Två Soldkelinggär

Ur ä kam si

 Ä byrd-å red då i va litn å bodd i Vibäsgard. I, mona, fadä, storasystär, farfar, fasmor, fastär, farbror, kattor, äst, tjynär, nånn kåv å kvått. Tunnbrö uti ärbrä. Son så ä va förr. Mytji arbet männ mytji musik å skratt o minn o. Fion kamm fram. Ä vårrt dans upå tjöksgovä. Innmilå va ä nånn litn teatär å sä sjunggätum vir.

Så fort ä va nånn musik upå radion så såt i ata å ärd å. Å då inggän såg mi stodd i upi trappon i fösståvä å läkät att i va sånggäsk. Uj ukän rasnd te publik i addä.

Då i add byrt-å småskåjlan flyttätum vir nidi stugu ata BP. Ä va fasuli.

I småskåjlam fikk i jänn nyr läkkamrat – Rigmor! Vir addum så mytji roli ilag red frå byrjam. Upå Roliga timmen vaum vir kvikkär te itt upp sakär. Ättär nå år kam AnnBritt Göransson båtå Soldskåjlan å vir finggum Hållbus såmm lärär. Kelindji onums add jänn barnkör i Mora å ann såg til att vir tre finggum byrå dar. Ä va fasuli.

Vir djinggum bå realskåjlan å gymnasiä i sumu klass. AnnBritt o fikk ana fö si män i å Rigmor älldum ijop. Å jämt då vir sulldum råkas fö te leså läxor älld bar ”hänga”, som ä kållas idag, så slutät ä minn att vir läkätum å röstätum åit våss. Fast vir vaum nästan fullsturär. Mångg, mångg år senär så råkät i je skåilfrökän frå gymnasiä så let att vir addum gart so rasnd te minnesvärd version åv jänn scen frå I väntan på Godot. Kann du begrip att o kam jug våss?! Ä va fasuli.

Ättär gymnasie så finggum vir fullt upp minn ana så ä vårt int so mytji läka åv.

Ättär gymnasiä så jobbät i upå kommun i någä år. Män elä tidi så villd i sjungg å spylå teater å sto fråmåni jänn publik. Männ i villd ju vårå em jän o. Då bestämmät i mi fö att drömär säjnä få mann ta and um sjov. Då slutät i upå kommun å byrd-å skåjlan attä. I djikk i 3 år. Föst i Arvika å sä i Luleå fö te lär mi um teater å kunn start nånn grupp em jän.

I 10 år älld i å minn ållt möjli. Jobbät i skåjlär å add kvällskursär å djärd barnteater. Män elä tidi så låg etan minn revy ati skållam å fo.

I flyttät jättbakär a Soldi frå Orsum minn familjän å råkät Rigmor mer attä. I tror att i red add byrt-å täntj att i sulld djärå nå litä störr fö fullsturt fok. Jänn revy! Å i kunnd int täntj mi nånn bättär ännd Rigmor te djärå ä minn. Um i minns rätt så va o rasnd tveksam te byrå minn. O add ju ålldär gart nå släjkt. Ä add int i älld män i add full stedi fråmåni fok mer änd o add gart. Å i add kunskapär um ur ä sulld go til.

Vir språkätum å språkätum å skrattätum å språkätum. Vir byrdum-å skriv nid saker. Vänd sulldum vir djärå? Vänd sulldum vir a å våss? Ur sulld ä sjå åit? Ä e ju int gart i rappä te få til nå släjkt!

Vibes Anna-Britta, Svän Arvid, Vibes Lasse, Lanser Gunhild.

Då i växät upp fikk i ärå um revyer så add ve upå Soldi förr. Alvan släkti va ju minn. Bå pappa Vibäs Järk, fastär Anna-Britta, farbror Lasse å farbror Rune va full minn upå nå örn o. Å kusin dämmas Mas Helmer. Å jänn ana kusin, Arvid Knutz skrivät mytji ilag minn DK. I såg bildär frå fullsätt föreningslokal dar fok skrattät å ä såg så alla tidäs åit. Ä va full ä i föreställät mi då i stodd dan i föståvä å sjunggät fö mi sjov.

Publik på idrottsparken

Å nu vaum i å Rigmor upå veg å djärå nå liknande, minn gammbäl revyär såmm inspirasion, fast upå värä sätt. Ä va fasuli.

I minns att bå Rigmor å Johnny, så i va djyft minn å så va musiker, vårt litä blekär um nevä då i säjd att vir sulldum a premiär 19 februari 1991. Etan va full upå ostkantn å vir addum ju int just nå färdåt, mjäst idéär. Män so add i lära mi i skåjlam att ä djikk til. Mann va tvundjin å sätt jätt datum, tål um fö fok att ä sulld bi å sä va ä bar te sätt fart.

Å ä djärdum vir! Vir pratätum å skrattätum män vir addum läxor o. Sakär så Rigmor villd djärå fikk o skriv å släjkt så i add itta upp fikk i skriv sjov. Å sä lasum vir upp ä fö verodror. Å ä vir sulldum djärå ilag, ä skrivätum vir ilag. Å so fortsättätum vir te jobb åll 10 åri vir älldum å.

Britt-Liz och Rigmor i ”Blev livet pytt i panna?”

Vir kållätum isn fösst revyn fö ”Blev livet pytt i panna?” Å sä sättum vir däjt jänn undärrubrik ”Jamän sätt fräs på det med rödbetor och råa äggulor.”

Kusin Ninna (mann sa bruk si åv släkti) rität affischn.

Vir annonserätum å bjodum in tidninggär a 11-kaffe i ställä fö te kåll ä fö presskonferens. Ä va roli – å fasuli.

Å sä va ä änteligän dags fö premiär. Vir addum ve litä fullär i sjovänd dar o. Vir kållätum fösst kvälldn fö Smygpremiär å bjodum in fok. Ä va bå tidninggär å kompisär å släkti å släjkä så ”ä va nå minn” så vir bjodum inn. Ä va fullknöka upi A-saln. Väit dukär å långgbord å Rigmoras mona Bagär Britta add stetja pytt i panna a 100 pärsonär. Å mamma Birgit add båkå. Näj, näj, näj uka nå!

Å fok åt å dråkk å språkät å funderät ur etan sulld då bi. Bar två kelinggär å sä Johnny å Kjell Grundtman så sulld spylå. Kunnd då ä bi nå ä?

Sjovär såtum vir uti IOGT-lokaln å gruvätum våss. Sä vårt ä änteligän dags. Ä vårt mörkt i lokaln. Vir djinggum in å ställätum våss bereddär i mörkni. Strålkastär tändäs å sä va ä full fart å alldeles….fasuli!

Då ä va färdåt stodd fok upp å applåderät å vir finggum så mytji bljomär så mann ädd kunna tro att ä va 50-årskalas.

Ä vårt mer å mer extrakvälldär å i tror att vir djärdum minst 10 kvälldär etan fösst årä. Ä va fasuli!!!

Eta va fösst gåndjän. Rästn få i berätt um nå ana tag.

Britt-Liz Jönsson, kelingg