Sollerö Församling

Sollerö församling är en del av trossamfundet Svenska kyrkan som leder tillbaka till de äldsta kristna församlingarna och har en identitet som ett trossamfund med evangelisk-luthersk bekännelse. Den kristna kyrkan bekänner en enda Gud – Fadern, Sonen och den heliga Anden – som skapar, frälser och ger liv. Kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom. Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka med uppdrag att förmedla evangelium och som betonar allas delaktighet.

Sedan år 2006 ingår Sollerö församling i Mora pastorat tillsammans med Venjan, Våmhus och Mora församlingar. Kyrkorådet består av tio förtroendevalda som valdes hösten 2005. Vi har verkat i denna konstellation nu i ett år.

Enligt kyrkoordningen ska det finnas en församlingsinstruktion för varje församling som ska utarbetas av kyrkoråd och kyrkoherde i samråd med domkapitlet. Under år 2006 har vi arbetat intensivt med pastoratets och församlingens församlingsinstruktion. I instruktionen beskrivs vision, mål och verksamhet för församlingen.

Våromvärld

Sollerön är sägenomspunnet och har en djup förankring i den gamla Dalakulturen med folkdräkter, fiol- och folkmusik, unika byggnader och fäbodliv. Fäbodgudstjänsterna på sommaren är välbesökta av församlingsbor och turister.

Sollerön lockar människor till bygden året om. Ön är vackert belägen och utgör irisen i Dalarnas öga, Siljan. Förutom vår vackra kyrka har vi kapelltomten och treenighetskällan. Om du till exempel vandrar nedför kapellstigen från Bengtsarvet mot Utanmyra på våren eller tidig försommar ser du Gud på ryggen och fylls av hans skapelsekraft.

Stenaltaret med korset på Kapelltomten i Klikten

Svenska kyrkan och den kristna tron är inte längre självklara. Det blir svårare att tala om en enda värdegrund i samhället. Värdegrunden skiljer sig mellan olika kulturella bakgrunder och mellan olika generations- och språkgrupper.

Va1je organisation får liv och kraft av människors engagemang. Det är viktigt att människor känner delaktighet och har möjligheter att påverka församlingens liv. Många människor har svårt att ”hitta” till kyrkan samtidigt som förväntningarna på öppenhet och tillgänglighet är stora.

Vi som är valda med förtroende i Sollerö församling ska tänka och leva i både tradition och förnyelse. Vi ska vara lyhörda vid möten med människor som har andra kulturer, med de för kyrkan udda åldersgrupper och de människor som är kyrkoovana.

Människorna på Sollerön är engagerade i bygden, dess historia, utveckling och framtid. De sociala nätverken är stora och ”alla känner alla”. Engagemanget i församlingens verksamheter som körer och barnverksamheter är stort.

Vuxenvärlden känner ett gemensamt ansvar för församlingens barn och ungdomar. Föräldrar, släktingar, grannar och vänner är engagerade i det som berör bygdens barn. De äldre människorna i vår församling har i stort tillgång till sina nätverk.

Församlingens verksamhet

Församlingens grundläggande uppdrag är fyra hörnstenar

  • Gudstjänst
  • Undervisning
  • Diakoni
  • Mission

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst varje söndag och helgdag, ibland sammanlyst inom pastoratet. Minst var tredje huvudgudstjänst skall mässa firas. Mässa innebär att vi delar bröd och vin.

Sommartid firar vi fäbod-/friluftsgudstjänster som huvudgudstjänster. Temagudstjänster/andra gudstjänstformer som ”Barn och Familj”, ”Bygudstjänster” firas en gång i månaden. På det viset lyfts det lokala perspektivet fram i gudstjänsten.

Vi verkar för att skapa miljöer där människor har möjlighet att upptäcka sitt eget värde och sina egna möjligheter. Så vill vi bereda vägar till en öppen folkkyrka med stor delaktighet. Vi är öppna för att prova olika utformningar av gudstjänst och mässa.

Undervisning

Varje människa är mötesplatsen där Gud är före. Lärandet är en livslång process vilket innebär långsamhet, ömsesidighet, öppen attityd, dialog, växande till mognad. Kunskapssynen vill lyfta fram att betydelsen av ordet ”pedagog” är ”en som går före”. Människosynen innebär att varje människa är unik som individ med egna erfarenheter, egna frågor och ett eget sätt att lära. Varje människa behöver bli sedd, efterfrågad, tagen i anspråk, få förtroende, bli tagen på allvar, känna att hon duger och få ta ansvar.

Diakoni – är att tjäna medmänniskan

Diakoni är ett förhållningssätt som ska genomsyra församling och bygd med mötesplatser, nätverk, samtal och gudstjänster. Diakonin är att verka utifrån en kristen-humanistisk helhetssyn på människan och arbeta med att stärka och lyfta fram människans inneboende kraft. Vi vill förstärka vårt uppdrag att vara ”salt och ljus…”. Vi vill stå upp för människors rätt till värde och respekt.

Mission

Gud finns i varje människas hjärta och tillsammans kan vi bli medvetna om detta genom att mötas och dela erfarenheter. Mission är att bidra till fred, försoning och ett hållbart samhälle. Mission innefattar allt vi gör; gudstjänst, undervisning och diakoni, lokalt och globalt.

Församlingen ska särskilt uppmärksamma

det engagemang som finns hos barn och ungdomar i vår församling. Barn och ungdomar ska känna att de är behövda.

Församlingslivet behöver utformas så att unga erbjuds dopet, får möjlighet att

tolka sitt liv i dopets ljus och växa in i kyrkans tro och liv. Församlingen ska utveckla goda relationer till ungdomsvärlden. De unga ska ha en självklar del i församlingens liv och gudstjänstfirande. Uppföljning av dopet och konfirmandarbete ska ständigt utvecklas.

Miljön och påverkan på miljön ska finnas med i allt beslutsfattande.

Mora pastoratets övergripande mål

”Mora pastorat skall vara en öppen mötesplats, med Kristus i centrum, den enskilda människan i blickfånget, samt samverka med alla goda krafter i vår bygd…”.

Församlingssyn

”Öppen mötesplats”. Den öppna mötesplatsen omfattar alla som bor, verkar och vistas inom pastoratet och uppstår där människor möts.

Gudsbild

Den Gud som har skapat oss – den Ande som leder oss. Kristus i centrum uttrycker vi med psalm 766:

Jag tror på en Gud som är helig och varm, ger kampglöd och identitet. En helande Gud som gör trasigt till helt, som stärker till medvetenhet.

Jag tror på en Gud som gråter med mig, när jag gråter så allting blir gråt. En tröstande Gud som kan trösta likt den som väntar tills gråten gått åt.

Jag tror på en Gud som bor inom mig och som bor i allt utanför.
En skrattande Gud som vill skratta med mig, som lever med mig när jag dör.

Människosyn

”Den enskilda människan i blickfånget”. Innebär alla människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, ålder, funktionshinder, religion och etnisk tillhörighet.

Samhällssyn

”Att samverka med alla goda krafter i vår bygd”. Pastoratet skall samverka och samarbeta med alla goda krafter som delar vår människosyn och är beredda att söka anknytningspunkter hos individer och nätverk för uppmuntran och stöd. Kyrkan skall stödja allt gott verk, vi ska be för och välsigna allt levande.

Ulla Dahlberg