Sollerö IF 50 år

Det finns knappast något tillfälle där man så direkt konfronteras med tidens flykt som vid ett jubileum.

Föreningens SO-årsjubileum firades med pompa och ståt i den egna föreningslokalen.

Att därtill få fira ett jubileum i ett intensivt utvecklingsskede är dessutom en anledning att känna både respekt for det förgångna och ansvar inför framtiden.

Alldeles lagom till föreningens SO-årsjubileum föreföll det som alla lyckans gudar ville bjuda till.

På den idrottsliga sidan kom framgångar av alla de slag. Olympiskt deltagande, ett Nordiskt Mästerskap, två Svenska

Mästerskap och fem DM blev tillsammans med lagidrottens in­

satser en utomordentlig resultatsamling.

Den övriga verksamheten gav sådana ekonomiska framgångar att föreningslokalens om- och tillbyggnad kunde förverkligas. Här bör naturligtvis redovisas den välvillighet i form av ett bidrag på 135 000 kr som Sollerö kommun satsade före samgående med Mora.

Jubileumsåret kunde också den omlagda fotbollsplanen tas i bruk. Då föreningen numera har särskild träningsplan hoppas vi att anläggningen ska förbli av god klass i många år.

Orienteringssektionens klubbstuga i Mångberg är ett bra exempel på vad som fortfarande kan utföras frivilligt om bara viljan finns.

En målsättning för kommande år:

Att kunna få med praktiskt taget alla ortens ungdomar i före­ ningslivet. Med tanke på de många olika former av aktiviteter som utövas iborde någon kunna passa åtminstone för en kortare tid. De sektioner som lyckats ordna ledarfrågan och startat särskild ung­ domsverksamhet har lyckats över förväntan. Skulle den allmänna idrotten dessutom kunna återuppstå skulle ytterligare variationer komma till. Frågan är om inte föreningslivet till slut och återigen kommer att bli en samhällelig väsentlighet.

Motionsloppet Siljan Runt och Solleröloppet med tillhörande festligheter är numera traditioner som alla föreningsmedlemmar måste värna och bevara.

Sollerö IF :s styrelse vill ta tillfället i akt och tacka alla som år efter år ställer upp i detta sammanhang.

Vi har nu ett nytt års arrangemang framför oss och hoppas på nya insatser inom både sektioner och övriga verksamheter.

Anordnande av en årligen återkommande festlighet för medlem­marna har beslutats. Vi hoppas att även detta ska stimulera till fortsatt arbete för föreningens bästa.

Sollerö Idrottsförening
gm. Helmer Jönsson

Um ur ä byrdå

Je liti krönik

Fö rasnd ländj sä fanns ä jän å Soldn jätt fok
– ä a ir full lesi um nån gång i någu bok –

Däm slo si nid jän å omam å livd rätt usli
män däm va fåjler å starker så ä va kusli

Däm jaget å fistjet min reskap däm sjov djärd
å kam ä nån ukunån, då kam ä allt fram nå svärd

Däm köjtet å däm rudd å däm läret si skot pylär
fö tä klar si undå fiändum å vardjen så ylär

Sä vårt ä so att däm fanatt malm frå sjoär å mörer
å då fing däm jänn tä smäjda å vårt mer väjdförer

Däm siglet ållt a Ryssland da däm kriget å sloss
vikingär ä va, fast däm äld nästan å suld fögoss

Sä vårt ä,lungner å däm livd åv päron å kvånn
gätet tjynär i skoim, kulet å bles i nå vånn

Men då vårt ä i ställä, å so suld ä full va
att ungdomen rasät, däm itt upp knep så e bra

Däm su a nå tä fårå min så int skållan bi toman
släkså ä a ve yvirållt, läjk a ä ve jän upå oman

Sä ä add vurti je tjörtja va däm da fråmåni båckam
ä kam unsfåtter å lårker bå frå Gruddbudum å Kråckam

Dan sambles däm jämt fö tä djärå bå knep å spratt
så däm så kam föbi fing allt lov tä ålldi sän att

Å kelinger däm gnall å karrär däm mullet å svor:
”ä måst snart bi nå ställning min eta, ur ä än gor”

Dan fråmåni tjörtjon va ä jämt åv ungdomer jänn op
fö tä fridå gusstjänsti add gamblor nästan böva jop

Däm skäkät upå skållan å tyckt: ”nu sa ä va ståpp
jän kunn däm rakt int få va jämt å köjt i kåpp

A få lov tä bi någu råd, å ur sum vir nu fårå
vänd sa ungdomen ta si til min å var su däm vårå”

A vårt då je stämna min släjkä så i socknen styr
å min dömda så su bestämm å så su va våss yvyr

A vårt prat um ä suld bi idrottsplan dan ostå ni
dan i skoim bårter mot Olum, da suld ä få bi

A Mör-Jons an vild att tåller däm suld full pass
tä seli å bi jätt fint bidrag a socknias kass

Då röjtet si Njuttan å säjd: ”A e full klart
att martji su däm få, å tåller o, bar ä bi gart

Latt däm få arbet da å ,få väjs vänd ä kan bi”
So tyckt Njuttan att ä suld va, å so sätt an si

Å kaller däm pratet fram å ättbaker um bå tåller å stubber
däst Vik-Mas säjd: ”A bi såm Njuttan vill, ä tar I å klubber”

Sä byrd däm å ostå Olär min tä arbet å blukå
ä va ana ä änd tä va fråmå tjörtjon å strukå

Någä add öx å såg, odror add spådå å skottjärr
å ibland tog Mas-Gustav min si Mas-Lasses märr

Åller vild vamin å ätt sluss va ä åv fok jänn el brati
ibland fljog svardkokor så ä nästan int djick tä va ati

Dan va Boslass-Niss å Bus-Kal, Småclc å Andes Myr
å Grömings-Jannes, fast däm em add je pysjå tjyr

å Bond-Albert å Rull-Anton så add arbet å båd landum
men Niss-Kal å Allin-Ejnar däm fing bläjmor i båd andum

Påls-Jalmar, Lanser-Joan å mång ana int man inner nämna
ä vårt mytji mer gart än kallär add tänkt upå säj stämna

Sä däm add jämna til ä, vårt ä åv idrott mång sorter å slag
däm int nätt å jämt stan til å sländj i si nån mjoksull nå tag

Däm kastet kåjl å köjtet runt plan min jänn rasnd tä fart
å odror byrdå tramp velociped äld tan i skoim ätter je kart

Å däm byrdå min tä va utå nå lind å spjänn ätter jänn boll
men i fösst matsen fing däm stryk åv Väjnes min älvo-noll

Idrottsförenindji fick full ijop jätt fotbollslag ätt sluss
å ä va släjkä så kund min tä sätt å bolln jänn stjuss

Sturull-Joan å Trapp-Las va backär, å då däm skot
vårt odär målvakten allt bjod til fö tä a nå tä sätt mot

Stunis-Gunnar, Lanser-Joan å Puti-Manne däm dry;blet å fo
tä pass å spjänn a måli, då visst däm ur bolln suld go

I allmän idrott va ä månger så djänn vild bi stjännor
däm så skrivet i blani fick kring si tä väss säjnä pännor

Ä va Edva å Bond-Niss, Allin-Ejnar å sä Hedlunds-Oskar
Bus-Järk, Bom-Anton å Henry PP, så va jänn Utåmörskarr

Men i tresteg va ä jänn så int säjnä skånker kund styra
fö då an uppät, fo an til ä så att ä vårt fyra

Tä åk å jänn cykel va flerer åv Lassdanil-pöjkum främst
å Sutter-Las, Oskar Jansson å Fräs-Niss va int äld sämst

Män ä va mång Soldpöjker så cyklät å långt fram suld vårå
å summer va so duktiger så däm boti sturtävlinger fing fårå

lnt månger klådd Grov-Herman, varken i båckum äld å sletton
an trampet å slet så bå an sjov å cykeln vårt svätton

So djick ä til då eta min idrottn vårt je förening
å åller suld få vamin upå årsmötä å få säj si mening

Ä a inna bi mång seksjoner åv åll uläjk sorter
å ä a ve bå uppätter å nitter i åll isä sporter

Frå byrjan va ä Myr, Bom-Anton å DeKå så föret ordä
sä Adolf, Gambel-Arvid å Manne så dävet klubbo i bordä

Månger a äldå min mytji ana idrott, bå sumår å vitter
däm köjtet å fo i skoim å i båckum, bå uppätter å nitter

Summer spylet bandy, fast däm fing mjäst slå snjoklumper
å någä åket å tävlet å sjnom min skäjder å emgarr pumper

Men åller så vamin, däm svättes å tyckt ä va rasnd roli
ä djärd int so mytji fast int prisä kam förrän ätt joli

Um mismårn byrd däm sä å min je tävling upå velociped
ädd int e funtis ädd nug el sumårn kemi litä upå sned

A kum cyklister frå el Svärje å i Soldn bi ållt upp å nid
å månger a ve undrumer ur i all värdn Svän-Arvid a aft tid

Att Sollerö-loppä e bäst säj åller så tävel Syljan runt
å ä a minsann åv cykelåkrer ve jänn försvarlin bunt

Allmän idrott a ä vurti slut å, men mytji sum vir minnas
tävlinger å strider så däm så a vemin e glader att däm finnas

Stunis-Ejnar, Ingvar, Järk-Ejnar å Rune däm köjtet bäst
Mas-Gunnar, Göte å Niså-Ivar däm uppät längst å ögäst

Å då Fält-pöjker kastet diskus å kåjl då kund ingen bätter
då Georg å Gunnar å Sörbu-Ivar sätt fart vårt åller ätter

Fotbolln a full aft stösst inträssä å ä a ve mång duster
da am vir fändji vemin um hå stur vinster å någä föluster

Markus-Artur, Tråmbu-Manne å Ullup-Las a väjsa ä däm kunn
Trapp-Axel å Amusull-pöjker va braer då däm köjtet å spunn

Svarvtjitt-pöjker å Sörbu-Ivar fing då o väjs säjnä framföter Ållmas-Olle, Allper-Järk å Ivar add i allsvänskon säjnä röter

Jätt tag äld någä å brutäs min bå grepp å kast
Evald, Harry å Sixtn vårt da mästrer i jänn ast

Tä orienter um vittren djick ä bäst fö Ostn å Sar-Niss
å tä tävel mot däm e nug tä go upå jänn ryktin miss

Sä vårt ä jänn plan tä spylå håcky då ä e tjölå tä äjs
att int däm e somytji sämmer än Mora, ä fing däm väjs

Tä ru tjörtjbåt tror i då varenda Sollbyddj kan
nu a däm byrtå tävel i släjk båtum min tjugu man

mot Näsinger, Ossfok, Nåjsneser å Leksandskarrär
då däm få möt 1Jugen Jon varenda jänn åv däm darrär

Flerer å Soldn a nu fö rodd vurti bå ”jäld å lågor”
å undli båter a däm, såm jänn knäjv stjärå däm vågor

Då ä djället tä ru, fo Gambel-Lennart fram så vatnä grådet
upä fler Svänsk mästerskap an rudd så åller an rådet

An va so rasnd så boti Olympiadn an fo min åror å båt
men da va ä so trångt å odror täsket så an vårt våt

Lennart an djärd ållt vänd an kund, å ä va int so dåli
men ur an tog i så va ä flerer fyri onum då an kam a måli

Att ållting koster slanter ä vitum vir full åller
vir sum int äld gläm åv däm så a aft ana råller

Tä dräj päng a kasson upå mång släjk sätt å vis
a Svän-Arvid, Bus-Niss å DeKå min revyer i repris

Ä a ve släjkä kvälder min mång träjvli stunder
så a gart sätt til att int kasso a gändji under

Månger e nämnader åv däm så a vemin å gart sätt
men mjästor a arbeta tyst men sturt, um rätt sa va rätt

Däm a fändji åffer bå inträss å arbet å fritid
å däm a knappast inna min tä få nå i sän kvid

Släjk insatser e ä så djär att je förening bi stark
just da fö am vir jänn fin lokal å jänn idrottspark

Tidi a gändji fort å ä a kemi ungor så a täj vi
ä e ana metoder nu, men åv gamblum a däm lära si

Vinn kan man djärå, å tä fölor e int el värdi
ä kann i alla fall va jänn lärdom upå isu färdi

Si man framyvir så kan jänn idrottsman säkert säja
att nug spänner ä nå les invärtes då fotjä gal: ”häja”

Sä SIF byrdå a ä nu gändji jänn branug tä fläck
å vir troum att åll gambel täcken su åld sträck

Femti år a fe, å nästa femti vir åppasum bi bätter
sturt tack a däm så byrdå å velgång a däm så kumå ätter

Vir fåm gratuler åller så a vemin, å nu e värser slut
å fö SIF så e femti år vir stjotum jänn stur salut.

”Nils”.

(Helmer Nilsson)