Jänn nyårsafton i slutä åv aditoundratalä

Mormor mäj, »Rullugårds-Ann« kållät däm on mytji åv, men um ä kam nå brev äld nå a ännä så stodd ä Erik Olof Jönssons e-a Grudd Anna Matsdotter. 0 va je litä uvanli kvinnfok upå fler vis å add je fömåg tä »känn å si« ur o sulld djärå ibland. Då o va bar ti år gåmål (o va född 1849) å däm va i Bårrbjer upå ostn, så ändät je nåt att jän varg add duvå ta si in genum gluddjän å ta si je djet ini fjosi. Djeti add stjäll å si, å upå nåti add däm ärt je stjäll nidi Trappgard, så däm trodd full att ä va nån frå Mångbjer så add aft takkor bårt å duvå finnat däm å gändji em min däm upå nåti, å att djeti add duvå ta si åjt sjov å fia nidi Mångbjer. Så då stjikkät däm åv doda tiårs kullo, o skulld go nidi Mångbjer å sjå um djeti va da. Män då o kam litä nid um Trappgard så va ä så ä ädd nån fändji i on å bridi on tvertfö å sagt: »Däjn ska du go.« 0 djikk däjt o vårt vändadn, å då låg djeti da undär jenum båsk ijelrivin bar någä meter frå väjm, å vardjän add rivi åv ännä jorä.

Då mormor va adito år gåmål så djyftät o si min lärk Ull. län sumår då däm va i Åsim min tjynär å add gäta umsta upå mårgån, så kam int je åv tjym emat upå kvälldn fast odror kam att. Däm skulld full båtå letatt tjyri nästa dag då, mormor å kalln. lnå däm djingg så fåll mormor å kni ata jenä säät ini stugun å bad Gud att an skulld jop ännä finnatt tjyri. Däm trodd full um o add kunna bi ättär någär nittär mot Svartntjänn, så däm figdäs a sudum Åsbåkkan, män då stanät mormor å säjd a kallim: »Näj, Guds And se mi att i ska go a döda åldi. »Å håjäj ur dum du duv då va i åll tidär«, säjd kalln a änä. »Ja du få djärå ur du vill, män i gor däjt i kännär att i ska,« svärät mormor. Morfar fortsättät nittär mot Svartntjänn, män mormor djikk deräkt båtå fannatt tjyri å då add o litna, så ä va bar tä ta kåvän å sländj an yvyr ärdi å knallåv emat, å tjyri låg i älum a änä el tidi.

Mormor egd em näst våss i Kulårum undjifär trätti senäst åri o livdä. 0 va bra nug dov sä o va umkringg sexti år gåmål, så o ärd full int nå vänd odror akkoderät um, män o add jätt utroli minn å va duktin tä berätta. län kvälld såt o å tänkt full upå gambäl tidär, å sä frågät o faad sä: »Tror du att du ädd kunna bränn brännvin du ä?« »Näj ä a int i je aning um ur ä gor til, å åldär a i aft nå bruk fö nå äld«, svärät faad. »Ja män i tror att i ädd kunna än i«, säjd mormor, män o add då ålder nå bruk fö nå o äld.

Ä va full int um mormor i skulld skriv äld, män ä vårt so ändå, då i tänkt upå vänd brännvinä ädd kunna ställ til jän nyårsafton i slutä åv aditoundratalä. Ä va Ållfokas tur tä ågg vid a prästim eta årä. Däm add jätt skogstjyft västi Våländji så djikk frå landsväjm å nida sjom, å da add däm äddji å ställa i årdning vidn så skulld tjöras upå nyårsafton. Farfar va trätt um mäna, så däm add akkodera att faad skulld tjör först vändo, å sä skulld farfar tjör odär lassä. Faad va upp tidåt å djärdåv vändo men då an kam att sä an add böta åv upå prästgardim, så va int farfar em nå, så fasmor säjd: »Ja, Olans Jons a byrtå go jän, å däm a byrtå sylt å såjp, så ä e full int nå ana råd äld du få fårå je vänd til.« Faad tog si bar je tupp å fo. Då an kam att ätter ander vändan så add ä inna byrjå bi mörkt, å fasmor add inna go uti fjosä, män o add koka je gryt åv tjöt å päron å rötär inå o djikk åjt, så faad skulld få nå isi då an kam att. Då an kam ini stugu så såt dömda båd kallär ata bordi å add nästan itir tjötgryton o, å sä add däm jän brännvinsputäl upå bordi. Då tog Olans Jons brännvinsputäln i nävån å djikk bårtämot faad å säjd min fösmädligäst rösti an duvd: »Jaa, du kan full få jän sup do o fast du e goodtämpäl.« »Ta undå putäln anas få du ångär di,« säjd fadä. »Åå, byrjär då å måskupp di o ä?« svärät Olans Jons å kam ändå nämmär min putäln. Utåfö tä täntj si fö nå, så smetät faad til a putälim min flatandn så an flog frarni yppispisn da ä brann je dukti brasu. Putäln fosund å ä vårt jän knall såmä skapli bysskot då spritn tog jäld å ä slo upp jän lugå så nådd attum umsäldi å ållt upi tatjä. »Kum sum vir go i å du nu, du anär int ur litt du e,« säjd farfar a Olans Jons. »Å ädd int däm gändji då. vet int i vänd så ädd ända,« brukät faad säj då an berättät, »fö då va i så jälåk så i kund ädd gart vänd såmälst, i va full bå jälåk å rädd, i ädd ju rent åv kunna bränn upp stugu o bar fö eta ljot brännvinä.«

Lars Håll

Ordlista:

ostnhösten
duvåkunnat
dodaden där
joräjuvret
gäta umstavallat korna till betesplatsen
odrorde andra
figdäs aföljdes åt
a döda åldiåt det där hållet
nittärneråt
litnakalvat
kåvänkalven
ärdiaxeln
ågg vidhugga ved
äddjihuggit
etadet där
tupp(a)tunnbröd rhed sovel
rötärkålrötter
smetätslog till
fosundgick sönder
umsäldispiselhylla
jälåkarg
ålderaldrig
tjymkorna, dat.
tjynärkorna, nom.
tjyrikon
jophjälpa
egd em nästbodde hos
odärdet andra