i frysim.

Blodbullär upåje stånggfö tä tårrka
Två åv Tråmbusläkt så tytj ä e gått minn blodbull ä e Kari å Axel. Bådär bi 85 år i år

I a funni jätt resäft upå blodpannkaku o ättär måsstär so o brukät djärå:
½ litär blod
3 dl svagdrikka
4 dl rugmjöl
1 fint akkadn lok
2 msk smälta fett
2 msk sirap
I tsk sålt
½tsk ingefära
½tsk kryddpipär
½tsk mejram

Röd iop smetn bra å grädd ä i stetjpannon upå spisim. Pankakur åt dämm minn bermos ata. Måsstär brukät djärå je stuvningg åv pannkakur o. 0 skar sund pannkakur så add vurrtikvär i små bitär å fräsät upp dämm minn Iitä fett i je jänngryt, sä ällät o uti mjok å kokät upp ä å rödät uti litä mjöl så ä vårrt lagum tjåkkt, sä åtum vir ä minn väit sås å stetja fläsk ata, älld bermos. Ä finns ju-ana blodmat o såm blod­ korv å blodpuddingg männ ä va nug innt so vanli jätå i såkknän.

Eta minn blodmat va ju bå nymodit å gått då ä vånkät, ä va ju bå mytjy näring uti ä o.

Ullas Arne