Fyrtiond Kulårnappä

Ryss Gustav förberedär nappä. Foto: Margit Andersson

Ä va 1979, å Dan, pöjtjän Lina Bosse, så va full runt 14 år, fikk fö si att ä ädd su ve roli tä a je mettävlingg uti Kulårum. Dan byrdå min tä sambäl jop prisär, å sä djikk ä minn jänn vådlin fart. Älsa å Margit jopät ann föståss.

Älsa berättät att ä va rasnd dåli vedär, å ä bles så stur faliet. Älsa å Margit min krippär Dan å jän Lager-pöjk frå Björkum add låna båtn Ullä . Ä bles så ankarä rakk int til tä ålld båtn, å ä baråv nårdyvir.

”Um Ull (Olans Ull, så add ega båtn) si våss nu, så få ann ståpp båtn da ä nappär”, säjd Älsa. Mytji riktit båtn stanät å ä byrdå napp duktit. Ä vårt sen kväldn å prisåjtdelnindji kam tä vårå inn nässt Ryssfok i gammbälstugun. Dan i Ryssgard, så va full 6 år, fikk jänn Tolla-butt fö stösst fisstjän. Åll Lars, så add inna fe emat fikk prisä nästa dag, å då va ä bar jänn kortlek kvär. Eta va byrjan å jänn tradisjon så ålld i si än. Åri djingg å mer å mer fok vårt lukkadär tä vårå minn i Kulårnappä, så brukät vårå i slutä åv sumårim. Jänn gångg sulld Åll Järk å Susann åjt å trän dajän fyri, å ä nappät så vådli, så Susann villd int fårå em frå sjom, ättersom ä va så roli tä meta. Nästa dag fo Jerk å Susann ättbakär däjt da dämm add ve dajän fyri, männ ä va vel slut – int jätt napp!

Lina, kullo mäj, byrdå vårå minn å met då o va ljotlitn, drjogt jätt år, 1985.
Åll krippär fingg pris. Foto: Margit Andersson 
1988 firät byn tiond mettävlindji. Bagär Britta add gart je tårt å Svarv Kari,
kelindji Åll Lars, ropät: ”Näj sjå jänn fissk så si åjt såmä tårt!” Foto: Margit Andersson

Vir a´m int bar meta, vir a´m iti gått, gändji tippspromenad och afft treå fämkamp. Ållär a kunna vårå minn. Sturt fok, sumårjästär (Resofok) o krippär. Mjäst-åv a ä ve finvedär, männ ä a kunna blås å rägn el dajän o. Då Slogbudi kam til 1991 minn värrtjä frå tållum så vedärkalln stölpät 1988/89, va int dåli vedär nå krånggäl länggär.

Slogbudi. Foto: Margit Andersson

Undär jänn långg pärjod dominerät Ryssfok prislistor i lag minn sumårjästn, Heinz Bollweg, så yrät åv Nils. Senär år a´m vir kunna slå Älsa i damtävlindji nånn gång. Karrtävlindji a ve mer uviss, yms karrär a vunni och yms gardär a täj emat lagprisä.

År 1992 vårt ä kalas attä, då bjod Olans Sune å Björn upå 110 års kalas. Sune add fylla 60 och Björn add fylla 50 år.
Foto: Margit Andersson
Foto: Margit Andersson

Sjov tävlindji gor-til so att gardär turas umm tä ställ-til ållt-jop. Vir a’m jänn budkaväl så markerär ukän gard ä e, så ä bör a åri. Startn gor minn att nånn stjot jätt byss-skot å ä bjär-åv minn båtär utå sjon. Ä si åjt såmm je el armada. Månggär veli tä stan inå landi å meta. Två täjmär metum vir. Då gor jätt skot attä, å avslutär metnindjin. Mäss fisskär vegås-in å resultat i uläjk klassär reknäs åjt, bi ä treälld fämkamp å tipspromenad. Vir a’m nånn god masäkk minn våss å mytji-åv njotum vir i gröngrasi inå prisåjtdelnindji byrå. Prisär delum vir åjt så långgt ä räkk a dämm så a fändji fisk i uläjk klassär:

  • Bässt pöjkär å kullor (åll unggär få pris)
  • Bässt kelinggär å kallär
  • Bässt gardn
  • Stösst fisstjän
  • Minst fisstjän

Ä brukär vånk branug bra. Ä brukär bi je stur plastbali full min uläjk fisskär; ållt frå mörtär, aborrär, å till åkk med nånn brax.

Sumårn 2018 firät nappä fyrtiond gåndjän å ä va Bondfok så årdnät. Vir vårtum budigär upå tårt å rasnd fint vedär.Vir metätum upp drjogt 21 kg fissk, å vir vaum 14 karrär, 15 kelinggär å 14 krippär så finggum fisk.

Segrär i fyrtiond Kulårnappä. Mats Kols, Lina Markus å Emma Duhlbo. Foto: Per Bond

Näsi Sara min jop åv Älsa å Margit