Glimtar från ett sekel

Foto: Torbjörn Nääs

1916 Dalpilen

Den 5 april öppnade Solleröns Kooperativa Handelsförening sin affär. Lager och lokal ha öfvertagits af handl. hr E.E. Lindhé, som troligen kommer att förändra verksamheten.

1920 Dalpilen

Fall av difteri har förekommit på Sollerön. Påssjukan har gått som epidemi sedan i höstas.

1923 Dalpilen

Förlovning har tillkännagivits mellan hr Karl Lärka, Sollerön och fröken Svea Romson, dotter till hemmansägaren Erik Romson i Östnor och hans maka.

1925 Mora Tidning

Attentat mot landsfiskalen på Sollerön.

Hämndlysten person försöker spränga hans hus i luften. Natten till söndagen väcktes landsfiskalen Pehr Kettisen vid 3-tiden av ett hårt skott i omedelbar närhet av den gård i Gruddbo, där landsfiskalen bor. Skottet hördes vida omkring och väckte även folk i gårdarna på flera hundra meters avstånd, men då allt sedan förblev tyst och lugnt, gav landsfiskalen sig till tåls. På morgonen visade det sig vilket attentat, som i nattens mörker beretts mot landsfiskalen. Utanför huset hade en sprängladdning anbringats med fyra hopbundna patroner carlsonit samt knallhattar och stubintråd och med en förladdning av knytnävsstora stenar, vilka packats i ett pappomslag av den sort, som spritbolagen använda för förpackning av ett par literbuteljer. Skottet hade ej gått av helt utan endast knallhattarna hade exploderat. Troligen hade hela bomben blivit för våt i den regniga natten och möjligen hade attentatorn icke kunnat anbringa skottet på lämpligt sätt för att få hela laddningen att explodera. Sakkunniga åskådare som undersökt bomben hålla för sannolikt att om hela sprängskottet gått av, skulle väggen till byggnaden ha störtat in och följden säkerligen blivit ödesdiger för landsfiskalen, som jämte maka och tre barn sovo i närmaste rummet. (Även Sool-Öen 2007)

1927 Mora Tidning

Nitton stycken radiolicenser har till och med 14 januari lösts vid Sollerö poststation.

Ett flertal radioägare ha medtagit sina apparater till skogen för att bättre stå i förbindelse med yttervärlden. Tiderna ha förändrats! Nu kan man i en flera mil avlägset liggande timmerhuggarkoja följa dagshändelserna, få underhållande föredrag m.m. trådlöst.

Komidsommar firades på lördagskvällen i Gesunda där den ståtliga majstången för första gången restes och därmed invigdes. Majstången har placerats på byns högsta topp strax intill byggplatsen för det nya skolhuset.

1928 Mora Tidning

Hembygdsafton. Om »Solleröbor utflyttade till Jämtland« föreläste på lördagskvällen hr A. Brodin från Ryssa. Hembygdskören medverkade m.m.

1933 Mora Tidning

Brobygget tillstyrkes. Vägingenjören P. Tore Norlin tillstyrker i yttrande till länsstyrelsen Mora tingslags väghållningsdistrikts framställning om åläggande att bygga och underhålla bro med tillfartsvägar från Sollerön till fastlandet i enlighet med ett av honom upprättat förslag. Själva brobyggnaden beräknas kosta 303 000 kronor och tillfartsbankarna 77 000 kronor, således

sammanlagt 380 000 kronor.

1935 Mora Tidning

En bilförare från Gruddbo, som vid färd genom Ryssa kört ihjäl ett par får, hade fått stämning för ovarsam framfart. Svaranden hade, sedan han fått stämning, rest till Amerika och sände intet ombud för sig.

En kvinna från Gesunda dömdes att böta 30 kr, för att hon olagligen anordnat lotteri på ett dragspel.

Tolv cyklister, som åkt velociped efter mörkrets inbrott utan tänd lykta, fingo böta vardera 10 kr. Det halp ej, att en av dem bestred åtalet under uppgift, att det var månsken, då han råkade ut för landsfiskalen.

Solleröbron invigs av landshövding Bernhard Eriksson. Den gamla flottbron skall liksom brostugan enligt vägstyrelsens beslut försäljas på offentlig auktion. (Bond Per Mattsson ropade in en sektion av bron, som nu utgör stommen i Kulåra badbrygga.)

1937 Mora Tidning

Centraluppvärmning i vandrarhemmet. För att även under vintern kunna mottaga turister i vandrarhemmet i Gesunda, har dess innehavare, Lars Kalén, under hösten installerat centralvärmning därstädes. Turister som önska göra sig en tur till Gesundaberget och dess terräng, kunna således få ett »varmt« mottagande i vandrarhemmet.

1938 Mora Tidning

Dalarnas hantverkare ger folklivsforskningen hjälp. Dalarepresentanterna öser idel lovord över »Folkuniversitetet«.

Fyra personer från Dalarna deltog i den av Folkuniversitetsföreningen anordnade sommarkursen i folklivsforskning och hembygdskunskap på Nordiska museet i Stockholm. Hr Håll Nils Mattson från Sollerön i Siljan är nestor bland Dala-delegaterna på kursen. Håll Niss som han mest kallas, är innehavare av den förnämliga Hazeliusmedaljen och en flitig forskare i gångna tiders seder och bruk.

Nytt skolkök och ny skolkökslärarinna. Det nya skolköket i södra skolan står nu färdigt och kommer omedelbart att tagas i anspråk.

1940 Mora Tidning

För Finland. Offerviljan för Finland är stor även ute i bygderna. Det är svårt att säga vad insamlingarna belöpa sig till på Sollerön, när det skett på så många vis, men det är avsevärda belopp.

1941 Mora Tidning

Sollerön tar avsked av sin sista länsman. Ända till för några år sedan, då Sollerön och Venjan sammanslogos till ett distrikt, har Sollerön under en lång tid haft egen landsfiskal, eller länsman som tjänsteinnehavaren förr hette. Nu är denna epok i Solleröns historia helt avslutad genom tjänstens indragning. Med anledning av sin avflyttning från orten blev landsfiskal Holmberg med fru hjärtligt hyllad vid ett samkväm, som hölls i sockenstugan i tisdags kväll. Kyrkoherde Daniels framförde därvid i ett humoristiskt anförande solleröbornas tack till herrskapet Holmberg och såg i den indragna landsfiskaltjänsten ett tecken till att sockenborna nu blivit så laglydiga att landsfiskalen blivit överflödig. Kanske, fortsatte kyrkoherden, blevo församlingsborna så förträffliga att även prästen blev överflödig och finge flytta härifrån.

1942 Mora Tidning

Ingen Poststation i Gesunda. Postdirektionen avstyrker framställning om inrättande av en poststation i Gesunda.

Sockerbetor på Sollerön. Varför skall man behöva ha ransonering på socker och sirap, då sockerbetor växa på Sollerön? Kan man fråga sig. Den intresserade jordbrukaren Gunnar Flinta från Häradsarvet uppvisade i samband med foderinläggningskursen hos Bus Anders fyra sockerbetor av försvarlig storlek, och därjämte lämnade han smakprov på hemmakokad sirap med hög sötningshalt. Betorna överlämnades till konsulent Birath, som skall vidarebefordra dem för att få sockerhalten fastställd.

1943 Mora Tidning

Skandiabiografen Sollerön visar på lördag filmen »Morgondagens melodi« med bl.a. Viveka Lindfors.

1953 Mora Tidning, Svenjoan

Fjälsmän och andra på Sollerön.
Vid årsskiftet blev ombyte av fjärdingsmän på Sollerön och eftersom Mats Anders Nilsson därvid avgick från sin tjänst, som han haft i 25 års tid, kan det ha sitt intresse att göra en återblick.

Själva ordet fjärdingsman eller Fjälsman, såsom det heter på sockenmålet, har en hård klang och inger, med all den makt och myndighet, som lagens och rikets representant för med sig, en viss respekt och fruktan. För omkring 100 år sedan, då lagens tilllämpning och efterlevnad obestridligen var strängare än nu, var det ej med blida ögon man såg fjärdingsman stiga över tröskeln.

1957 Mora Tidning, Svenjoan

I Daniel Jonssons spår. Nya Sundsbron öppnar ny Solleröväg. Sundet har fått en ny bro, och även om vägen ännu inte är fullt färdig är den dock framkomlig, så att den redan till sommaren kommer att locka många resenärer.

1962 Mora Tidning, Svenjoan

Sollerö centrum eller området närmast kyrkan är föremål för nyplanering och vägomläggning, och som ett led i detta arbete håller man nu på och river den s.k. Melinsbyggnaden. När denna byggnad kommer bort, får hela centrum här ett nytt utseende.

Men det är ej bara bilder som försvinner – ett blad ur bygdens historia rivs också bort. Under många år, före och efter sekelskiftet, drevs här lanthandel eller diversehandel. Det berättas om denna första handel. Det fanns knappast någonting i matväg, bara tobak, snus, strömming, salt o.d. – och bakom disken ett stort vinfat! Detta sista var givetvis det viktigaste. Här fattades det troligen aldrig kunder, som dels tog vinet i något kärl med sig hem eller – vilket lär ha varit mycket vanligt drack det i affären eller i ett litet kafé på andra sidan vägen. Denna vinhandel fick dock ej fortsätta någon längre tid, myndigheterna måste sätta stopp för trafiken. Sedan Håll Mats avlidit, drev änkan Anna Nilsson affären ensam till 1886, då Louis Larsson gifte sig med henne och drev affären ända till inpå 20-talet. (Taktornet från Melinsgården finns f.n. som tak över Bondfokas slogbod vid stranden söder om Kulåra by.)

1965 Mora Tidning, Svenjoan

Ä e je nyr värd vir livum i säger hundraåring på Sold. Sollerön har haft och har alltjämt många vitala åldringar, men knappast någon av dem kan tävla i hälsa och vigör med Dunder Karin i Bengtsarvet. Hon är nu Dalarnas äldsta och fyller 100 år.

1972 Sool-Öen

Årsskiftet 1971-72 var invånarantalet i Sollerö församling 1 471 personer och Solleröns äldsta är Håll Kerstin Larsson och Dunder Anders Andersson, båda 95 år.

Ombyggnad av föreningslokalen har fortskridit och beräknas vara klara under januari månad. Omläggning av fotbollsplan samt nyanläggning av träningsplan, löparbana samt avbytarbås vid ishockeyplan har utförts.

1974 Sool-Öen

På Sollerö Bibliotek utlånades 4 924 böcker under år 1973. Solleröbornas favoritförfattare är Nils Parling och Ingrid Beije.

»En oändlighet av speglar« av Richard Condon är den mest lästa boken av utländsk författare.

Gruddbo-boken, som i början av 1940 såldes för 10 kr, betalas nu med ända upp till 500 kr.

1975 Sool-Öen

Det finns 37 föreningar inom Sollerö församling. Den största är Sollerö Hembygdsförening med 1 503 medlemmar (1 jan 1975). Ingen årsavgift betalas och ingen har begärt utträde. (Varje medlem av Sollerö församling är automatiskt medlem av föreningen.)

Av de övriga är Idrottsföreningen störst med 302 medlemmar. IOGT är den äldsta föreningen, instiftad år 1887.

Under året 1974 var 42 studiecirklar verksamma inom församlingen. Deltagarantalet i dessa var 750. 12 cirklar studerade språk. 11 cirklar studerade sång och musik. 5 cirklar studerade slöjd och konsthantverk. 8 cirklar studerade trosoch livsåskådningsfrågor.

1982 Sool-Öen

Utåmin Koopen – en dikt av Präst Kisti

O add ve båti budi
å tjöpa nå a Mo säj
å väsko add o upå tjokan
å ä va mars, å soli sken.

O skrattet
min väjt tänner
å grön ogor
å jätt litä rott nev.

I skrattet i o,
fö ä va jän släjken dag.
”I fiär full di emat?”
säjd i.

Å så bar ä åv sudyvir
fö Mas Lisa å Präst Kisti.

1984 ur Sool-Öen 1985

Det byggdes vägar 1984 också. Till Tomteland! Detta omskrivna, omdiskuterade, omtyckta och ej omtycka Tomtelands vara eller icke vara. Ingen kan förneka den yrkesskicklighet våra duktiga Sollerö-bor lagt ner på dessa byggnader.

1986 ur Sool-Öen 1987

Strax före midsommar firades 80-årsjubileet av Zorns första spelmansstämma. Vid uppspelningen på Måstäpp deltog en solleröbo, Flintull Erik Danielsson som blåste i bockhorn. På plats fanns även Johan Svensson, 99 år, som också bevistade den första spelmansstämman på Måstäpp 1906.

1987 ur Sool-Öen 1988

Under kabelarbeten på gamla gravfältet ett hundratal meter från Lärkastugan fann man resterna av en gammal bosättning från järnåldern, troligen ett s.k. långhus. Arkeologen Vilhelm Öhnegård betecknade det som ett mycket sensationellt och unikt arkeologiskt fynd.

3 mars kunde en förening på Sollerön för första gången fira ett hundraårsjubileum. Det var IOGT-logen 1033, »Dalarnas Ögonsten«, som i ett fullsatt Kommunalhus celebrerade den aktningsfulla åldern.

Servicehuset kom på plats och gav området sydost om kyrkan ett nytt och friskt utseende. Sollerö Pensionärsförening köpte ett piano och skänkte det till den nya anläggningen.

1988 ur Sool-Öen 1989

Vad som främst ger detta år en plats i Solleröns historia är väl Stoltgården som den 13 april fick sin högtidliga invigning med tal och sång som sig bör vid ett sådant evenemang.

1989 ur Sool-Öen 1990

1989 var det nyår då det tycktes finnas bara ett samtalsämne, nämligen skadorna efter den hårda storm som drog fram över våra trakter strax före årsskiftet. Det talades om nerblåsta takplåtar och tegelpannor, raserade växthus och skorstenar, avslitna uthusdörrar och urblåsta fönster, samt naturligtvis allra mest om stormfälld skog. Aldrig förut har timmervältorna stått så tätt utmed vägar, även på själva Sollerön.

Det är inte så ofta vi kan plocka hem guldmedaljer till Sollerön, men sommaren -89 blev det två stycken. Det var vid USM i Farsta som Solleröflickorna Maria Wiik och Anna Hedberg toppade varsin klass i singel-sculler.

1990 ur Sool-Öen 1991

Två snöfattiga vintrar i rad betydde stora bekymmer för alla turistanläggningar som har vintersport i olika former som levebröd och Siljan-Gesunda alpin var inget undantag. Just när det knakade som värst i de ekonomiska ramarna sändes en förfrågan till invandrarverket om att få inkvartera ca 250 flyktingar över sommaren i stugor och hotell och så fick det bli, t.o.m. på utsträckt tid. Ett tiotal fjärran länder är representerade i förläggningen. Somalierna är flest till antalet och bland dem finns en folkdansgrupp som bjöd på en populär uppvisning vid den artistgala mot rasism som anordnades i Idrottsparken i september och som blev en riktig publiksuccé.

Vår kyrka har hela sommaren inramats av byggställningar och fått en grundlig restaurering av fasaden. Resultatet blev en vit kyrka sedan församlingsborna genom omröstning fått välja färg. En riktig prick över i fick vårt centrum genom att kommunalhusets fasad mot norr pryddes med sockenvapnet utfört i stål och belagt med 23 karats bladguld – en verklig fullträff.

1991 ur Sool-Öen 1992

Kommunalhuset har ändrat färg utanpå och inuti har biblioteket fått ljusare ytor vilket gav anledning till gemytlig samvaro vid återinvigningen. Skolan likaså är föremål för renovering och därför får f.d. prästgården användas som tillfällig skollokal.

Sollerö Hemslöjdsförenings butik har förvandlats till vävstuga och där bjöds på kyrkkaffe tredje söndagen i advent då hela Sverige fick njuta av högmässan i vår kyrka tack vare TV.

1992 Mora Tidning

Biskopen sken ikapp med kyrkan som blänkte som guld. Mera folk än på julottan kom till återinvigningen av Sollerö kyrka i går kväll. Många fick inte ens sittplats. Vid glädjefesten i Sollerö kyrka deltog, förutom biskopen, prästerna Gösta Schmidt och Bo Wallin. Församlingen fick höra körsång, skolkören, kyrkokören och Gesundakören under Gunnel Trapps ledning.

1992 ur Sool-Öen 1993

Matserveringen i vårt centrum som kallades »Vallhornet« har under året bytt både personal och namn och heter nu »Värdshuset Wikingen« och en butik som upphört under året är »Pennbudi« där vi bl.a. kunde lämna in tips. Men istället har gamla hederliga

»Kopen« inrättat en riktig spelhåla i det rum som alltid varit kontor.

Med risk för att det börjar likna följetong så bör här noteras att rodden är den sport som hävdat sig bäst utanför landets gränser även i år, med Mattias Lindgren i OS och Maria Wik i JWM.

1993 ur Sool-Öen 1994

Invigning – ett ord med positiv klang och nu gällde det skolan. Med stort kalas välkomnades ortsborna att se resultatet av de 11 miljoner som renoveringen kostat, och både lärare och elever strålade i kapp med vårsolen. Nu skall vår skola bli klasslös, läser vi i tidningen, är det kanske att betrakta som en förbättring? Den som lever får se.

Inom rodden fortsätter systrarna Wik att plocka medaljer medan Mattias Lindgren ställer upp utomlands med goda resultat, och i cykelsportens resultatlistor förekommer allt oftare Peter Resar och John Nilsson.

1994 ur Sool-Öen 1995

Årets jubiléer är kyrkans tornverk som fyller 200 år och »Solleröloppet« som nu trampats i sextio år. Michael Lafis hette den värdige segraren som Anette Hållgärde fick lagerkransa och han såg ut att trivas bra i gubbstolen.

1995 ur Sool-Öen 1996

När våren gjorde sitt intåg var det dags för Sollerökören att fira sitt 90-årsjubileum och naturligtvis gavs då en konsert i kyrkan med ett program som utgjorde ett tvärsnitt ur de många årens repertoar.

Vikingaskeppet »Bjork« döptes under högtidliga former innan det gled ut på sin jungfrufärd en vacker junikväll medan 600 åskådare stod på stranden vid bryggan.

Ännu ett jubileum högtidlighölls då Sollerö Hembygdsförening firade sina 80 år. Tal sång och gåvor stod som sig bör på programmet. En brudkrona tillverkad av björkrötter från Borrberg överlämnades av Sven-Erik Lundvall till Sollerö församling.

I Ryssa hölls en kulturdag, då den nyrenoverade och utbyggda bystugan invigdes. Konstutställning, flottarfilm, minnesvärda händelser dokumenterade i ord och bild.

1996 ur Sool-Öen 1997

Sollerö skola har duktiga elever som ofta uppmärksammas i ortspressen. Exempel på detta är deras förslag på hur vår bygd bör utvecklas, presenterat i en utställning och deras topplacering i Nils Holgersson-tävlingen. Kan det kanske förklaras av att de får så god mat? Att komma på delad fjärdeplats i en riksomfattande tävling om landets bästa skolmat, det visar att kökspersonalen – Marianne Louko och Birgit Kuver – också är av mästarklass.

90-årsminnet av Zorns spelmansstämma i Gesunda firades i kyrkan, på Hembygdsgården, på Måstäpp och på Tomteland. Överallt ljöd låtar från fioler och uppspelning för märkestitlar startade flera dagar i förväg inför en proffsjury. Bl.a. tilldelades spelmannen Kalle Almlöf, Malung, Zornmärket i guld, vid jubileumsstämman på Måstäpp.

1997 ur Sool-Öen 1998

Av de förströelser som bör dokumenteras från 1997 är utan tvekan Sollerö IF:s 75-årsfest det största evenemanget. 300 personer av de 700 medlemmarna hade mött upp och de applåderade under kvällen både framgångsrika idrottsutövare och deras ledare som nu tilldelades förtjänsttecken. Ortens kvinnliga humorister

»Soldkelingär« svarade för underhållningen tillsammans med populära Iggesundsgänget.

Onsdagen den 10 september 1997 blev en märkesdag i Solleröns historia. Under pompa och ståt invigdes då Soldbruni. Så heter den nya bron mellan ön och Gesundastranden. Brobygget påbörjades hösten -96 och gynnades av att vintern blev tämligen mild så att arbetet hela tiden låg före tidsplanen.

1998 ur Sool-Öen 1999

Restaurang Wikingen, Sollerö Hemslöjd och Sockenföreningen blev husvilla en natt i februari då kommunalhusets tillbyggnad blev lågornas rov. Rådiga grannar lyckades rädda många värdefulla inventarier och brandkårens insats gjorde att huvudbyggnaden klarade sig – men ändå.

Lördagen den 14 mars var det fest i Gesunda då den alpina anläggningen firade 40-årsjubileum. Bygdens slalomstjärnor som fostrats i denna backe ställde upp i klubbmästerskap dagen till ära och i den nya sporten snowboard gavs uppvisning från vilken en tidningsbild visade att Emma Israelsson snuddade trädtopparna.

1999 ur Sool-Öen 2000

Kampen för ett sockenhus präglar detta år. En stödgala på

»Parken« i januari blev en fin start för denna insamling och en helafton som sent skall glömmas tack vare underhållningen. Ett fyra timmar långt program med hundratalet medverkande fördelat på två scener.

2000 ur Sool-Öen 2001

Det negativa ordet »indragning« bidrog till att 2000-talet liksom stämdes i moll. Systermottagningen upphörde den sista mars till solleröbornas stora besvikelse och detsamma hände med

ICA-affären lite senare. Den hade varit en träffpunkt för solleröborna ända sedan 1905, då AL Newton byggde sitt hus på den centralt belägna tomten sedan han kommit hem från Amerika.

2001 ur Sool-Öen 2002

Minnen från fäboden i gången tid kunde Bos Stina berätta då hon i september fyllde 105 år. Hon är därmed Dalarnas äldsta och ett levande bevis på att Sollerön är platsen där man förblir ung även om åren blir många.

Alla Helgons dag år 2001 blev en historisk dag för Sollerön. Då togs det första spadtaget till det nya sockenhuset som skall inrymma turistservice av många slag.

2002 ur Sool-Öen 2003

Detta år har vi begåvats med ovanligt många nyfödda, inte mindre än tjugo stycken. Om man jämför med antalet döda i församlingen blir det ett plusöverskott på två. Det är åtskilliga år sedan detta hände sist. Antalet inflyttade till Sollerön översteg avflyttade med trettioen personer och tillsammans gör detta en ökning av vår befolkning med trettiotre.

2003 ur Sool-Öen 2004

Vårt nybyggda Vikingamuseum invigdes av chefen för Dalarnas Museum, Jan Raihle. Det började med tal och musik i kyrkan och fortsatte sedan med bandklipp och husesyn bland gamla fynd från vårt gravfält.

Årets sista månad gick i moll kan man säga. Den trivsamma restaurangen Jugen Jon brann ner till grunden, och vårt nybyggda sockenhus/Vikingamuseum gick i konkurs. Ett gammalt talesätt säger att när nöden är som störst är hjälpen närmast – låt oss hoppas att det stämmer.

2004 ur Sool-Öen 2005

Bos Stina 108 år – Dalarnas äldsta!

Putte Nordahl stängde affären vid OK-macken. Vargfamilj synlig vid Ryssa i samband med älgjakten.

Björn skjuten vid Räjsjön, över 50 år sedan sist. Värdshuset Jugen Jon öppnar åter efter branden.

Ny flygel till kyrkan invigdes.

2005 ur Sool-Öen 2006

Sold-John Nilsson vann Soldvarvi för andra året i rad!

Sollerö IF:s fotbollslag gick vidare till division IV! Sollerö Hembygdsförening firade 90 år!

2006 ur Sool-Öen 2007

I februari hölls sångtävling, solo eller grupp för ungdomar 8-17 år. Vem vill bli årets Sold-Idål? Felicia Svensson segrade med låten »Shout«.

9 juli firades 100-årsjubileum av Anders Zorns första spelmansstämma vid Måstäpp i Gesunda.

Sollerö skola fick »Skolmatens miljöpris 2006« från Länsstyrelsen Dalarna, Dalarnas Kommunförbund och Naturresurscentrum med motiveringen:

Skolan lever som man lär. Sollerö skola är ett framstående exempel på hur man på ett okonventionellt sätt kan arbeta med att lyfta fram skolmaten som en pedagogisk, metodisk och ekologist fråga där elever och all personal tillsammans arbetar för en god skolmåltidsmiljö.

2007 ur Sool-Öen 2008

Sollerö Filmstudio hade rustat projektorer och körde igång med fyra filmförevisningar i februari.

Torsten Kjellgren, Bengtsarvet, valdes till ordförande i Sollerö Hembygdsförening vid årsmötet i maj. Torsten efterträdde Helmer Nilsson som varit ordförande allt sedan sjuttiotalet.

Tredje advent såg vi en ny »Betlehemsstjärna« över sjön. En s.k. testmast, restes på Rossberg för Vindkraftverksbygget.

I slutet av året smet regnbågsforeller från kassodlingen vid Björka-landet till glädje för fritidsfiskarna på Sollerön med omgivningar. Aldrig tidigare har väl så många serverat gravad lax till jul och nyår.

2008 ur Sool-Öen 2009

Upprop. Hur ska vi vända den negativa utvecklingen? Ingen mack på Sollerön. Vikingamuseum och Soldi borta. Nedläggningar. Inget nytt Dagis etc. Idéoch inspirationsmöte för unga och gamla arrangerades av Sockenföreningen den 26 april.

Solleröbladet fortsätter, tack vare distribution via byombud, som ställer upp ideellt. Ett lokalt viktigt informationsblad för oss solleröbor.

I mitten av december invigdes nya Koopen. Större och mer ändamålsenliga lokaler.

Ny återvinningsstation upå Båkkam med centralt läge vid Koopen.

2009 ur Sool-Öen 2010

Invigning av Moras första vindkraftpark hölls 15 juni på Säliträdberget.

Sollerö Sommarmarknad firade 20-årsjubileum.

Efter bildandet av en gemensam församling 2010 finns inget eget kyrkoråd på Sollerön kvar. Sollerö församling uppmanade oss därför att rösta vid kyrkovalet den 20 september för att få representanter från Sollerön till det nya kyrkorådet och fullmäktige.

Utförsäljning vid Johnssons Hemslöjd inleddes. Familjen tackade för de 40 år som varit och vi kommer att sakna Birgitta, Hasse och Christina upå Båkkam.

Tomteland fyllde 25 år!

2010 ur Sool-Öen 2011

Företagshuset (f.d. Johnssons Hemslöjd) börjar ta form med aktiviteter/företag som Soldbrodyr, Sollerö Gym och Sollerö Vävstuga Emgart.

Sollerö sockenförening kämpar för bensinmack på Sollerön och söker projektledare.

Äntligen – arbetet med soldvägen förbi Vinäs inleddes under mars månad!

Ny förskola invigdes på Sollerön till glädje för alla föräldrar och barn.

Mack på Sollerön – bygglov är nu klart, rapporterade Sockenföreningen i oktober.

Sollerö Nya närvärmeverk invigdes i november (Intill Sollerö skolas gymnastiksal).

2011 ur Sool-Öen 2012

Gubbarna har sin »Gubbfrukost« nu har kelingär börjat med Kelinglunch på Stoltgården, ”inga krav, ingen disk, bara trevliga kelingär som äter gott tillsammans”, första tisdagen i varje månad.

Pampig nyinvigning av Kulturstigen på Sollerön. Öppnandet av en permanent utställning om vikingatiden med medverkande Arkeologerna Fredrik Sandberg och Maria Lannerbro Norell, Dalarnas Museum. Landsantikvarie Jan Raihle och Länsantikvarie Ulf Löfwall.

Skolutställning »100 år i skolbänken« på Kommunalhet Sollerön. Ca 650 personer kom.

Efter 40 år stänger Björns skidshop dörren, en epok är slut. Stormen Dagmar drar fram över fastlandet och Sollerön. Våra vyer förändras och vi får ett mer »öppet« landskap.

2012 ur Sool-Öen 2013

Nationaldagen firades vid Stoltgården i strålande väder och med underhållning av Mora Musikkår, Glödstetja silld å päron serverades. Ponnyridning, tävlingar lotterier, lekar och loppis m.m.

Segrare i Soldvarvi 2012: Peter Resar, Sollerö IF!

Den 24 augusti 1987 togs första spadtaget till Stoltgården. 25-årsjubileet firades med att »BRF Soldi« bjöd alla på kaffe och tårta på Stoltgården.

Sollerömacken invigs den 6 oktober! En historisk dag för Sollerön.

Föräldrakooperativet »Filiorum« inbjöd till Öppet Hus den 10 oktober och tackade samtidigt alla som bidragit till att de kunnat starta verksamheten.

2013 ur Sool-Öen 2014

Alice Thorsell från Sollerön och Klara Källberg från Härnösand vann uttagningen av Musik Direkt Dalarna 2013. Juryns motivering: ”Med stor instrumentell skicklighet, innovativa arrangemang och ett fantasifullt framförande”.

På pingstdagen invigde Sollerö kyrka den nya röda mässhaken. Kyrkliga arbetskretsen bjöd på kaffe och tårta.

Sollerö IF rodd återupptog den sedan 70-talet så populära roddskolan för ungdomar, tio till femton år. Initiativtagare är Annelie Birkeholm (tidigare Larsson) och Jean Martell. Båda gamla elitroddare i Sollerö IF:s färger.

Före detta »Vikingamuseet«, numera logelokal »Soldi«, för Odd Fellows bröder och systrar, invigdes den 31 augusti. Drygt 250 gäster från Storlogen, nordiska länder, systrar och bröder från hela landet firade med efterföljande högtidskonsert i Sollerö kyrka och middag på Solleröparken.

Sollerö Hembygdsförening tar fram det gamla sockenvapnet som fasadflaggset. Detta flaggset kom senare under året att bli »Årets julklapp« på Sollerön.

Året avslutades traditionsenligt för sjätte gången med mäktig Vinterkonsert i kyrkan fylld till bristningsgränsen med folk och musik.

Sammanställt av
Sara Markus-Jansson