Avgångsklassen 1946

Min älskade far Rullpers Lennart skulle ha blivit 90 år i år.
I hans gamla fotoalbum finns ett klassfoto från 1942, och några rader om vad som blev av eleverna i avgångsklassen från 1946.
Jag vet tyvärr inte vem som författat om livet på Sold i början av 30-talet fram tills det att ”Ny-skolan” togs i bruk, men gissar att några av klasskamraterna hjälptes åt inför en klassåterträff, antagligen ett 25-års jubileum, dvs året 1971.
Det vore intressant att få veta mer om vem eller vilka som åstadkommit detta epos på genuint soldmål. Hör gärna av er.

Marita McAllister


  • Övre raden från vänster: Pellas Märta, Påhls Ingrid, Smis Gunnel, Rull Berit, Ållpär Gösta, Svarvtjitt Åke
  • Mellanraden: Grömmings Rut, Vibäs Anna-Britta, Markus Kari, Gunn-Britt Sörbu, Rullpers Lennart, Stenis Holger, Sar Artur, Ågå Mats, Sar Åke
  • Sittande rad: Bock Aina, Busull Gun, Gubb Nelly, Gidlunds Bror, Mås Elis, Sar Gunnar
  • Saknas: Strand Artur

Ä kam si å Soldn nå årtal ätt nittonundraträtti
att någä skaffät si krippär, å ä djärd dämm rätt i
Karrär sturäs å sneglät å kelingumas kvidir
å dämm vårrt ufansliger å fick vånnt i åll lidir
So brukär ä vårå då kvinnfotji bi välsignader
Krippär så kam va bändiger såmm va dämm upåtinggader

I nästan åll byum ä jolät å skvall
å krippär växät å ätter mjoksull gnall
men int bar såjl åv kvått å kåvbringg
Dämm o mångg förmaninggär åv mon fingg
att ”so su ir djärå, å so sa ä va”
te lär si bi stur å lär si djärå ä bra

Sä fingg dämm fi boti Njuttbudi å boti Koopen
åv krippär kunnd ä da utåni bi stur open
Dämm fingg lär si itt bot-å båckan å sjå tjörtjo
Lär si ålld i ätto så mon slapp mörtj o
Först gåndjen dämm såg byggnadn så sulld va skåjl
nug tyckt dämm ann såg åjt va bå falin å fåjl

So vårt ä full dags fö mon te röst si fin
å snöjt ungan å boti skåjlåjse go in
Da va ä je så kållät si fö Hulda
I småskåjlam dämm o såmm mäster sulld a
O såg åjt so börrg å va knappast jängkum
männ krippär dämm såt såmmä ljos i bängkum

Å Hulda lärät sä kripper te rekän å ståvå
å ålld finggrär renär å int ini nevi gråvå
Men va ä nånn så rasät å minn ydygd fo
sen te djä dämm jänn låjv, ä va int o
Men ur ä nu va så djick ä jätt par år föbi
Bot-a Moen fo krippär, sä Hulda add gart frå si

Moen va rasnd te lär kripper bå vit å ållt
nässt onum dämm djingg mäss ä va bå varmt å kållt
men skåjlan va gåmål, å jänn nyr jänn ä vårrt
å te go i nyskåjlam ä va då int så svårt
Å åller i klassim dämm växet, bå lårrk å kull
Att Moen add nug minn djärå, ä tror i då full

Mås-Elis a skåll fö två
männ vårrt kvär i Mora ändå
Sar-Gunnar byrdå brutås å vårrt da mäster
Djär nu i Eskilstuna antenner a traväster
Anna-Britta sit å bank å reknär slantär
Sar-Åke e slängd te jänn traktor annter

Påls-Ingrid joper til minn te stjöt sjokor
Ållper-Gösta ann ålldå turver svardkokor
Rullpers-Lennart i Mora storfö så att int odror djärå fel
Busull-Gun i Ståcklum e minn å si ätter så fok e el
Markus-Kari i Siljansnäs e minn Hammarbäck djyft
Rull-Berit i Mora åv Hanssons tygbud få lönindji lyft

Grömings-Rut i Stocklum jåbber å ospital
Båck-Aina sit i Koopen å drar in kapital
Stenis-Holger e i Häradsbyggdn å jåbber å värkstad
Svarvkitt-Åke fiär Skoglund å byddjär någu lad
Pällas-Märta e kelingg å Soldn å a je fin stugu sudvi sjon
Gun-Britt e åckså kelingg å bor västå tjörtjo dässt o få pangsjon

Tålla-Bror e i Stocklum å i Stuvsta kann mann onum råka
Sar-Artur reser runt el Svärje, så ätter onum få man allt åka
Ågå-Mas las te skåjlmäster i jänn hasst
Gubb-Nelly i Rättväjk fick jänn tjörtjvärd fasst
Strand-Artur i Mora svetsär minn bå gas å ström
Smiss-Gunnel e djyft Westman å te seli kårrv i tjåstjim e ännäs dröm

Mås-Artur å Doris å Annie å Britta frå Gesundum dämm e minn
Sten Kalén kund int kumå förrän båtn add kem inn
Anna-Bella frå Ryssum add armas umm int o add kunna ve min.