Soldmålslajä a kemi jättbakär

I Sool-Öen 2015 berättät Margit Andersson å Suzanne Danielsson umm soldmålslajä så fanns förr, milå 1970 å 1996. Dämm djärd iårdningg åll lappär minn soldord, så Ryss Niss (Håll Nils Mattsson) add skriva, å dämm kam upå ord så innt fanns minn da. Da-ättär djärd ju Margit å Suzanne je ordbok – Färdär frå Soldn – åv åll dömmda ordi. ”Ä e såmm männ bibäl”, va ä jänn så säjjdä, å i ålld minn.

Margit a afft mytjy soldmålskussär å ana aktivitetär å samla upå si jänn rasnd tä stakk åv paper å släjjkt. Upå lådin 2023 villd Margit å Suzanne att nånn ana sulld ta yvyr ållt eta, å vir byrdum-å prat umm tä djärå nånntingg. Ä vårrt ”soldmålskvälld upå såkkänåjjsi” 4 maj.

I anånnsn stor ä ”Ä bi ållt möjli! Bå musik å prat å tok å allsångg å kaffe å utställningg å istorior å ana o.” Margit fikk applådär fö sätt långg arrbet minn soldmålä, Britt-Liz Jönsson å ännäs Mas pratät å spylät, Ällvokaffe spylät fion, Mas Britt-Inger berättät je dråpli istoria umm Birgit Nilsson, Bus Gunnel spylät upp sänn fösst jasslåt upå soldmål, Conny berättät umm Nyetär upå litt soldmål å i siov siunggät vaggväjjso Siå siå å fösötjät få fok tä itt upp ny vässär. Å sä va ä frågor umm gammbäl soldord ir Färdär. Ordi va alldeläs fö svårär. Ä va i så add gart frågor.

Eta va jänn tosdag ä, å jåggdi da-ättär kunnd fok kumå båti såkkänåjjsi å få siå å kopiér åv ållt så Margit addä. Sä sammblätum vir jop ålltjop å bestämmätum att i sulld ta annd umm ä. I frågät någä fok umm dämm villd va minn i nå soldmålsarrbet frammyvyr. So djikk ä til då ä vårrt jätt nytt soldmålslag.

Ita e fösst träffän, å då va Margit minn o. Sä e ä menindji vir summ klar våss siovär. Frå
visstär upå billdn e ä Påls Mas, Sylvia, Bus Gunnel å Margit. Masjerk Marit knäppät billdn.
Mats Wik, Bitti (Britt-Liz Jönsson) å Vibäs Mariann a ve minn o sä. Foto: Marit

Vir amm inna träffas någä gångga, å fössta vir finggum til va tä få Färdär frå Soldn publiseradär digitalt min jop åv Torbjörn Nääs. (Siå Sollerömål – Sollerö hembygdsförening (sollero-hembygd.se)). Å sä bestämmätum vir jänn soldmålskvälld til i mars 2024. Just ja, vir amm träffa språkfårrskrär frå Oslo universitet o. Nu summ vir siå til tä få inn ordi så fåtås i ordbotji å årdn aktivitetär frammyvyr fö mer fok, kannstji soldmålskussär.

Sylvia Måsan