Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i ”Sool-Öen” 1972 påbörjade krönikan från 1791. – Insamling av medel och planering av kyrkobyggnaden fortsätter. Kyrkan grundlägges, och församlingen föräras en dyrbar gåva av drottningen, Sophia Magdalena.

§ 28

Under det de nu woro sysselsatta at oupphörligen skörda af en nyligen ärfaren Konglig Nåd, så kom ännu en annan härtill. De förständigades at Hennes Konglig Maijstät Drottningen hade låtit förfärdiga en present till Sophia Magdalena Kyrcka, hwilken fullmäktige skulle få nåden afhämta och till bemälte Kyrka öfwerlämna. Derföre moste Mats Andersson och Pehr Larsson genast genom Skrifwelse af församlingen utfordra en sådan fullmakt, och sedan bemälte fullmakt blifwit uppwist för Hans excellens Herr Riksrådet m m Bjelke, så fingo de emottaga bemälte skänk, som bestod uti en stor och väl gord Silfwerkanna om 137 3/4 lod, med påskrift: Skänkt af Hennes Konglige Maijstät Drottningen till Sophia Magdalena Kyrcka uti Dalarna åhr MDCCLXXVLLL. En förgyld Kalk med samma inscription om 58 1/4 lod. En oblat Ask med lika inscription om 43 1/4 lod. En Paten, förgyld, wäger 13 1/2 lod. Tillhopa 252 3/4 lod. – Å den låda hwaruti detta silfwer war förwarat stod påskrifwit at wigten ej steg högre än 251 5/8 lod, men när man sedermera lät upwäga det samma och ingrafwa Wigten å hwarje meubel, så besteg wigten till den högd som utförd är. – Sedan nu dessa fullmäktige

icke allenast afhämtat berörda gåfwa utan ock fått den nåden hos Hennes Konglig Maijstät Drottningen å sina och församlingens wägnar aflägga deras underdånigaste tacksäjelse, så blefwo de anbefalte genast begifwa sig hem till Påska högtiden med silfret. – Resan företogs den 27 Martii förbi Westerås den 29 följande at bestyra om 500:de Stamböcker, och anlände lyckeligen hem med den kongliga gåfwan, sedan de warit borta i 53 dygn och derföre njutit 4 D Kopmt hwardera om dagen.

Kalk och paten av förgyllt silver. Gåva 1788 av drottning Sophia Magdalena.

§ 29.

Man hade wid dessas afträde ifrån Stockholm på långt när icke sedt slutet med Stamboks upbörden, hwarföre ’andra moste göra dem utbyte, hwike woro åtskillige, som dock alla njuto lika stor dagspenning som de förre om söckendagarne. När man änteligen hunnit emottaga alla gåfwor och man räknade dem tillsammans, så hade man allenast i Stockholm insamlat en Cassa af 512 RDr 37 B sp. eller 9229 D:r 28./.,Kopmt. – Den ofwannämde Mats Andersson anförtroddes wården såwäl af dessa som de öfriga medlen som inflöto i riket till 1784, då wid Herr Kyrkoherden Ericssons tillträde blefwo lemnade i dess händer, utan at den förre begärt eller njutit någon betalning for all hafd möda vid denna Kyrkobygnad så wäl med redo och räkning årligen för det som influtit och åtgåt som dess utom dagswerks och materialers räkenskaper 1779. Stambokmedel inflöto under Mats Anderssons handhafwande till 1784 1555.41,SRD:r Sedermera under Kyrkoherdens till närwarande 427 .21, i RD: eller tillhopa 1983.14,6. Efter Mats Andersson åtog sig fjerdingsmannen Sar Anders Andersson dagswerke och materialers räkenskaper 1780 emot betalning. Widare 1781 Krång Lars Pehrsson, sedermera nämnde- och fjerdingsman som alt intill närwarande answarade för dagswerks och mateialers skrifning och redogörelse.

Vinkanna av silver tillverkad 1799. Gåva av Sophia Magdalena.

§ 30.

År 1779 sedan man nu njutit det kraftigaste understöd till kyrkobygnaden så kunde man i Herrans namn tänka på Werkställigheten. Den 25 september, detta år Stakades således grunden åt det rum som utstakat var till ett sådant Herrans tempel. Man gorde sig räkning på ansenligt understöd av ett helt rike, och de mästa materialers ymninghet å stället gorde att man icke war tillfreds med den storlek, som grundritningen föreskref. Den innefattade i längden allenast 88 alnar. Men man tillökte ännu 5 alnar, så at nu Kyrkans hela längd innefatar 93 alnar. Dess utom tillökte man å hwarje långsida 2:ne st. fenster och norra dörren.

Breden* i korset 39 alnar, den öfriga bredden 28 alnar, alt utom murarna räknat. Den 27 derpå följande företogs arbetet med grundläggningen efter denna utstakning och fullbordades den 2 derpå följande Octobr. sedan derwid wore anwände omkring 200:de dagswerken.

*(Ritningen föreskref efwen 2:ne Sakristior, men man gorde allenast en om ... alnars bredd. Längden i det närmaste lika med Kyrkans bredd.)