Båtfabriken som blev allianskapell

Ryssa kapell

I början av sekelskiftet var Ryssa ett ganska folktomt fäbodställe vintertid. Från omkring 1914 började pastorsämbetet på Sollerön att kalla Ryssa för by. Av gammalt hade det i byn funnits ett fåtal medlemmar tillhörande baptist- och missionsförsamlingarna, men när det 1918 även tillkom metodister, vilkas ledare var den duktiga pastor August Nilsson i Mora, tyckte man att tiden var inne att bilda en alliansförening. Denna första arbetsförening, som kallade till symöten och samlade in medel till den kristna verksamheten, kallades Ryssa alliansmission. 1918 fick de tre församlingarna 200:- kr var från föreningen, som sedermera fick namnet Ryssa kristliga alliansförening.

Föreningens möten hölls vid denna tidpunkt i Ryssa skola, men snart började tanken på en egen lokal göra sig gällande. Att bygga något eget tedde sig mycket svårt, då det överhuvudtaget saknades medel. Men många krafter samverkade till en lösning. Tomt fick vi köpa av Jöns Björkqvist för 50 kr. men hur skulle vi kunna ordna virke?

I början av seklet tillkom på Lerön en sågverksrörelse och några år senare en båtfabrik. Dessa rörelser upphörde dock efter några år, och båtfabriken skulle säljas på auktion. Eftersom jag då ämnade bygga ny affär och bostad var jag spekulant på huset. Dagen kom för auktionen, och jag bjöd 1.700:- och hade högsta budet, men det blev inte antaget, då det ansågs för lågt. Efter någon tid köptes huset av Emil Bengt i Fu, som beräknade att använda det vid korgtillverkning. Av någon anledning kom huset icke att flyttas. Det blev senare tillfälle för alliansföreningen att köpa det för endast 1.200:kr. I kassan fanns det 826:16 kr., men det belopp som fattades sköts till av några enskilda personer samt Ryssa kristliga ungdomsförening och Mora Baptistförsamling.

Med hjälp av eniga bybor, som i stor utsträckning frivilligt ställde upp, kunde arbetet med det blivande kapellet börja. Huset plockades ner, och på c:a 60 lass kördes det över Siljans is till Ryssa. Det visade sig ganska problematiskt att få någon reda och ordning med detta bröte, som kom på platsen, och att få någon utformning av byggnaden med det material vi hade till vårt förfogande. I denna kritiska situation fick vi hjälp av min gode vän byggmästaren Anders Söderberg från Rättvik. För en ringa penning (20:- kr.) hjälpte han oss
med en lämplig ritning att ge stil åt den gamla båtfabriken.

November 1928 kunde arbetet med uppförande av huset börja, och det tog en väldig fart tack vare villiga bybor, som arbetade mot ringa eller ingen ersättning för det dryga arbetet. Dagpenningen var i regel 3 kr., men mycket utfördes utan någon ersättning alls. Vi kunde givetvis icke undgå bank- och privatlån, som kunde uppgå till 5 a 10.000 kr. Det blev drygt att klara ränta och avbetalningar på dessa summor, men genom syföreningen och gåvoauktionerna kunde medel insamlas och vi kunde klara dessa affärer. Det har varit många goda medhjälpare här i Ryssa, då det gäller såväl det ekonomiska som det ·praktiska arbetet.

Några anteckningar av Anders Brodin ger oss en uppskattning av värdet på allt det frivilliga arbete, som man lade ner i samband med kapellets tillblivelse. – ”Rivning och hemtransport 30 dagsverken = 120 kr. Hemtransport 60 lass, värde 8 kr. per lass = 480 kr. grundgrävning och gjutning 110 dagsverken = 440 kr. sandfyllning 150 lass a 1 :25 = 187:50 kr. o. s. v.” Sammanlagt värdesattes de frivilliga insatserna till c:a 1.920kr!

Under de senaste femton åren har inkomsten genom tunnbrödsbakning uppgått till 9.774 kr., vilket varit en mycket god hjälp att klara ekonomin. Såväl material som arbete har varit helt gratis. Ett varmt tack till dessa goda medarbetare!

1934 firade Ryssa alliansförening sina 35 år, då man invigde den fina altartavlan, som målats av den kände konstnären pastor Berndt Sörensson från Stockholm, även pastor i Mora på sin tid. Ett 40-tal altartavlor utförda av honom finns här i landet. Ett mycket vackert 35-årsminne med goda talare från de olika församlingarna och allianskörens vackra sånger!

Den 10 dec. 1969 firades 50-årsjubileum. Vid denna stora högtid medverkade bl. a. i ett trevligt och omväxlande program pastorerna Nils-Arvid Andersson, John Lindborg, Helge Eriksson, Stockholm, som verkat här mycket under de första åren, samt kyrkoherde Gösta Schmidt, som uppvaktade på Sollerö kyrkoråds vägnar med en penninggåva.

Det har länge ansetts nödvändigt att återupprusta kapellet både invändigt och utvändigt, och detta har skett i stor utsträckning under år 1974. Nu är allianskapellet i ett värdigt skick. Det har alltid varit öppet för alla kristna förkunnare, är och skall så förbli enligt stadgarna. – Vid kapellets återinvigning predikade bl. a. pastor
John Lindborg från Metodistkyrkan i Mora om vårt medborgarskap i himmelen. ”Man kan ha många vänner, men det är något annat att ha medborgarskap med Jesus i hans rike. Det är som medborgare i det riket vi byggt detta kapell för att tjäna Hans rikes sak”.

Svar/ Johan Jönsson
48