Minnen

Foto: Torbjörn Nääs

Burmaväjjän, fornisländsk å je filmgrop å läsk

Bängsarvi bor i i, männ då i va litn boddum vir nidå Skålväjjk umm sumårär. Summ år vamm vir da dässt skåjjlan add byrrtå. Ä tog siutto minutär däjjt minn sykkäln upå Burmaväjjän, Sundsväjjän å uppättär BP­båkkan. Upå do tidi sykklät i elä väjjän. Nu sa i då innt fösötj jänn gångg. Burmaväjjän a jämmt ve son gropån. Mångg gångg e ann släkkså jätt tvättbräd, å ä e full bar roli umm ann yppnär munnen å se aaaa mäss ann fa, fö då låt ann ju såmm’änn fråtålapp.

Burmaväjjän jättär ä, ja, männ kåmmun a skriva Skålviksvägen upå stjylltn. I jätt protokåll fö embygdsförenindji stor ä att styrälsn a godtjänna kåmmunas föslag tä vegånammn upå Soldi. Männ dämm annt skriva åjjt vännd ä va fö nammn. Kannstji va Skålviksvägen minn da. I a ärt att innt dämm villd a nammnä ättär nå ljott inbördeskrig i Burma. I e litä förarrgadn fö eta. Fö de fössta så sa ä jätt so ä jättär ’enligt folkmun’! Son stor ä i »Lagen om ortnamn och god ortnamnssed«: ”hävdvunna ortnamn ska inte ändras utan starka skäl”. Släjjkt finggum vir lär våss då i las Nordiska språk med historisk inriktning. Ä va rasnd roli. Roligäst va nug fornisländsko. Ä vannt so svårt fö mi så pratär soldmål. I minns i tykkt ä va lusstit att dämm add skriva fotn männ ment elä benä (i Eddan, älld vännd ä va), männ sä kamm i jug att mamma brukät säjj ogor, å ment elä anletä. ”Tvätt di umm ogor nu.”

Bi ä fö drjogt tä leså ita upå soldmål få du full vöjjl di litä å leså nå ana. Ä tar jätt tag tä veni si. Du kann ju trän upå jätt styttj i sed.

Burmaväjjän sulld ä ju anndl umm. Jo, fö de anndra så e ä vikktit tä djärå bruk åv istorio, vänndfö ä jättär såmm ä jättär. Fyri 1943 rakk väjjän bar frå Årkrånnksbruni båta Skålväjjk. Väjjän vårrt färdån ännd båta Jesundväjjän mäss kinesisk, brittisk å amerikansk militär fösötjät ta ättbakär Burmaväjjen frå japanär, så add åkkupera bå Burmaväjjen å elä Burma. Ä va visst utåmörkallär så byddjät väjjän, å nånn a leti att nå Norby­karrär döpät ann tä Burmaväjjän. ”Ja, Stunis Karl va full minn da”, let Masers Mas (Mats Wik), då i pratät vi ann. ”I alla fall va ä byn Utåmör så add ansvarä fö väjjän.” Mas minns yvyrsvämnindji då ann va småpöjjk upå 50­talä, å Burmaväjjän va full i räpipor inåni Skålväjjk. Ä va mytjy mer vatn då älld upå ostn ­85, säjjd ann. Dånn ostn va i å Tord ini båtåjjsi å fösötjätum ta redå ä så flot ikringg da ini. Ann fikk bada. I tykkt ä va fö kållt å såt i båtim i ställä.

Svarmas Nelly och Hinders Rut. Foto ur Svarf Nelly Jönssons fotoalbum på solfoto.se

Byrtjännmör ligg inåminn Skålväjjk å sudyvyr. Ä kann då innt finnas nånn nu så a nå minn frå då dämm tog muså i Byrtjännmör å nidå Olär åjjtminn Burmaväjjän. Upå solfoto.se finns ita kortä, ”Svarfmas Nelly och Hinders Rut vid torvhämtning”. I minns ju dämm kelinggär, så va i mammas ålldär. Mäjj mamma ädd ju fylla unndra år nu i april umm o ädd livå. Ä e bra att någä musååjjs sto kvär änn ättär väjjim, männ istorior umm dämm ädd su berättas! Upå Byrtjännmör e ä ju golfban nu. Då dämm byddjät on, va i urolin att ä sulld bi nå tok minn besprutningg å djifft, så sulld fårå båti brunnän. I rinndjät båta stadsarrtjitäkktn, å sulld ärå vänndfö dämm add byrrtå utå fö att fastietsegrär add fänndji säjj nå. Jo, dämm add skriva upå, säjjd ann. Näj, säjjd i. Jo, Israelsson add viffta minn nå paper upå sammanträdä å saggt att ann add unndärskrifftär. Måsäjj vännd ä va fö paper ann vifftät minn. I alla fall vårrtt innt ä so dummt minn golfbano, fö kusin männ, Sune, brukär dra skäjjdsporär da. Jätt tag, då i add åka spori båta slogbudi ata Jesundväjjän, älld i å su fräd rovklimmpär, fö i add sätt å mi nå släjjkt modärnt underställ, så kannstji ädd ve bra umm i ädd vurrti nug svättån.

Berömdetär amm vir afft nidå Skålväjjk o! Mamma väjjsät mi je grop, så vårrt kvär ättär film­inspylnindji åv »Häxan«. Naima Wifstrand, så va berömd sånggärsk, skådespylärsk å regissör, spylät mormor a äxo. Filmän add premiär i Paris i april 1956, så kannstji dämm va ini Skålväjjtji sumårn fyri. Då i letät ättar gropi upå sjuttitalä duvd innt i finnatt on.

Vid inspelningen av filmen Häxan. Naima Wifstrand och Marina Vlady
Burmaväjjen. Foto: Torbjörn Nääs

Burmaväjjän vårrt ålldär asfalteradn fyri kåmmunsammanslagnindji 1972, då Sollerö kommun kringgät si asfalter nästan yvyrållt. I a ärt att ä va fö att innt fok sulld tjör da so mytjy. Frå Jesundum gor ä visst jänn minut fortär tä åk da a Mora älld tä åk umm Väjjkär. So säjjd i alla fall Kari­måsstär upå do tidi mäjjnä kusinär brukät va nidå Skålväjjk. I minns att vir tälltätum båtå Långgarn, å nånn va rädd fö vårrmär. Å i köjjtät skolosn, så fötär sågåjjt släkkså upå jänn elefant. Jätt tag sykklätum i å Elisabet upi Koopen å tjöpätum läsk. Ä va litä märrkvärdit a mi minn lässk, så i bestämmät att vir finggum lov tä åk långgan veg inå vir sulldum få drikk ir eta goda. Vir åkätum nästan båta Isundväjjän. Ä låt full innt so långt, männ i tror innt vir vamm so gammblär. I a åka mytjy sykkäl. Jätt tag sykklät i a Falun, å jättbakär nästa dag. Männ i fikk vånnt i äln då i byrrdå kumå emat a soldskojän. Då i svänggät inå Burmaväjjän va Flint Gunnar åjjt, å ann säjjd att i add fänndji knarr i äln. Ja, ä knarrät upå nå vis.

Båta Skålväjjk brukät ä kumå je kelingg så jättät Flinta Alma, då i va litn. I såt ilag min mamma å Alma å klippät mattslarrvor å ärdå mäss dämm pratät. Ä e ju arrmli att i minns so dåli. Ä e mätt handikapp, så kannstji i a afft ännd sä i köjjtät ikull å slo skållan i brunnslutjä da.

Siljan. Foto: Torbjörn Nääs

I fikk ligg da je el viku utåfö tä röd mi. I minns i alla fall att i fikk jätt vykort frå jänn så sysstär mäjj va ilag minn upå do tidi. Ä va märrkvärdit, ä. Javisstja, Alma. Ä måsst a ve umm ostär o brukät kumå, ättärsåmm ä jämmt va mörrkt, so i minns ä. Å jännda så lysät va jälldn å fotosjenlammpo. Alma bodd ilag minn bror sänn mittmot Flinta, alltså da Micke Flintas fad add bilverkstad ata da Sollerömacken e nu. Tännk uku liti stugu dämm bodd i!

Bondeson va dånn så byrrdå byddj nidå Skålväjjk. Morfarstugu kållätum vir onumas stugu. Elä släkti sammbläs da innmilå, å då kann ä ännd att ann få siå tatuerindji ’Bondeson’. Ä e sannt! Ä sit upå jän kvid upå jätt kusinbarn. Anders Bondeson e alltså männ morfar. Ann byddjät fjorto tjörrtjbåtär å va byddjmästär. Jätt tag drog ann upir mi ir vatni, då i add gändji attännd upå bryddjo dässt i dammp i. I minns att i bar fo nidi, å sä upp attä, å då drog ann upp mi. I kann full a ve runnt säkks år. Ä va sunndan, å i add je väjjt kläningg minn blå bljomär.

I Sool­Öen 2007 finns o jänn artikkäl umm Burmaväjjän, så Bus Gunnel a skriva, utifallatt du vill vitå mer.

Sylvia Måsan