Om mansdräkten på Soll

En gammal skräddare berättar

Dunder Ull i vinterdräkt. Foto: K. Lärka

Omkring år 1918 besökte Karl Lärka Dunder Olof Matsson i Utanmyra,
och denne berättade för honom om gamla tider. Ur den långa, intressanta intervjun, som stenografiskt upptecknades, återges här ett avsnitt.

OM MANLIGA HOGTIDSDRAKTEN: blå-tröjo å kasundjen

– – så jämt nug franse a stedi undå, då ä a su va åll bäst – –

  • å sä a ä su va blåsuckor.
  • Ar-ä ållder ve nå ana än blå suckor?
  • Jo, då dem va brå j f o k, då skuld dem a v ä i t-suckor – å åll- der mer äld!
  • Brackor?
  • Ja, ä skuld-då va st j in n br a c k o, då dem skuld va finär.

Dem tvättet dömda, å färget dem min gulocker. Dem a tvätta dem i vanli vatn (ej för hett) – .sä a dem stuppa ini dem 1 åm, mäss dem a torka – – å sä penslet dem å donda gulockern sä, si-du. Å då donda add torka sä, så var ä tä bråk-iop dem, å gnukå dem så un­ drade! – – däst dem vurt så bloter så.

  • 2 Välmås-brackor?
  • Jo, ä suld full va sundasbrackor ä o, ..men ä va då inge d j äs s- bo ds br ackor ä, si du! – – A skuld full va uxstjinni a dömda, um ä skuld va riktit bra ..dem bruket full kåvstjinni o, men dem vurt då int so braer inte.

Skonär? -Krusader?

Ållder va dem full nå krusader a manfokum – men ä skuld full va desto mer a kvinnfokum iställä!

Jackor?

Ja, väitjackor, ä suld full vårå vändasdräkt blåjackor va full sundasdräkt ä.

Add dem släjk stäckå jackor åv blåt o då ä?

Ja då, nug add dem ä, si-du .. å i jackum add dem fickor o då si-du ..men ålder i någu tröja.

Ja, dem va läjkest livstytjum, jackor då …se 3 kelindji.

Ja dem va då ä, si-du – – åjtum at ä va störr arm-ol ..ja i liv­ stytjum då.

Dem va iställe fö västn, dömda livstytji då?

Ja visst va dem full ä ..åjtum at dem va då länger äld jen väst

..ä såg full int åjt nå 4 varut inte, um livstytje va so stäckåt, så ä stod undå milå dö å brackon.

Add dem int nå fin remer i dömda stjinn-brackum o ä?

– Jo dem add då ä .. så va så 5 sundstampader å finer så! Dömda
remer a su va breder å jenum ändam dem, så ä va tä stamp-sund dem
min jen fin ol-stamp, åjtum at ä a su va former som ä järtan i dömda
ändum.
– Add dem ingä 6 tuppor då ä, släkså i Rättveik?
– Nej, int add dem ä inte .. A va full Rättveiks-fotjä så a ve tjärer
i dömda tuppum jämt … å e än o .. summer så!
– Ja, ä va ni där ändan eta, men vänd add dem fö å v u-b o n a d
då?
– Ja, ä va full attn ä .. å sä jän sort så kålles fö k a s j ä t t e r, så
va full vändas-sumårdräkt, så va åv leder, då si-du.
– Skuld a t t n va sundas-sumår-dräkt då ä?

Ja ä va full so, då si-du, säger Ull, och beskriver en hatt med band som gick från kullen till brättet – – ’insmäja genum 7 skyd­djä å upp-ätter-dräj å ini kulln, å åjt-genum .. å pinglet nid-min, dem stumper så va åjt-genum-dräiger, då si-du.Dem kållet dömda fö styltor. Så till exempel um skyddjä vild slafs fö mytji, så va ä bar tä ta-i dömda styltor å dra lite, si-du, så rättet man full til döm­ da so an vildä!

Å dömda kasjätter, ä va då bar vändas-åvubonader ä, si-du, så dem vurt full int lite skarper dömda; då dem vurt gambler an kund full så när ädd släj-ihjel ukän an vild min dem, då ä va hå plös tä ta-i å!

Dömda att er, var tog-ir 8 ätvegs dem då? A va alldeles grov ulli i dem si-du.

Tjöpet ir dem garrer då ä?

Ja, dem add full dem i marknadim, då si-du …va full nån i städrum så djärd dem, 9 möjtå   så dem va int varken sömader än veviger, så ä fanns int varken nå änder i dem äld, utan dem va all­ deles släkså dem va båckader  å då bruket dem kost båti två riksdaler fö attn, i dö tidn, å ållt-ting skuld dem a groft å starkt, si-du!

– – – Sumår-brackor?

Um sumårn, då ä va åll varmest – se 10 kelindji – så add dem full någä åv 11 läsvev …väjt läjvev, så dem add spunni å vevi sjo­ ver, då si-du.

Dunder Ull: -Anars, da-fyri, ä så suld vårå elidas-dräkt, så va ä jän sort så dem kållet fö d r ä ll – b r a c k o r.

_:__ Ja men nug var ä då isä åv läs-vevän så i minns, se kelindji.

Men i alla fall, så minns i då sakta isä lång – 12 u sur dem kål­ let ..å dar fyri var-ä isä dem kållet fö dräll-brackor..ä va jän sårt läj-vev ä o ..men då va dem krusader – int släjkt färga krus, inte

-· utan ä va krusa nå les mäss dem a vevi. Dem va då ålder son lån­ ger dem, utan ä va släkså stjinnbrackor å välmåsbrackor … så då vårt ä vårå isä lång-suckor fö dö då.- –

På tal om vinter-huvudbonaden: – A va jän sårt dem djärd åv 13 u n d – st j i n n i ä. Å då va dem so garrer, så ä djick tä väjk-nid dem inåna, då si-du. Så ä va full tä pass-å å tjöp nån und å söm släjke, mäss an äld-å min dö.(syftar på att han varit skräddare) – Nug vårt ä dukti ättor, si-du, å dem vurt just bra finer o, si-du, um an fick nå fint stjinn å djärå åv! – Anas va dem full litä upå fler vis: summer så djick stjinne ållt upp yvir kulln, men summer så djick ä int mer än mitt-upå .. Sjov låjvo va då åv tyg ä, si-du. Å eta undstjinnä va uvåli ä, si-du! – A va plös å dem, å dar plösn va, så va int ä nå stjinn, utan ä stanät dar plösn tog-vi! Utåni va ä upp­ vitji så ä va jätt brätt, fram-i, i-opbundi min domda plösim, si-du, så int ä skuld ta-til å slafs fö vindim.A va tä läs-upp eta dan bandä, då si-du, å väjk-nid eta dan då ä vårt fö kållt ..Men dem e så dyrer racker o nu så ..i dö tidn, si-du, så kund ä änd att an fick jän rack fö tre kronor .. å då kund ä full bi bå 14 tvär, -mint trjär ättor o!

I vet full i bruket tjöp nån rack å äv-ihjel å djärå ättor å seli. An i djäsbodum då?

Dem va iställe fö västn, dömda livstytji då?

Ja, dömda klack-ättor sömet ir, förståss, men strut – ätt o r, dem skaffet ir full?

– Dem va dem tvundjiger te köpa, ..men klack-ättor, dem skuld skradärn djärå.Å sä va ä tä a jänn 15 stop å dra upå, å press ättär. Dömda strut-ättor va nug kost-barer dem, så ä va full just int nå småpöjk-ättor, inte ..ä va full just_ bar dem så va fömöiger, så add inna skaff si släjker.

Var-ifrå?

Dem funnus full just som i diverse-andeln, dem. V a r dem va garrer, um ä va i Sveri? ..ä kan just va misstänkt ä ..dem va vel­ garrer å finer dem, si-du.

Stickader äld sömader?

Nja! …nug mener i, attdem va stick ade r å 16 t öv ade r

…så ä va då ingen söm, ..å sä va ä såm än 17 k v a r d nid-ikring,

…sakt jän tre tum, så ä va tä väjk-upp, …å in-i så va dem så fi­ ner, så! …nästan såm-ä 18 sjarlakan. Å uvåni strutn, så var ä just såm än tufs    så an ädd gart an åv rod ganändum då. A va då ingä atter. i djäs-bodum, utan ä skuld va klack-ättor   å stn.it-ättor, dem så add inna til å skaffa si släjker.

– ”Få säj släkså leksands-kalln, då ann add tjäna si jän sup: – ”Dä va en dyr kropp!” – säger Dunder Ull o skrattar.

1 Halm.  2 Vadmals-byxor. 3 Gumman. 4 Riktigt bra. 5 Sönderstansade. 6 Tof­sar
7 Brättet. 8 Varifrån. 9 Kanske. 10 Säger gumman. 11 Lärft ...vit linneväv
12 Hosor, långbyxor. 13 Hund-. 14 Två om inte tre. 15 En stolpe. 16 Gnuggade våta. 
17 Kant. 18 Dyr rödfärg.