Inskriften på majoren Daniel Jonssons epitafium

Majoren Daniel Jonsson från Bengtsarvet på Sollerön är en av Siljansbygdens mest sägenomspunna personer. Han begravdes i Mora kyrka – Sollerön fick inte egen kyrkogård förrän 1775 – och i kyrkorummet uppsattes en minnestavla – ett epitafium – över honom. Sedvänjan att sätta upp efitafier i kyrkorna förekom i synnerhet under 1600- och 1700-talen.

Inskriften på epitafiets nedre del än nästan helt upplånad; endast enstaka bokstäver kan skönjas. År 1890 kunde endast namnet Daniel Jonsson läsas. En avskrift från 1800-talets förra hälft i Westinska samlingen i Upsala universitetsbibliotek (vol. 1181, fol, 17 lr) återger inskriptionens huvuddel men stora partier saknas, särskilt i slutet.

Inskriften kan nu delvis kompletteras med hjälp av en avskrift från o. 1760 i Hülpherska samlingen i Västerås stadsbibiliotek (Hülphers Cb 5:1, s. 639). Den återges här efter Westin (i Bergman, Mats: Mora kyrka. Sveriges Kyrkor. Dalarna (vol. 197). Sthlm 1984) med tilläggen från Hülpherska samlingen i fetstil. Att avskrifterna återger originalet bokstavsgrant är dock inte troligt

”Hans Kongl. Maj:ts till Sverige/fordom trotjenares och Kapiten öfver Mora Compagnie, och sedermera öfver Dahla Utskåts folket Major, Den sal. Hr Daniel Jonsson är född på Sohlöhn åhr 1599, fadren var Höfvidsmannen Jöns Anderson, Modren Sara H. Olofs Angerm. fordom Kiörkoh. här i Mohra dotter.( ….. ) fordom Kiörkoh. i then ( ….. ) Hr Daniels Engelberti dotter, sammanlefvat i 30 åhr, ( ….. ) tillhopa 5 Barn( ….. ) Sara,( ….. ) Samuel, Joannes och Margaretha. Under Militien tjent berömligt uthi 43 åhr Afsomnade sal. den 29 Maji 1663 och hans Lekamen den 21 Junii samma år beledsagades( ….. ) Textus. / Lid och umgäll såsom en god Jesu Christi Stridsman & c”. Mats Bergman